March 18, 2016

HR: Koninklijke vrijstelling niet voor iedereen weggelegd
vrijdag 18 maart 2016 Jelle Berghuis 42x gelezen
Vandaag heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak waarin een belastingplichtige bezwaar maakte tegen een aanslag inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Met een beroep op het gelijkheidsbeginsel meende hij recht te hebben op vrijstelling, zoals die geldt voor bepaalde leden van het Koninklijk Huis. Eerder gaven de rechtbank (ECLI:NL:RBZWB:2014:746) en het hof (ECLI:NL:GHSHE:2015:1663) hem hierin ongelijk.
Onder verwijzing naar de conclusie van advocaat-generaal Niessen (ECLI:NL:PHR:2015:2420) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de belastingvrijstelling van de Koning verband houdt met de bijzondere aard van de vrijgestelde inkomsten. Zijn functie als Koning maakt dat persoonlijke en zakelijke inkomsten en uitgaven nauwelijks van elkaar kunnen worden onderscheiden. De uitkering die de Koning krijgt op grond van de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis (WFSKH) laat zich niet inpassen in het systeem waarop de inkomstenbelasting is gebaseerd.
De uitkering die de Koning krijgt van het Rijk is bedoeld als een netto-uitkering (artikel 40 GW). Zij moet de voor een goede vervulling van het koningschap noodzakelijke dan wel wenselijk geachte uitgaven dekken. De vrijstelling van het betalen van inkomstenbelasting geldt alleen voor die uitkering en de vermogensdelen die direct zijn verbonden met de uitoefening van het koningschap. Privé-inkomen en -vermogen zijn niet vrijgesteld.
Een belastingplichtige heeft er recht op om voor de inkomstenbelasting op gelijke wijze te worden behandeld als de Koning, maar alleen voor zover hij in dezelfde situatie verkeert als de Koning. Aan die voorwaarde voldoet hij niet.

March 11, 2016

Zelfreinigend vermogen in Curacao aanwezig. (uit het Financieele Dagblad 11 maart 2016)

Veroordeelde ex-premier Curaçao opende centrale bank voor casinobaas


Gerrit Schotte (Foto: HH)
Corruptie, witwassen en vervalsen heeft voormalig minister-president van Curaçao Gerrit Schotte vrijdag een veroordeling tot drie jaar onvoorwaardelijke celstraf opgeleverd. De rechtbank acht bewezen dat Schotte minimaal $213.447 aannam van de Italiaanse casino-exploitant Francesco Corallo. De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie (OM).
Buiten het ten laste gelegde smeergeld kreeg Schotte volgens het OM $1.048.630 extra toegestopt door Corallo. Dit is volgens de aanklagers het 'topje van de ijsberg' aan steekpenningen voor de leider van de politieke partij Movementu Futuro Kòrsou (MFK).
Ongebruikelijke transacties
Volgens het OM was Schotte van 2007 tot 2013 betrokken bij 2.225.786 NAF ($ 1236753) aan ongebruikelijke transacties. Vanwege opvallende contante stortingen op de rekening van Schotte, buiten zijn giraal gestorte salaris, deed zijn bank vijftig zogenoemde mot-meldingen — melding ongebruikelijke transacties — bij de autoriteiten.
De MFK-voorman werd in 2010 de eerste premier van een onafhankelijk Curaçao. De aanklagers noemen hem 'een marionet'. 'Corallo trok aan de touwtjes'. De gokbaas was ‘zelfs betrokken bij de oprichting van de politieke partij MFK,' aldus de officieren van justitie.
'Maffia'
Corallo bezit casino's en onroerend goed op de Antillen. Het OM sneert dat 'Corallo geen maffiabaas genoemd schijnt te mogen worden'. 'Maar feit is dat het districtsdirectoraat anti-maffia van het openbaar ministerie in Rome een onderzoek naar Corallo doet in verband met het wegsluizen van enige tientallen miljoenen euro's'. Volgens de Nederlandse ambassadeur in Rome is Corallo betrokken bij internationale drugshandel en 'een belangrijk lid van de Siciliaanse maffia’.
Als tegenprestatie voor Corallo's smeergeld opende Schotte volgens het OM de poort van de centrale bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) voor een naaste medewerker van de gokbaas, Rudolf Baetsen. Schotte droeg hem voor als voorzitter van de commissarissen van CBCS. ‘Een wel heel invloedrijke positie’, aldus het OM.
Volgens zijn cv heeft Baetsen na zijn middelbare school alleen nog als opleiding een bachelor gevolgd aan de Haagse Hotelschool. Toch mailt Schotte als premier op 22 maart 2011, met een cc aan Corallo, dat Baetsen de machtige CBCS-post verdient. Ook de ministerraad van Curaçao stemt daarna in met de voordracht van de rechterhand van de beweerde maffiabaas. Na ophef hierover ziet Baetsen 1 april 2011 alsnog van zijn benoeming af.
Goedkeuring van Corallo nodig
De couppoging van Corallo bij de centrale bank illustreert volgens het OM hoe ver de misdaad onder Schotte in het machtscentrum doordrong. Justitie trof in de computer van Schotte een ‘agreement’ met Corallo uit juni 2010 aan. Volgens die deal had Schotte voor elke politieke benoeming goedkeuring van Corallo nodig.
‘Partijen verplichten zich om alle beslissingen over MFK gezamenlijk te nemen, in het bijzonder maar niet gelimiteerd tot het aanwijzen van personen op kieslijsten van MFK, het aanwijzen van personen die namens MFK een publieke functie, ministerspost, staatssecretarisschap, adviseurschap of consultantfunctie gaan bekleden.' Als Schotte zonder goedkeuring van de casinobaas handelde, kon Corallo volgens een ‘promissory note’ meteen een lening aan Schotte van $700.000 opeisen.
Schottes partner Cicely van der Dijs krijgt als medeplichtige 9 maanden onvoorwaardelijke celstraf. Zij is verbonden aan tankstationbedrijf Vanddis, waarover volgens het OM omstreden betalingen van Corallo aan Schotte liepen.
DNB
De Nederlandsche Bank, die van het kabinet 'intensief' moet samenwerken met de CBCS, geeft geen commentaar.
Zwijgrecht
Schotte en Van der Dijs beriepen zich op hun zwijgrecht tijdens de berechting in de strafzaak met de codenaam Babel. Hun advocaat stelt dat zij slachtoffers van een politiek proces en een complot van de oud-kolonisator zijn. Nederland zou niet kunnen verkroppen dat Curaçao onafhankelijk is geworden.
Aan het begin van zijn pleidooi citeerde de advocaat Malcolm X, de Amerikaanse militante strijder voor gelijke rechten. Schotte zou ook een soort vrijheidsstrijder zijn. Volgens de verdediging staan in Curaçao twee bevolkingsgroepen tegenover elkaar. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en CBCS-president Emsley Tromp staan in die visie aan de andere kant.
‘Het is geen publiek geheim dat er tussen het OM en de regering Schotte grote spanningen zijn ontstaan door de pertinente weigering (..) om, ondanks rapportages, diverse goed onderbouwde aangiften, requisitoiren van het Nederlandse OM - afdeling Arnhem, berichten gestaafd met documenten in de media en zelfs een rechterlijk vonnis, de corrupte president van de CBCS te vervolgen,’ aldus de advocaat van Schotte, Eldon ‘Peppie’ Sulvaran.
Orco Bank
De advocaat heeft ook tevergeefs betoogd dat het OM bij de vervolging van zijn cliënt onrechtmatig verkregen bewijs heeft gebruikt. De transactiegegevens en de MOT-meldingen van de bank van Schotte, de Orco Bank, zijn volgens de advocaat door machinaties in handen van het OM gekomen.
De Nederlandse advocaat Gerard Spong heeft namens Corallo tot een week geleden gedreigd met smaadprocessen tegen de Nederlandse SP-parlementariër Ronald van Raak en tegen het blog Knipselkrant Curaçao omdat zij zijn cliënt met de maffia associeerden.

March 02, 2016

Eerste fiscale procedures onder het nieuwe regime achter de rug

Vorige week geprocedeerd voor de fiscale rechter. Toch even wennen dat er maar 1 rechter zit. En dat gaf ook meteen een probleem want in de overgangsregeling is opgenomen dat alle voor 2016 opgebrachte zaken voor een meervoudige kamer afgedaan moeten worden. Waarmee de juridische status van een en ander met deze ene rechter meteen werd ondergraven. Men heeft dit ondervangen door niet op te roepen maar te verzoeken te verschijnen voor het verstrekken van enige inlichtingen. Enfin, vorige week donderdag en vrijdag was het dan zover. Inhoudelijk een interessante zaak over het -volgens ons- niet verschuldigd zijn van premies avbz. Dit omdat het inkomen uit Nederland betrof waarover in Nederland al awbz over was geheven. De belastingdienst had echter gezamenlijk het standpunt ingenomen dat dit niet gold voor avbz. Dat het inkomen was onderworpen aan Nederlandse belastingheffing stond verder buiten kijf omdat het inkomen betrof van een bestuurder van een in Nederland gevestigde vennootschap. Ben benieuwd naar het oordeel van onze nieuwe belastingrechter. Een ding is niet veranderd; de sfeer tijdens de zitting is nog steeds enorm gemoedelijk.