May 27, 2015

aandachtspunten voor administratiekantoren (8) Het eigen vermogen van de eenmanszaak

Onder Aandachtspunten (4) beloofden wij u een tweede punt op te leveren dat vaak niet goed gaat bij het opstellen van de jaarrekening. Waarbij ik meteen zeg dat mijn toenmalige accountant in 2001, registeraccountant bij een groot internationaal kantoor, die fout ook heeft gemaakt. Ik had toen een eenmanszaak. De accountant, ook mijn toenmalige zakenpartner, stelde mijn jaarrekening op en nam daarin op mijn rekening-courant stand. Uiteraard had ik gelden opgenomen want wij hadden ook kosten en de honden moesten te eten krijgen. Ik zei verder niets over die rekening-courant stand want ik dacht er goed aan te doen mijn mond te houden richting een registeraccountant en vroeg de beste man vervolgens om de jaarrekening definitief uit te brengen. Daar stond weer de rekening courant vermeld. Toen ik hem vervolgens vroeg of hij dat serieus zo bedoelde ontstak de man in woede. ik legde hem uit dat omdat geen sprake is van een afgescheiden vermogen er nooit sprake kon zijn van een rekening courant verhouding bij een eenmanszaak. Of ik dat niet eerder had kunnen melden. Ik zal u mijn voor de hand liggende antwoord aan de RA maar besparen. Enfin, zo moet het dus niet. De opnames moeten worden geelimineerd uit de administratie (door ophoging van het eindvermogen) en maken dus in beginsel simpelweg deel uit van de winst. Het lijkt een beetje op de ondernemer die een salaris krijgt uit zijn eenmanszaak. Dat kan om dezelfde reden ook niet maar u zult verbaasd staan hoe vaak dat voorkomt in de praktijk.

May 15, 2015

Aandachtspunten voor administratiekantoren (8) Modeverschijnselen bij het boekenonderzoek

Een administratiekantoor of beter gezegd de betrokken administrateur is vaak de vertrouwenspersoon van de ondernemer en wordt daarom vaak als eerste betrokken bij een boekenonderzoek. Uiteraard wil dan meteen roepen dat u dan een fiscalist -en het liefst deze fiscalist- moet inschakelen. Voorzover dat niet gebeurt het volgende. Voor wat betreft de bevindingen van het boekenonderzoek bent uw wellicht vaak beter geequipeerd  dan de fiscalist omdat u de boekhouding van de client natuurlijk op uw duimpje kent. Wellicht gaat dat minder op bij de rechtsbescherming van uw client. Een boekenonderzoek kan intimiderend zijn en sommige vertenwoordigers van de Stichting BAB maken daar gebruik van. Het komt er dan op aan dat u uw mannetje, of vrouwtje, staat in de verdediging van uw client. Weet u wanneer de fiscus omkering van de bewijslast mag stellen, iets dat vaak voorkomt? Of dat stellingen van de fiscus bewezen moeten worden?

Ook aardig is om te weten dat de Stichting BAB modieuze trekjes vertoont. Een aantal jaren geleden was het standaard om te melden in een rapport dat men op de grond -waar het bedrijfspand op staat- had afgeschreven en dat mag niet dus afschrijvingen werden teruggeploegd. Volgens mij is de nieuwste modetrend het in twijfel trekken van de kostprijs inkopen van clienten die in de handel zitten. meerdere malen heb ik nu gemerkt dat het BAB drastisch in deze post wil snijden. De stellingname wordt telkens gebaseerd op informatie welke werd verkregen van de douane. De administratie van de douane -zo bleek enige tijd terug- is zelf onbetrouwbaar dus ik accepteer die insteek van het BAB niet. De messen worden dan al snel geslepen.

Voor u als administrateur is de afweging tot waar kan ik mijn client bijstaan en wanneer moet ik een bedreven fiscalist inschakelen niet bevreesd is om BAB van repliek te dienen. Het is lovenswaardig indien uw streven is om uw client de extra kosten van de fiscalist te besparen. Het komt anders te liggen indien u daarmee de belangen van uw client gaat beschadigen. Toegegeven een lastige afweging maar wellicht kunt u op vrijblijvende basis het probleem aan een fiscalist voorleggen waarna beoordeeld kan worden hoe te handelen in een concreet geval. Ons kantoor staat daar altijd voor open.

May 12, 2015

Aandachtspunten voor administratiekantoren (7) Rekening-courant directeur-grootaandeelhouder

Bij een boekenonderzoek van een vennootschap mag de rekening-courant verhouding van de directeur-grootaandeelhouder met "zijn" vennootschap zich altijd in de warme belangstelling van de speurneuzen van het Belastingaccountantsbureau (BAB) verheugen.

Ik zie bijkans geen boekenonderzoek of het BAB heeft wel iets te melden over de rekening-courant stand. Wat vindt het BAB daar dan van?

Frank and ErnestTen eerste moeten ze vaak concluderen dat geen interest werd berekend over de openstaande rekening-courant stand. Beleid van de fiscus is momenteel om 40 procent interest te imputeren. Nog steeds aan de stevige kant als je ziet wat de bank je geeft op je spaarrekening overigens. Enige jaren geleden werd de geimputeerde interest door de fiscus nog op 6 procent gesteld.

Verder moet het BAB vaak concluderen dat er geen overeenkomst aan de rekening-courant stand ten grondslag ligt. Ik begrijp dat wel. Een rekening-courant stand overkomt je min of meer. U als administrateur verwerkt dat in de boekhouding en de jaarrekening en dat was het dan wel. Of niet. Als u meerwaarde aan uw cliƫnten wilt bieden doet u er goed aan om:

een leningsovereenkomst op te stellen met daarin een aflossingschema en zoals gezegd dient een interest van 4 procent te worden gehanteerd.

Verder moet u opletten of uw directeur-grootaandeelhouder wel in staat is om terug te betalen. Zoniet dan zal het BAB aan de Inspecteur der belastingen voorstellen om de rekening-courant te verlonen. Dat betekent dat in een jaar de gehele rekening-courant lening tot het salaris van de directeur-grootaandeelhouder zal worden gerekend. Dat kost dan wel een beetje belasting zoals u zult begrijpen. Ook is mogelijk dat de rekening-courant lening als dividend wordt uitgekeerd. Ook dat doet fiscaal pijn.

Wij beheersen het spel met het BAB overigens als geen ander. Veel administratiekantoren vragen ons om bijstand bij een boekenonderzoek. Wij streven naar een goede verhouding met de fiscus maar zijn niet bang om onze tanden te laten zien bij een boekenonderzoek. Tijdens een boekenonderzoek komen belastingbetaler en overheid veelal recht tegenover elkaar te staan. Dan komt het er op aan dat de rechten van uw client worden beschermd. Het BAB vindt het vaak niet leuk als wij worden ingeschakeld en men laat dat ook merken. Ik werd laatst als "irritant" omschreven door een BAB-medewerker. Vond ik niet erg professioneel maar mijn antwoord was dat ik dat als een compliment beschouw.

May 05, 2015

Aandachtspunten voor Administratiekantoren (6) Formeel puntje

Bij het opleveren van de jaarrekening doen administrateurs daar vaak een aanbiedingsbrief bij die vaak min of meer deel uitmaakt van de jaarrekening, althans er aan vast is geniet. De aanhef is vaak iets in de trant van "Aan de aandeelhouders van Vennootschap Tralala BV".

Dat lijkt mij niet correct. De jaarrekening dient te worden aangeboden aan de directie die deze dan voor vaststelling voorlegt aan de AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders).

May 04, 2015

Aandachtspunten voor administratiekantoren (5) eenvoudige aangifte inkomstenbelasting

Veel administratiekantoren verzorgen ook aangiften inkomstenbelasting. Curacao is typisch een land vanwaar men veel emigreert en waar naar men ook veel immigreert. Veel mensen hebben daardoor belangen op meerdere plekken op de wereld of bezitten bijvoorbeeld onroerende zaken buiten Curaco. Veel administratiekantoren negeren eenvoudige deze buitenlandse belangen bij het verzorgen van een aangifte inkomstenbelasting. Voorzover dat gebeurt geldt dat een dergelijke aangifte per definitie fout is. Een ingezetene van Curacao dient zijn wereldinkomen op te geven, dus ook bijvoorbeeld huuropbrengsten van buiten Curacao gelegen onroerende zaken. Dat er vervolgens een vrijstelling van toepassing is/kan zijn is een vraag van een andere orde. Het negeren van bepaalde inkomsten levert ook een andere belastingdruk op dan het verzoeken om toepassen van een vrijstelling.
Vorig jaar zijn wij betrokken geweest bij het begeleiden van gepensioneerd defensiepersoneel. Deze mensen waren vaak door defensie niet goed voorgelicht over hun fiscale positie. De stelling was telkens: Mijn hele inkomen is in Nederland onderworpen aan belasting. Dat is bijna per definitie onjuist. Als eerste geldt dat inderdaad het wereldinkomen hier moet worden aangegeven. De gepensioneerde defensiemedewerkers gaven hun inkomen veelal niet aan in Curacao en ten tweede geldt dat je bijna altijd wel inkomen geniet dat door het woonland getroffen wordt met inkomstenbelasting. Velen hadden bijvoorbeeld huisjes in Curacao die ze verhuurden en ook AOW wordt in het woonland getroffen met inkomstenbelasting.

Soms vraag je je af of een eenvoudige aangifte inkomstenbelasting wel bestaat. Tegen de administratiekantoren zou ik willen zeggen; bij twijfel bel Peter op 7374916!

May 01, 2015

Aandachtspunten voor Administratiekantoren (4) Eenmanszaak

In de praktijk zien wij vaak administratiekantoren in de fout gaan bij het opmaken van de jaarrekening van een eenmanszaak. Waar gaat het fout? Een eenmanszaak heeft, in tegenstelling tot een vennootschap, geen van de ondernemer afgescheiden vermogen. Twee dingen gaan vaak fout. Als eerste in de zogenaamde vermogensetikettering. Om voor een vermogensbestanddeel te beoordelen of sprake is van ondernemingsvermogen of niet moet getoetst worden. Hoe ziet die toets er uit? Stuitend simpel. Als eerste vraag je je af of het ondernemingsvermogen is. Bent u timmerman dan zal een hamer bij het ondernemingsvermogen horen. Tot het prive-vermogen behoren vermogensbestanddelen die geen rol vervullen. Keuzevermogen: vermogensbestanddelen die in alle redelijkheid tot zowel het prive-al- het ondernemingsvermogen mogen worden gerekend. Klassiek voorbeeld is een bedrijfspand waarboven men ook woont. De keuze is van belang omdat bij vervreemding van ondernemingsvermogen mogelijk (belaste) winst ontstaat. Ook mag op ondernemingsvermogen veelal worden afgeschreven terwijl dat op prive-vermogen niet mag. Vervreemding van prive-vermogen leidt in zijn algemeenheid niet tot belastingheffing. Een discussie over prive of ondernemingsvermogen is uiterst vervelend en zeker wanneer de fiscus de discussie wint. Ik heb na een boekenonderzoek een keer complete mall terug naar prive moeten zetten. Voor mij was het niet meer dan een administrateur uitleggen wat te doen maar het daarmee gemoeide werk was niet voor de poes. Kunt u zich voorstellen hoeveel werk het is indien je over bijvoorbeeld vier jaar alle afschrijvingen en onderhoudskosten moet terugdraaien?

Over het tweede wat vaak fout gaat bij eenmanszaken schrijven wij een volgende blog. Wij vinden het altijd hilarisch maar we weten dat administratiekantoren er behoorlijk schagrijnig van worden als zie daar op gewezen worden.

"My body language maybe sending out a message that I don't believe a word you are saying, but please carry  on with your explanation." Image