January 17, 2014

Controleur moet ambtenaar worden


06-01-2014 11:10  3 reacties
Ze worden er vast niet vrolijk van, daar in Amstelveen. Het wegkloppen van fraudes bij Ballast wordt KPMG niet (meer) in dank afgenomen. KPMG onderzoekt nu meer jaarrekeningen van de Jack van R’s uit dezelfde tijd (tussen 2000 en 2003). Topcurator Willem Jan van Andel trekt in de NRCvan 4 januari jl zijn conclusies:
1. Dit is niet het laatste boekhoudschandaal.
2. Controlerende accountants moeten in overheidsdienst.
Beide conclusies zijn niet nieuw. Fraude is van alle tijden en er zullen waarschijnlijk nog wel ergens accountants rondlopen die daar direct of indirect wel aan mee willen werken en er zijn ongetwijfeld ook accountants die fraudes niet opmerken. Ik weet niet wat erger is.
De tweede stelling gaat over de inrichting van het accountantsberoep. Van Andel toont zich hier een echte calvinist die niet in de goedheid van de mens gelooft. Hij ziet de mens als een zwak schepsel en daarom heeft ‘iedereen disciplinerende werking nodig.’ In het interview komen bijna alle grote kantoren langs en niet in positieve zin. Hij heeft daarbij over wat hij noemt ‘een fundamentele weeffout.’ Accountants die wettelijke controle-opdrachten uitvoeren moeten echt onafhankelijk zijn en dat kan volgens hem niet wanneer de gecontroleerde ook gelijk de opdrachtgever is. Doorknippen dat soort banden. Controlerende accountants moeten in overheidsdienst. Wij zijn benieuwd wat u daarvan vindt.
reblog van: http://www.accountancynieuws.nl/commentaar/weblog/controleur-moet-ambtenaar-worden.129077.lynkx

January 14, 2014

A REASONABLE FEE A man phones a lawyer and asks, "How much would you charge for just answering three simple questions?"
 The lawyer replies, "A thousand dollars."
 "A thousand dollars!" exclaims the man. "That's very expensive isn't it?"
 "It certainly is," says the lawyer. "Now, what's your third question?

So in our firm, we have long ago decided we did not want to become the object of jokes like these and we started working for fixed fees most of the time. As a tax lawyer you will always have a lot of recurring business for clients when it comes to filing income and profit tax returns on behalf of your clients and reviewing the client's company financials from a tax perspective with internal or external accountants. Our fixed fees make that clients feel comfortable working with us as they know that not every little phone call is billed. For us it gives the satisfaction of being able to establish much sounder relationships with our clients based on mutual trust. Cordiality and a sense of humor comes into play as well. We know that our clients come for us, the people you see on: www.mullertax.com and not so much for a brand name. It's the people that provide the service and not some fancy logo.


We work with standard fees when it comes to income and profit tax where the latter entails the discussions with the accountant with respect to draft financials. With respect to income tax drafting and filing of protest letter to the tax authorities is also included.

Insanity Defense


If you would like a fee offer with respect to you fiscal situation do not hesitate to contact us at: peter.muller@mullertax.com or give us a call at (**)5999 7374916

We can also assist you in finding a suitable accountant with respect to your bookkeeping services. In close cooperation with an independent accountant we may be able to lower your tax lawyer's and accountants fees with over 50% if you and your company are now being serviced by a big four firm.


Nieuw in 2014/reblog van Taxence

Btw 2014: Bitcoin, e-commerce en kortingskaart

Taxence Outlook 2014

dinsdag 14 januari 2014 Redmar Wolf 497x gelezen
Aan het begin van het nieuwe jaar kijkt Taxence met een aantal specialisten naar wat 2014 op fiscaal gebied zal brengen. In deze previews besteden we aandacht aan de wijzigingen die per 1 januari zijn doorgevoerd, maar kijken we ook naar eventuele toekomstige veranderingen. Redmar Wolf kijkt vooruit naar wat 2014 op btw gebied zal brengen. Hij is Senior Counsel bij Baker & McKenzie Amsterdam en bijzonder hoogleraar indirecte belastingen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Het jaar 2014 is het eerste jaar zonder interne levering, een btw-rariteit waar met name vrijgestelde ondernemers mee te maken hadden bij het realiseren van vastgoed. Bij 'zelf bouwen' volgde voor dergelijke ondernemers een btw-heffing over de totale voortbrengingskosten, dus inclusief een eventuele looncomponent. Met ingang van dit jaar blijft deze heffing (ook wel: integratieheffing) achterwege. Zelf bouwen is hierdoor goedkoper geworden omdat de loonkosten vrij van btw blijven. In ieder geval een stimulans voor nieuwbouw.

Bitcoins

Als ik mij niet vergis, wordt 2014 het jaar van de Bitcoin en vergelijkbare digitale ruilmiddelen. Wat begon als digitale rariteit, heeft inmiddels wereldwijd de nodige omvang verkregen. De sterk fluctuerende wisselkoersen blijven een probleem, maar als betaalmiddel bieden deze instrumenten ontegenzeggelijk voordelen. Bovendien is het gebruik inmiddels 'hip' geworden; gewoon geld is zo 2013…

De btw-aspecten van Bitcoins zijn echter nog niet geheel uitgekristalliseerd. Zo is het de vraag of het omwisselen van Bitcoins voor regulier geld onderworpen is aan btw. Verder kan men zich afvragen waarover btw is verschuldigd als met Bitcoins is betaald. Deze btw-vragen zullen de komende periode op de internationale btw-agenda verschijnen. Een punt van zorg voor de (fiscale) autoriteiten is verder dat het verhandelen en aanhouden van Bitcoins zich moeilijk laat controleren, maar misschien is dat ook wel een reden voor de toenemende populariteit.

E-commerce

Het jaar 2014 is verder een overgangsjaar naar een nieuw btw-regime voor e-commerce. Per 2015 zijn e-commercediensten altijd belast in het land van de particuliere afnemer. Onder het huidige stelsel is een EU-aanbieder enkel btw verschuldigd in eigen land, onder het nieuwe stelsel moeten EU-aanbieders in elk afnemer-land btw betalen. Het goede nieuws is wel dat deze betalingen via de 'eigen' belastingdienst kunnen lopen (one-stop-shop).

Arresten Hof van Justitie van de Europese Unie

Ten slotte. In 2014 wacht ons een aantal interessante arresten van het HvJ. Ik noem in dit verband de vraag naar reikwijdte van het begrip 'beheer' (vraag van de Hoge Raad van 1 november 2013, zaak C-595/13), de vraag of een kortingskaart een waardepapier of een handelspapier is (Granton, zaak C-461/12) en de vraag naar de reikwijdte van het Sopropé/verdedigingsbeginsel (Datema, zaak C-130/13, Unitrading, zaak C-437/13). Ook zal het HvJ de vraag beantwoorden of een ongeschreven beginsel van EU recht de rechten van een belastingplichtige onder de nationale wet kan doen vervallen (Italmoda, zaak C 131/13). Al met al ligt een spannend btw-jaar in het verschiet.

Eerder in deze serie verschenen

January 08, 2014

Nieuwe bilaterale regeling tussen Nederland en Curaçao, alsmede toepassing artikel 35a huidige BRK in 2016
Nieuwe bilaterale regeling tussen Nederland en Curaçao, alsmede toepassing artikel 35a
huidige BRK in 2016


1. Inleiding 

In december 2013 is tussen Curaçao en Nederland overeenstemming bereikt over de tekst van een
nieuwe bilaterale regeling ter voorkoming van dubbele belasting tussen beide landen. Bedoeling is
dat deze nieuwe bilaterale regeling de huidige uit 1964 daterende Belastingregeling voor het
Koninkrijk (BRK) in de verhouding Nederland- Curaçao gaat vervangen.
De nieuwe bilaterale regeling zal de formele status krijgen van een Rijkswet. Alvorens de nieuwe
bilaterale regeling toepassing kan vinden, dient het parlementaire traject in beide landen doorlopen
te zijn. De verwachting is dat de nieuwe bilaterale regeling vanaf 1 januari 2015 zal gaan gelden.

2. Hoofdlijnen uit de regeling en toepassing artikel 35a huidige BRK

  Tot 5 jaar na emigratie kan erf- en schenkingsrecht worden geheven onder verrekening van
de heffing in het andere land (subsidiair heffingsrecht);

  Nederland en Curacao zullen (automatisch) informatie uitwisselen conform de internationale
standaard;

  naast een bronheffingspercentage voor dividenden van 15 procent zal er voor actieve
vennootschappen een nulprocenttarief komen op deelnemingsdividend. Hierbij zal worden
voorzien in een zogenoemde ‘limitation on benefitsbepaling’;

  voor bestaande participaties van ten minste 25 procent die niet in aanmerking komen voor het
nulprocenttarief geldt tot uiterlijk eind 2019 een bronheffingspercentage op
deelnemingsdividenden van 5 procent;

  voor niet overheidspensioenen geldt een gedeeld heffingsrecht met een bronstaatheffing van
15% in combinatie met eerbiedigende werking (woonstaatheffing) voor ingegane pensioenen
van Nederlanders  die  reeds op Curacao wonen;

  een bronstaatheffing voor de beloningen van sporters en artiesten;

  een bronstaatheffing voor beloningen voor het verrichten van diensten langer dan 183 dagen
(service PE);

  een bronheffingsrecht voor dividenden en vervreemdingswinsten over voor emigratie
opgebouwde aanmerkelijk belangwinsten;

  een regeling gericht op zogenoemde hybride entiteiten;

  een regeling voor onderling overleg met de mogelijkheid van (verplichte) arbitrage;

  in 2014 blijft, vooruitlopend op de nieuwe bilaterale regeling, artikel 35a van de huidige BRK
achterwege met betrekking tot de toepassing van artikel 17, derde lid, onderdeel b, van de
Wet op de vennootschapsbelasting 1969, met dien verstande dat dit laatste artikel niet wordt
toegepast.