October 19, 2014

Grappen en grollen met de transparante vennootschap

Twee weken geleden heb ik een verhaal gehouden voor een maatschap (tegenwoordig heet dat overigens anders maar daarover meer later) van professionals. Zij bezitten een praktijkpand maar dat wordt gehouden door een stichting particulier fonds. Elke uitkering uit een dergelijke stichting wordt sedert enige tijd als belast aangemerkt dus huuropbrengsten kunnen niet onbelast worden ontvangen. De professionals zijn allen in privé de begunstigden van de stichting particulier fonds. Ik heb de dames en heren aangeraden om de stichting om te zetten in een vennootschap en de fiscus te verzoeken om vennootschap als fiscaal transparant aan te merken. Het pand wordt dan beschouwd als een verhuurde onroerende zaak, 65% van huuropbrengsten zijn belast, na aftrek van de financieringslasten voor, in dit geval, de inkomstenbelasting, en een eventuele verkoopopbrengst wordt aangemerkt als een onbelaste vermogenstransactie.
Stel dat later men toch andere kosten behalve de financieringslasten in aanmerking wil nemen? Dan dient men de fiscus te verzoeken om de transparante status op te heffen en kan de vennootschap als een normale vennootschap worden behandeld, met alle voor en nadelen. Heb de professionals wel geadviseerd om dan eerst de aandelen in de vennootschap over te dragen aan de respectievelijke praktijkvennootschappen zodat uitkeringen in eerste instantie onbelast, onder de deelnemingsvrijstelling kunnen worden getoucheerd. 

October 15, 2014

Thought of the the day VI

Last week my wife and I were showing my sister and her boyfriend around the Jan Thiel Bay area when I was reminded of quote of my father in law (who is celebrating his birthday today) on tattoos:

"Permanent evidence of temporary insanity"


If you want to know why the Jan Thiel Bay area inspired me to this thought of the day I invite you to check out that part of the island for yourself.

October 09, 2014

Thought of the day V

yesterday we had the pleasure of receiving a new highly intelligent client with a great sense of humor.

He stated that with respect to a situation at hand this was nothing else but:

"A random act of ignorance by the government".

I immediately asked if he would if I would post this quote on our blog.

October 06, 2014

Fundamentele weeffout accountantsberoep moet worden aangepakt


reblog van: http://www.vscc.nl/opinie/weeffout-die-er-niet-bij-advocaten-maar-wel-bij-accountants/
In haar op 25 september jl. gepubliceerde rapport over de vier grote accountantskantoren
beoordeelt de AFM 45% van de controles als onvoldoende. Vier jaar geleden was dat 52%. Er
is dus nauwelijks sprake van enige verbetering. Een groep jonge accountants heeft diezelfde
dag in opdracht van beroepsorganisatie NBA een verbeterplan gepresenteerd, dat als
uitgangspunt neemt dat de sector zelf in staat moet worden geacht om de noodzakelijke
verbeteringen te realiseren. Intussen, zo valt in de NRC (p.6) van die dag te lezen, is het
“naar de oorzaak van alle problemen (..) nog steeds een beetje gissen”. Is dat werkelijk zo?
Een slager van wie de helft van het vlees niet deugt, een aannemer van wie de helft van de
gebouwen ernstige gebreken vertoont, een advocaat die in de helft van zijn adviezen de
plank misslaat - alle drie zullen al snel geen economisch bestaansrecht meer hebben. De
klanten zullen weglopen omdat ze geen waar voor hun geld krijgen. Maar KPMG, waarvan
maar liefst 7 op de 10 controles door de AFM als onvoldoende werden aangemerkt, boekte
in 2013 nog steeds € 613 miljoen omzet. Waarom lopen de klanten daar dan niet massaal
weg? Omdat anders dan bij de slager, de aannemer en de advocaat, de klant zelf vaak
helemaal geen belang bij een goede controle meent te hebben. Die controle dient namelijk
niet primair het belang van de klant zelf, maar van degenen die met de klant zaken (willen)
doen: leveranciers, afnemers, financiers en kapitaalverschaffers. Zij willen graag weten hoe
een bedrijf ervoor staat voordat zij besluiten om zaken met dat bedrijf te doen of te
continuëren. Daarbij vormt de gecontroleerde jaarrekening een belangrijke informatiebron.
Reken maar dat als zij de opdrachtgevers van de controlerend accountant zouden zijn, de
kwaliteit van de controles omhoog zou schieten! Wat dat betreft kunnen controlerend
accountants een goed voorbeeld nemen aan hun forensische collega’s. Een forensisch
accountant wordt ingehuurd om juist zoveel mogelijk onregelmatigheden op te sporen en
dat doet hij over het algemeen naar behoren, ook bij de big four. Dan is de belanghebbende
ook de opdrachtgever. Zo niet bij de verplichte jaarrekeningcontrole. Het bestuur van de
opdrachtgever heeft die controle doorgaans niet nodig om te weten hoe het bedrijf ervoor
staat en heeft er veelal helemaal geen behoefte aan dat de door hemzelf opgestelde
jaarrekening al te kritisch door de accountant beoordeeld wordt. Het bestuur heeft immers
van nature de neiging om de financiële toestand van het bedrijf rooskleuriger voor te stellen
dan ie is. Een bedrijf dat er goed voor staat – of lijkt te staan – trekt immers makkelijker
nieuwe opdrachten, nieuwe financiering en nieuw kapitaal aan. En niet in de laatste plaats:
(schijnbaar) succes van het bedrijf straalt af op het bestuur zelf. Heel vervelend als de
accountant dat feestje gaat verstoren door als een Sherlock Holmes te trachten om fouten in
die jaarrekening op te sporen. Dat plaatst de accountant in een onmogelijke spagaat: het
bestuur van zijn opdrachtgever is er doorgaans niet bij gebaat dat hij zij werk zeer grondig
doet. Voor de commissarissen, aan wie in het verbeterplan een belangrijke rol wordt
toegedicht, is het heel moeilijk om het commerciële een-tweetje tussen bestuur en
accountant te doorbreken: anders dan het bestuur zitten de commissarissen immers zelf
niet “op de cijfers”, zij zijn voor een goede voorlichting nu juist afhankelijk van bestuur en
accountant. Het accountantsberoep is dus omgeven met een inherent belangenconflict: het
leveren van professionele kwaliteit kan de commerciële belangen van de accountant schaden
omdat als hij al te kritisch is de klant – onder druk van diens bestuur - dreigt weg te lopen.Het verrichten van controlewerk dat strikte onafhankelijkheid vereist laat zich niet
combineren met het op commerciële basis verrichten van dat werk. Zolang die fundamentele
weeffout niet is hersteld, zal het doorvoeren van welk verbeterplan ook dweilen met de kraan
open zijn.
Willem Jan van Andel,
advocaat bij Wijn & Stael te Utrecht

October 02, 2014

Nederlandse wetenschappers onderzoeken linkshandigheid

reblog van: nu.nl


Nederlandse wetenschappers zullen komend weekend een begin maken met een groot onderzoek naar de verschillen tussen links- en rechtshandigheid. 

Nederlandse wetenschappers onderzoeken linkshandigheidFoto:  Wikimedia Commons
Met testjes en online vragenlijsten hopen ze een antwoord te vinden op de vraag waarom linkshandigheid relatief zeldzaam is, maar in de loop van de evolutie toch is blijven bestaan.
De grote vraag is of de handvoorkeur leidt tot bepaalde voordelen, zoals meer creativiteit of een betere uitgangspositie bij sporten of gevechten.
Tijdens het Weekend van de Wetenschap op 4 en 5 oktober kunnen bezoekers als proefpersoon in musea en wetenschappelijke instellingen deelnemen aan het onderzoek. Online deelname is nog enkele maanden mogelijk.

Persoonlijkheid

Bioloog Ton Groothuis van de Rijksuniversiteit Groningen is één van de onderzoeksleiders. Hij en zijn collega-onderzoekers zijn met name nieuwsgierig naar de evolutionaire achtergrond van linkshandigheid.
"De overgrote meerderheid van de mensen is rechtshandig. Maar als linkshandigheid geen enkel voordeel zou hebben, zou je verwachten dat die handvoorkeur zou uitsterven", verklaart Groothuis tegenover NU.nl.
Er bestaan op dit moment veel mythes over de voordelen van linkshandigheid. "De grote vraag is wat er klopt van verhalen dat linkshandigheid samenhangt met de persoonlijkheid van mensen. Is het bijvoorbeeld echt zo dat linkshandigen creatiever zijn, of misschien wel in het voordeel zijn bij sporten, of één tegen één gevechten? Dat hopen we uit te zoeken."

Inzichten

Groothuis rekent op een groot aantal deelnemers aan het onderzoek: 20.000 of meer. Mensen kunnen zich als proefpersoon aanmelden in onder meer het NEMO, de Apenheul en het Groninger Museum.
Over een jaar hopen de wetenschappers de uitslagen van de studie te presenteren, ook weer tijdens het weekend van de wetenschap.
"Als we een groot aantal deelnemers trekken, kunnen we linkshandigen en rechtshandigen zeer goed vergelijken en tot nieuwe inzichten komen. Ik hoop daarom dat er zo veel mogelijk mensen meedoen, zowel linkshandigen als rechtshandigen."
Door: NU.nl/Dennis Rijnvis
  • Deel: