December 29, 2013

miljonairsbelasting in Frankrijk

Dit moet je als land natuurlijk nooit doen. Ik begrijp de sentimenten maar het levert natuurlijk allemaal niet veel op behalve een hoop badwill:http://www.nu.nl/economie/3664043/miljonairsbelasting-definitief-in-frankrijk.html


December 18, 2013

New Fiscal Export Facility

The Curacao parliament has adpted a new and very broad export facility. This is really exciting news and I cannot wait to find out more about this. Sofar the following has been made public:

Expected profit tax rate roughly 4 percent;

Conditions:

At least 90 percent of the intended activities (income I presume) have come from abroad;

Real substance which means real presence on Curacao;


Following activities to fall under the scope of this new regime:

Export of products and services;

International trade and services;

Repair and maintenance of stuff that will be exported afterwards

Repair and maintenance activities executed abroad;

Financial services among other exting loans

Other services to foreign based clients

Excluded are activities like sadly enough those of your tax advisor. Same goes for e-zone by the way.


This new system appears to be competitive and compliant with international tendencies to have a strong substance in the country of domicile.

It is expected that this new regime will enter into force on January 1st 2014. I have the first client lined up for this so I am really excited to have a go at this.


Keep you posted!


Have a nice X-Mas and a great 2014!

December 15, 2013

Nieuwe bilaterale regeling tussen Nederland en Curaçao, alsmede toepassing artikel 35a huidige BRK in 2014

Nieuwe bilaterale regeling tussen Nederland en Curaçao, alsmede toepassing artikel 35a huidige BRK in 2014

Internationale fiscale mededeling van 12 december 2013, IFZ 2013/863

1. Inleiding

Vandaag is tussen Curaçao en Nederland overeenstemming bereikt over de tekst van een nieuwe bilaterale regeling ter voorkoming van dubbele belasting tussen beide landen. Bedoeling is dat deze nieuwe bilaterale regeling de huidige uit 1964 daterende Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) in de verhouding Nederland- Curaçao gaat vervangen.
De nieuwe bilaterale regeling zal de formele status krijgen van een Rijkswet. Alvorens de nieuwe bilaterale regeling toepassing kan vinden, dient het parlementaire traject in beide landen doorlopen te zijn. De verwachting is dat de nieuwe bilaterale regeling vanaf 1 januari 2015 zal gaan gelden.

2. Hoofdlijnen uit de regeling en toepassing artikel 35a huidige BRK

 • Tot 5 jaar na emigratie kan erf- en schenkingsrecht worden geheven onder verrekening van de heffing in het andere land (subsidiair heffingsrecht);
 • Nederland en Curacao zullen (automatisch) informatie uitwisselen conform de internationale standaard;
 • naast een bronheffingspercentage voor dividenden van 15 procent zal er voor actieve vennootschappen een nulprocenttarief komen op deelnemingsdividend. Hierbij zal worden voorzien in een zogenoemde ‘limitation on benefitsbepaling’;
 • voor bestaande participaties van ten minste 25 procent die niet in aanmerking komen voor het nulprocenttarief geldt tot uiterlijk eind 2019 een bronheffingspercentage op deelnemingsdividenden van 5 procent;
 • voor niet overheidspensioenen geldt een gedeeld heffingsrecht met een bronstaatheffing van 15% in combinatie met eerbiedigende werking (woonstaatheffing) voor ingegane pensioenen van Nederlanders die reeds op Curaçao wonen;
 • een bronstaatheffing voor de beloningen van sporters en artiesten;
 • een bronstaatheffing voor beloningen voor het verrichten van diensten langer dan 183 dagen (service PE);
 • een bronheffingsrecht voor dividenden en vervreemdingswinsten over voor emigratie opgebouwde aanmerkelijk belangwinsten;
 • een regeling gericht op zogenoemde hybride entiteiten;
 • een regeling voor onderling overleg met de mogelijkheid van (verplichte) arbitrage;
 • in 2014 blijft, vooruitlopend op de nieuwe bilaterale regeling, artikel 35a van de huidige BRK achterwege met betrekking tot de toepassing van artikel 17, derde lid, onderdeel b, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, met dien verstande dat dit laatste artikel niet wordt toegepast.

December 12, 2013

Fout van de behandelende ambtenareren verhinderde navordering (taxence.nl)

Fout behandelende ambtenaren verhinderde navordering

donderdag 12 december 2013 Giniraynha Poulina 110x gelezen
De belastinginspecteur kan de te weinig geheven belasting niet navorderen als een aanslag onjuist is vastgesteld als gevolg van een verwijtbaar onjuiste inzicht van andere belastingambtenaren in de feiten of in het recht. Het verwijtbaar onjuiste inzicht van deze ambtenaren wordt namelijk toegerekend aan de inspecteur.
In beginsel kan de inspecteur de te weinig geheven belasting alleen navorderen als sprake is van een nieuw feit. De inspecteur heeft echter geen nieuw feit nodig om na te vorderen in gevallen waarin wegens een fout een aanslag ten onrechte achterwege is gelaten of tot een te laag bedrag is vastgesteld, hetgeen de belastingplichtige redelijkerwijs kenbaar is. Hiervan is in ieder geval sprake als de te weinig geheven belasting minstens 30% lager is dan de volgens de belastingwet verschuldigde belasting. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft duidelijk gemaakt dat in dergelijke gevallen een inzichttoets en een discrepantietoets moet plaatsvinden. Er wordt dan gekeken of de fout als gevolg waarvan te weinig belasting is geheven, voortvloeide uit een verwijtbaar onjuiste inzicht van de inspecteur in de feiten of in het recht en of die fout heeft geleid tot een discrepantie tussen wat de inspecteur wilde en wat in het aanslagbiljet is vastgelegd. Volgens het hof was in dit specifiek geval sprake van een verwijtbaar onjuiste inzicht van de ambtenaren die de aangiften hadden behandeld van een man die een pand verhuurde aan een bv waarin zijn echtgenote een indirect aanmerkelijk belang had. De ambtenaren in kwestie hadden namelijk nagelaten de aangiften waarvan de onjuistheid door een boekenonderzoek aan het licht was gekomen, in het traject van geautomatiseerde afdoening en verwerking van aangiften te blokkeren. Dit verwijtbaar onjuiste inzicht in de feiten moest volgens de rechter worden toegerekend aan de inspecteur. Navordering was daarom uitgesloten.

December 09, 2013

salary split

Het verdelen van salarissen over meerdere landen van iemand die statutair directeur is van vennootschappen die bijvoorbeeld zijn gevestigd in Curacao of Aruba of Nederland en Curacao kan fors belasting besparen. Waarom? Omdat elk salaris weer vanaf de voet in de heffing van belasting wordt betrokken in het desbetreffende land. Premies zijn veelal geen probleem omdat meestal enkel wordt geheven in het woonland van de desbetreffende statutair directeur.
Het is vaak een eenvoudige maar zeer effectieve manier van belastingbesparen die ook nog recht doet aan de voorliggende verhoudingen. Waarom zou u immers in een land werkzaam zijn als directeur zonder er in dat land een salaris aan over te houden?

peter.muller@mullertax.com

December 07, 2013

Penshonadoregeling

De inhoud van de penshonadoregeling is voor velen welbekend. Boven de 50, eigen woning met een aankoopprijs van minimaal ANG 450.000, in beginsel een verbod om op Curacao te werken (behalve middels een "eigen" vennootschap. Men betaalt dan 10 procent inkomstenbelasting op kwalificerend inkomen, minimaal 1,5% AVBZ en indien men jonger is dan 60 AOV. Curacao wil ook dat de penshonado BZV premie betaalt. Sommige penshonado's betalen echter nul procent inkomstenbelasting en nul procent premies dankzij een goede planning.