May 20, 2014

Accountants in het vizier bij vergrijpboetes/Martin Muller in Accountancynieuws

Accountants in het vizier bij vergrijpboetes

19-05-2014 15:18  Accountancynieuws nr 9
Meer en meer worden de risico’s die op het bordje van belastingplichtigen thuishoren neergelegd bij degenen die hen bijstaan. Zij die cliënten adviseren over fiscale aangelegenheden of voor hen aangiften invullen en daarin standpunten innemen (of juist niet), konden al strafrechtelijk worden vervolgd. De laatste jaren is daarnaast wetgeving ingevoerd op grond waarvan aan fiscale bijstandsverleners vergrijpboetes kunnen worden opgelegd. Hoe kan een accountant of adviseur in de sanctiesfeer terechtkomen? Een aantal ontwikkelingen duiden erop dat het uitgangspunt dat een ‘net’ standpunt wordt ingenomen dat hooguit tot een technische fiscaalrechtelijke discussie kan leiden, lang niet zo vanzelfsprekend is als vaak wordt gedacht.
Iedereen mag zijn zaken zó inrichten dat hij zo min mogelijk belasting betaalt. Nederland is bij uitstek een land waar de advisering hierover tot hightech is verheven. Belasting niet betalen wanneer dit wel verplicht is, bijvoorbeeld als een ander beeld wordt geschetst dan zich in werkelijkheid voordoet, is echter iets anders, namelijk belastingontduiking. Verhuizen naar een ander land vanwege fiscale motieven mag, voorwenden dat je in een ander land woont niet. In de praktijk is het helaas niet altijd zo zwart-wit.
In een zaak die onlangs door Rechtbank te Haarlem werd beslecht[1] had de belanghebbende, naar uit de media bleek Credit Suisse, een groot aantal transacties gepleegd die als geheel als structured finance kunnen worden betiteld. Dergelijke grensoverschrijdende transacties beogen doorgaans (mede) de belastingdruk te verlagen, wat in beginsel dus mag. Een belastingplichtige mag zijn concern zo structureren dat winsten worden weggestreept tegen rentelasten, ook als die rentelasten juist door de vormgeving van de structuur worden opgeroepen. Waar het om gaat is of als de wet wordt toegepast op de afzonderlijke rechtshandelingen, een en ander conform de wet is. In casu was dat het geval. Op de individuele transacties, die allemaal op juiste wijze in de aangiften waren verantwoord, viel op zichzelf weinig aan te merken. Toch ging het voor deze belastingplichtige mis.
Het probleem was dat de rechtbank, in navolging van de inspecteur, niet naar de afzonderlijke transacties keek, maar naar het complex van rechtshandelingen, naar de structuur als geheel zogezegd. Zij oordeelde dat de (deels buitenlandse) structuur doelbewust was opgezet om van een leemte in de Nederlandse belastingwet te profiteren en liet aanzienlijke correcties en boetes in stand. De rechtbank bediende zich hiertoe van een bijzondere methode van rechtsvinding, namelijk fraus legis.

Methoden van rechtsvinding
Soms leidt de toepassing van het recht op de feiten, de ‘normale’ rechtsvinding, tot een resultaat dat fiscaal gezien onbevredigend is. De normale methoden van rechtsvinding, zoals wetshistorische en systematische interpretatie, leiden dan tot de conclusie dat keurig conform de wet is gehandeld, terwijl doel en strekking van diezelfde wet feitelijk toch geweld wordt aangedaan. De rechter, die daarmee in wezen een rechtspolitieke afweging maakt, bedient zich dan van het ongeschreven leerstuk van de fraus legis, dat zich richt tegen wetsfrustratie. Daarvoor is vereist dat in strijd met doel en strekking van de wet wordt gehandeld én dat belastingverijdeling hiervoor de doorslaggevende beweegreden is geweest. Dit leerstuk behoort ultimum remedium te zijn. De rechter moet éérst toetsen of hij met behulp van bijvoorbeeld schijnhandeling of fiscaalrechtelijke kwalificatie van de feiten tot een juiste uitkomst kan komen.
Dit uitgangspunt is logisch. Honoreren van fraus legis betekent niets anders dan dat volgens de rechter de wet keurig is nageleefd, maar dat hij aan een rechtshandeling tóch de beoogde (en op zichzelf ook van toepassing zijnde) fiscale consequenties onthoudt. Een recent voorbeeld is de belastingplichtige die ter besparing van overdrachtsbelasting voor één dag een geregistreerd partnerschap aanging.[2] Het vergaande gevolg van een geslaagd beroep op fraus legis is dat wat partijen civielrechtelijk overeen zijn gekomen, fiscaalrechtelijk niet wordt gevolgd. Hoewel deze noodrem met enige regelmaat door de rechter wordt benut, bedient hij zich vaker van methoden als schijnhandeling of fiscaalrechtelijke kwalificatie. Deze instrumenten zijn op het oog minder verstrekkend – de feiten zelf worden civielrechtelijk anders uitgelegd, dan wel tegen de achtergrond van het fiscale recht wat bijgebogen. Het resultaat is echter even ingrijpend. Bovendien hebben alle drie methoden van rechtsvinding met elkaar gemeen dat van tevoren nauwelijks in te schatten is of een rechter de civielrechtelijke werkelijkheid gaat volgen of er zijn eigen fiscale waarheid voor in de plaats stelt. In dat verband is het bepaald niet bevorderlijk dat de fiscus zich nogal eens op de vlakte houdt over de juridische duiding die hij hanteert en het graag aan de rechter overlaat om een rechtsvindingsinstrument uit de gereedschapskist uit te zoeken. Dat maakt dat belastingplichtigen, die worden geconfronteerd met belastingwetgeving die nog steeds de neiging heeft complexer te worden, steeds vaker in onzekerheid verkeren.

Wanneer is iets echt fout?
Uiteindelijk wordt de vraag of een aangifte onjuist is hoe dan ook beantwoord aan de hand van een fiscaaltechnische afweging. Het recht moet worden toegepast op de feiten. Evenzo vanzelfsprekend is het dat niet iedere aangifte die onjuist is tot een vergrijpboete of tot strafvervolging kan leiden. Voor een vergrijpboete is minimaal grove schuld vereist, wat betekent dat iemand zich bewust had moeten zijn van een fout, maar dat in werkelijkheid niet was en dat risico ook niet op de koop toenam. Als wij gemakshalve voorbij gaan aan dergelijke verwijtbare maar onbedoelde fouten, is opzet vereist om vergrijpboetes op te leggen of het strafrechtelijke arsenaal te kunnen aanwenden. Opzet veronderstelt in dit verband dat degene die het verwijt treft wist dat een onjuist standpunt werd ingenomen, zich althans bewust was van de aanmerkelijke kans daarop, en dit ook aanvaardde of in elk geval op de koop toenam.
Volgens de inspecteur was daarvan in de Credit Suisse-zaak sprake. Hij legde miljoenen aan vergrijpboetes op, die de rechtbank in stand liet. Bij mijn weten is het voor het eerst dat een belastingplichtige die rechtshandelingen keurig in de aangifte had verantwoord en met die handelingen ook binnen de kaders van de fiscale wet bleef, wordt beboet omdat volgens de rechter de fiscale consequenties aan die rechtshandelingen moeten worden onthouden. Naar mijn oordeel valt lastig in te zien dat een belastingplichtige opzet kan worden verweten als hij alle feiten op juiste wijze in de aangifte heeft verantwoord en hij uitsluitend een correctie voor zijn kiezen krijgt, omdat de Belastingdienst naderhand de samenhang tussen de verschillende rechtshandelingen nog eens goed op zich laat inwerken en tot de conclusie komt dat doel en strekking van de wet worden geschaad. Een structuur opzetten om de belastingdruk te verlagen is één ding, dat de rechter de wel zeer open norm van doel en strekking van de wet moet inroepen om de heffingsgevolgen anders te regelen, zou niet met beboeting gepaard moeten gaan. Uit het legaliteitsbeginsel vloeit immers voort dat sancties alleen in beeld komen als het voor een burger duidelijk is wanneer hij de wet overtreedt. Niettemin liggen de boetes er en gegeven het feit dat fiscale structuren zoals in de Haarlemse zaak de facto dus als belastingontduiking kunnen worden bestempeld, is het wachten op het moment waarop een fiscale dienstverlener wordt vervolgd of beboet vanwege zijn aandeel in een fiscale structuur.

Zekerheid?
De gang van zaken in de Haarlemse zaak is des te pijnlijker, omdat de belastingplichtige gelet op de grote belangen niet over één nacht ijs was gegaan en een memorandum had laten opstellen waarin een opinie werd gegeven over de voorgenomen structuur. Dit document kwam tot de conclusie dat de kans op succes op 75% werd geschat, wat neerkomt op het comfort level ‘should’. Afgezien daarvan dat dit erop wijst dat zij zich in elk geval niet bewust was van deaanmerkelijke kans dat het fout zou lopen – integendeel zou ik zeggen – was de opinie dus ronduit positief te noemen, zeker tegen de achtergrond van de doorgaans nogal voorzichtige opiniepraktijk. Veel beter dan 70 à 75% wordt het meestal niet, of een kwestie is zo zeker dat je geen opinie meer nodig hebt. In de praktijk worden nogal wat standpunten in aangiften en jaarrekeningen gebaseerd op een should-opinie. Dit lijkt me een gegeven dat tax managers, adviseurs en accountants niet onberoerd zal laten.
 http://www.accountancynieuws.nl/actueel/fiscaliteit/accountants-in-het-vizier-bij-vergrijpboetes.138435.lynkx#.U3uM8fldXQM

Martin Muller is als advocaat-belastingkundige verbonden aan Jaeger Advocaten-belastingkundigen te Amsterdam.


[1] ECLI:NL:RBNHO:2013:11321.
[2] ECLI:NL:HR:2013:BY0548.

May 19, 2014

Beslag op salarissen (2)


En dan het bizarre vervolg op de beslaglegging op de salarissen. Minister-President Asjes heeft klaarblijkelijk in wat volkse bewoordingen de Ontvanger teruggeroepen. Niet vis a vis maar tijdens een bijeenkomst van zijn partij. Asjes is nu klaarblijkelijk van mening dat indien de Ontvanger zijn werk doet hij een aanval doet op de regering. Een onbegrijpelijk standpunt wat mij betreft. Naar ik vermoed heeft de Ontvanger een schot voor de boeg gegeven om inkomsten voor de overheid te genereren. Aangenomen mag worden dat de Ontvanger ook wel weet dat 80 duizend beslagleggingen wat moeilijk te  verwezenlijken zal zijn. Dus de uitvoerende overheid waar Asjes deel van uitmaakt, gaat nu een ander deel van de overheid dat er voor zorg moet dragen dat er inkomsten binnenkomen, voor de voeten lopen. Begrijpt u het nog?

May 18, 2014

Maandag beslag op salaris van meer dan 95.000 verzekerden

Versgeperst.com zorg verzekering Versgeperst sub NIEUWS Curaçao beslag  svbCURAÇAO – De betaling van de nominale premie van de algemene basisverzekering is een fiasco. Maandag leggen de deurwaarders van de Belastingdienst beslag op de salarissen van meer dan 80.000 mensen. Alfonso Trona, Belastingontvanger van Curaçao, zegt dat slechts een klein deel de 82 gulden betaald heeft.
Dat meldt Caribisch Netwerk. In totaal hebben 95.000 mensen een dokterskaart in bezit.
Basisverzekering
In februari 2013 ging de basisverzekering in. De verzekering bestaat uit verschillende onderdelen. Burgers dienen de nominale bijdrage te voldoen. Verzekerden die ouder zijn dan 18 jaar en over een inkomen van minstens 12.000 gulden per jaar beschikken moeten 82 gulden afdragen. Volgens de wet moet per 30 januari van elk belastingjaar de burger ten minste de helft van de premie betaald hebben. Per 30 juni van hetzelfde belastingjaar dient de tweede helft voldaan te worden.
Inkomsten 
Van de 95.000 verzekerden die bij de SVB zijn ingeschreven en die beschikken over hun verzekeringspasje, hebben slechts 9.500 mensen betaald. Het nog te ontvangen geld vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van de inkomsten die de regering binnen moet krijgen om zorg te kunnen leveren
http://www.versgeperst.com/nieuws/253250/maandag-beslag-op-salaris-van-meer-dan-95-000-verzekerden.html#more-253250

De insteek van M & A:En zo creeren we ons eigen werk en onze eigen problemen. De BVZ is een onding, discrimineert, is kostbaar en ook nog een keer onpraktisch. Je kan uiteraard 95 duizend keer beslag gaan leggen maar voor dat dat effect heeft ben je ook wel even verder natuurlijk. Dit wordt een zinloze actie die heel veel geld en energie gaat kosten en per saldo weinig zal opleveren. Men behoort zich aan de wet te houden en op zich is inning van belasting-en-premieschulden een goede zaak maar achteraf zal men concluderen dat er heel veel paarden achter de kar gespannen zijn.

May 12, 2014

Cessie; Verzekeringsmaatschappij en banken; Wat is er aan de hand?Cessie is de naam voor de rechtshandeling die beoogt een vordering over te dragen.

Wat heb je daar in algemene termen voor nodig? Als eerste een geldige titel. Dat betekent niet anders dan de rechtvaardiging van de overgang. En dat is meestal een overeenkomst tussen de oorspronkelijke en de opvolgende schuldeiser. Daarnaast geldt dat een cessie pas kan gelden in ons rechtssysteem indien de schuldenaar is geinformeerd omtrent de overdracht van de vordering. Dat is ook wel een beetje logisch, als de schuldenaar geen kennis draagt omtrent de cessie weet hij niet dat hij aan een ander moet gaan terugbetalen. Verder is van essentieel belang dat de schuldenaar niet in een slechtere positie komt te verkeren door de cessie. Ook wel een beetje logisch uiteraard omdat de schuldenaar op zich buiten de cessie staat. Hij heeft een lening onderhandeld en het kan niet zo zijn dat hij daardoor opeens bijvoorbeeld met slechtere voorwaarden wordt geconfronteerd als de vordering op hem/haar aan een derde wordt overgedragen.

Dat cessie een actueel onderwerp op Curacao is blijkt uit het navolgende. Een verzekeraar op Curacao wilde van haar retail-leningen af en cedeerde deze aan een bank op Curacao. Alle leningen zijn door hypotheek verzekerd. De overdracht moet vlak voor einde 2012 hebben plaatsgehad.
De bank in kwestie liet alle nieuwe clienten in ieder geval twee rekeningen openen, 1 lopende rekening waarop de aflossingen en de interest konden worden gestort en een rekening waarop de desbetreffende schuld werd geadministreerd. Bij de verzekeringsmaatschappij kon uiteraard geen lopende rekening worden geopend omdat die geen bankactiviteiten mag ontplooien. Meteen ontstaat het eerste verschil met de situatie voor cessie. De bank rekent 18 (ja achttien) procent boete-rente op de lopende rekening mocht je rood komen te staan. Verder berekent de bank allerlei kosten door waarvoor de schuldenaar met zijn oorspronkelijke schuldeiser helemaal niets overeen is gekomen. De bank brengt de schuldenaar derhalve in twee instanties in een slechtere positie dan voorheen en dat mag niet. En uiteraard is het zo dat juist door kosten in rekening te brengen die niet zijn overeengekomen en die de schuldenaar dus ook niet verwacht, men vrijwel automatisch rood komt te staan. De bank steelt eerst van haar client en vraagt dan een boete-rente van 18 procent over het bedrag dat ze gestolen heeft.

Wij doen momenteel uitgebreid onderzoek naar deze situatie. Wat ook opvalt is dat in het kadaster, zo een anderhalf jaar na de cessie, de bank nog steeds niet staat vermeld als hypotheekhouder en dat is natuurlijk een beetje raar. De bank heeft er namelijk belang bij om als zodanig te worden ingeschreven in het kadaster om bij wanbetaling haar uitwinningsmogelijkheden -zoals veiling- te kunnen benutten. Het lijkt er dan ook op dat er iets is misgegaan met de cessies. Wij hebben cessie-aktes opgevraagd bij de desbetreffende bank maar krijgen op ons verzoek geen antwoord. Wij zullen dit verder onderzoeken en trachten na te gaan of de bank naast het onterecht in rekening brengen van boete-rente en allerlei kosten ook anderzins niet de rechten van haar nieuwe clienten aantast. Het lijkt er een beetje op of de bank wel mededeling aan haar clienten heeft gedaan omtrent de cessie maar dat de daadwerkelijke cessies nimmer hebben plaatsgehad.

Voor de clienten van de bank is het nu zaak om daadkrachtig stelling te nemen tegen de slechtere positie waarin men nu verkeert in vergelijking met de situatie dat men nog client was bij de verzekeringsmaatschappij.

Banken hebben macht maar het recht kan u beschermen. Nederlandse rechtspraak, die een op een van toepassing is op Curacao, geeft aan dat ook daar (grote) banken telkens kosten aan hun clienten in rekening brengen die men met de clienten niet is overeengekomen. De banken verliezen rechtszaak na rechtszaak op dit terrein. De verwachting is derhalve dat dit op Curacao niet anders zal uitpakken.

Indien u zich herkent in deze situatie en u heeft behoefte aan rechtsbijstand aarzel dan niet om met ons in contact treden. Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit bericht dan ook bent u bij deze uitgenodigd om geheel vrijblijvend (en eventueel anoniem) met ons in contact te treden.

Ons doel is er op gericht om de desbetreffende bank te dwingen om zich aan het oorspronkelijke contract met de verzekeringsmaatschappij te houden en om derhalve geen boete-rentes in rekening te brengen noch allerlei andere kosten die niet werden overeengekomen.Telefoon: 00 599 9 7374916 of info@mullertax.com


May 07, 2014

Protest tegen brievenbusconstructies U2 en Stones

Protest tegen brievenbusconstructies U2 en Stones

07-05-2014 07:56  ANP
Met protestliederen als Payday Bloody Payday en Tax Transaction protesteren de Jonge Socialisten van de PvdA woensdag tegen de...
Met protestliederen als Payday Bloody Payday en Tax Transaction protesteren de Jonge Socialisten van de PvdA woensdag tegen de brievenbusconstructies van U2 en de Rolling Stones. Dit doen ze aan de Herengracht in Amsterdam, pal voor de deur van de brievenbusfirma's van Bono en Mick Jagger.
De Jonge Socialisten zeggen zich enorm te ergeren aan de belastingontwijking door de bands, die door gunstige tarieven weinig belasting afdragen. Woensdag van 11.00 tot 12.30 uur demonstreren de Jonge Socialisten met hun zevenkoppige Band Zonder Belasting, die onder meer de protestsong I Still Haven't Paid What I'm Owing You ten gehore zal brengen.
Volgens de Jonge Socialisten lopen de Europese lidstaten jaarlijks 1000 miljard euro mis aan belastinginkomsten door onderlinge concurrentie met belastingtarieven. Kandidaat-Europarlementariërs Paul Tang en Michiel Emmelkamp zijn bij de demonstratie aanwezig.
http://www.accountancynieuws.nl/actueel/fiscaliteit/protest-tegen-brievenbusconstructies-u2-en-stones.131937.lynkx#.U2pRDfldXQM


Mijn insteek is dat dit wat overdreven is. "The times they are a changing" dat begrijp ik maar toch:
Bij de opening van een fiscaal congres alweer in 1989 sprak onze hoogleraar prof. mr. Ad Nooteboom de woorden dat jonge fiscalisten niet "besmuikt" moesten reageren op internationale belastingstructuren. Of althans woorden van die strekking. Vergeef mij; het is een paar jaar geleden. Ik kan mij dat congres nog goed herinneren omdat ik ondermeer toen zo een leuk gesprek heb gehad met toenmalig Staatssecretaris van Financien de heer mr. Henk Koning. Die ben ik op Curacao ook nog wel eens tegengekomen. Enfin, Nederland heeft zo ongeveer de internationale fiscale planning uitgevonden en wil nu het braafste jongetje van de klas zijn. De voormalige Nederlandse Antillen hebben onder druk van Nederland al meer dan 10 jaar geleden hun offshore regime een stille dood laten sterven. Nederland had dan ofwel al veel eerder dit voorbeeld moeten volgen of nu niet hypocriet moeten doen. Er gaan enorme bedragen rond in die wereld en Nederland is voor ongeveer 2% van het bruto nationaal produkt afhankelijk van dit soort werkzaamheden. Ik praat dan dus nog niet eens over de extra belastingheffing die dit voor Nederland oplevert want een lage belastingdruk is nog immer niet nul procent. Verder praat ik ook niet over de loonbelasting etc. die dit Nederland oplevert omdat hoogbetaalde specialisten zich hierover buigen nog over de indirecte inkomsten omdat deze hoogopgeleiden uiteraard ook weer een boel geld in Nederland spenderen. Fair taxation prima, hypocrisie mag echter achterwege blijven.


Nederland werkt gemiddeld tot 21 juni voor de staat

06-05-2014 16:45
Uit het onderzoek Tax Liberation Days 2014 van de Europese stichting New Direction blijkt dat een Nederlander gemiddeld tot 21 juni voor de staat...
Uit het onderzoek Tax Liberation Days 2014 van de Europese stichting New Direction blijkt dat een Nederlander gemiddeld tot 21 juni voor de staat werkt. Wat daarna verdiend wordt, kan in eigen zak gestoken worden. Van alle 28 EU-lidstaten staat ons land op de 19e plaats. In 2013 moest de gemiddelde Nederlander nog tot 27 juni voor de Staat werken.
Een inwoner van Cyprus betaalt het minst. Die is theoretisch al klaar met het betalen van belastingen op 21 maart. Een Belg werkt pas vanaf 6 augustus 'belastingvrij'. België is al vier jaar op rij het land waar de belastingdruk het grootst is, aldus New Direction. Vorig jaar moest de Belgische belastingbetaler zelfs nog twee dagen langer werken.

New Direction is een in Brussel gevestigde conservatieve denktank  die zich sterk maakt voor een lagere belastingdruk voor burgers in de Europese Unie. De onderzoeksgegevens waarop het rapport Tax Liberation Days 2014 is gebaseerd, zijn aangeleverd door EY.

Rebolg van:
http://www.accountancynieuws.nl/actueel/fiscaliteit/nederlander-werkt-gemiddeld-tot-21-juni-voor-de.131936.lynkx#.U2o-gfldXQMVoor Curacao zal dit niet veel anders zijn. De grap is vaak wel dat voor ondernemers vaak geldt dat zij hun inkomen -vanuit fiscaal perspectief- beter kunnen sturen waardoor zij wellicht eerder onder het belastingjuk van de staat uitkomen.
Wel is duidelijk door dit artikel dat belasting een belangrijke kostenpost is en dat daarmee het vak van belastingadviseur een dankbaar vak is.

Muller & Associates (M &A) werkt grotendeels voor vaste tarieven, wij noemen dat een abonnement waardoor u nimmer voor verrassingen komt te staan.

May 03, 2014

Curacao is FATCA compliant!

The United States of America have enforced other countries to agree on a so-called Foreign Account Tax Compliant Act. Basically this US legislation forces foreign countries to comply with United States' interests. A non-compliant country faces consequences. FACTCA basically demands that Uncle Sam receives information with respect to foreign bank accounts held by US citizens. The intention is to prevent tax fraud and evasion by US citizens. FATCA has enormous implications for foreign financial instutions ("FFI's"). Banks and fiduciary institutions, insurance companies and pension and investment fund all fall under the scope of FATCA.
On the one hand all Curacao financial institutions should feel lucky that  an agreement on substance under FATCA has been reached. On the other hand it is just another example how Uncle Sam seems to be able to influence local legislation to adapt to their wishes.

Out take on FATCA:
The root of FACTA started with the US changing its approach when the so-called "limitation on benefits" articles were imposed on countries either trying to agree on a tax treaty with the US or the ones that were negotiating a new tax treaty with the US. The Dutch 1948 tax treaty was replaced in 1993 with an extensive limitations on benefits article (26).
Nobody is in favor of tax fraud of tax evasion. On the other hand: a nation should not wield its economic power to influence an other nations' legislation.