March 07, 2014

Huishoudboekje Curacao is op orde

"Huishoudboekje van Curaçao is op orde"

Curaçao heeft zijn huishoudboekje op orde gekregen. De overheidsfinanciën zijn weer stabiel. Premier Mark Rutte dwong Curaçao in juli 2012 om te bezuinigen, maar die maatregelen zijn nu niet meer nodig. 

Foto:  ANP
Dat heeft de Nederlandse hoogleraar Age Bakker vrijdag gezegd.
Bakker is voorzitter van het college dat toezicht houdt op de financiën van Curaçao en Sint Maarten. Curaçao mocht de afgelopen periode onder meer geen leningen aangaan. Ook gold er een personeelsstop bij de overheid.
Volgens Bakker zijn er voldoende maatregelen genomen om te zorgen dat de overheidsfinanciën op orde zijn en kunnen blijven. Het college blijft de overheidsfinanciën echter wel in de gaten houden.
Door: ANP

reblog van www.nu.nl

March 04, 2014

De ekantonrechter

Waarom vind ik onderstaand artikel interessant? Wij zijn momenteel doende een enquete te entameren en ik kan u zeggen dat het grootste deel van de correspondentie via e-mail gaat. En dat is dan op Curacao. Het onderstaande artikel geeft aan dat de e-kantonrechter natuurlijk nog een heel stuk verder gaat maar toch...........
Mr. van de week: Rob Cremers

Rob CremersMr. van de week is Rob Cremers. Hij is sinds 1990 als (senior) rechter werkzaam in de Rechtbank Oost-Brabant en projectleider inhoud in het projectteam eKantonrechter. In opdracht van de Raad voor de rechtspraak ontwikkelt dit team een snelle, laagdrempelige, digitale procedure voor eenvoudige civiele (kanton)geschillen. Deze procedure kan door partijen zelf worden gevoerd bij de rechtbanken Oost-Brabant en Rotterdam. Sinds half oktober 2013 is een eerste versie hiervan beschikbaar voor rechtsbijstandsverzekeraars. Afgelopen donderdag heeft onder leiding van Cremers de zitting plaatsgevonden in de eerste volledig digitaal gevoerde civiele procedure.
Hoe kijkt u terug op de zaak?
Churchill karakteriseerde in 1942 de tweede slag bij El Alamein als "the end of the beginning". Met dat gevoel ben ik de zaal uit gekomen. De zitting was het sluitstuk van een proces van ruim twee jaar. Met medewerking van velen is een complexe ICT-omgeving gebouwd waarin snel een beslissing kan worden gegeven op de materiële geschilpunten, met zo weinig mogelijk discussie over formele kwesties. De keuze voor artikel 96 Rv. als grondslag voor de procedure geeft ook al aan hoeveel waarde wordt gehecht aan (voor)overleg tussen partijen, gezamenlijkheid in plaats van de ene partij tegen de andere. De procedure past zo prima in het streven om van het civiel proces als conflictmodel te komen tot een vorm van coöperatieve geschilbeslechting.
Met veel plezier stel ik nu vast dat het systeem doet wat het moet doen. Ik kijk met spanning uit naar de lancering van de versie 2.0 van eKanton, waarmee burgers en bedrijven zelf hun geschil aan de rechter kunnen voorleggen. Met een enkele aanpassing zou eKanton dan zo maar eens de basis kunnen gaan vormen voor de digitalisering van de nieuwe civiele procedure.
De voordelen van een zaak via de eKantonrechter voeren zijn het gemak van een digitale procedure en de snelheid van de rechtsgang. Maar elk voordeel heb zijn nadeel?
Snelheid en zorgvuldigheid zijn twee eigenschappen die elkaar niet altijd even goed verdragen. Wij hadden als taak om een procedure te ontwikkelen die binnen acht weken zou eindigen met een definitieve beslissing. Niet elke zaak leent zich daarvoor. Daarom is gekozen voor een beoordeling vooraf op geschiktheid en dat doet enigszins afbreuk aan de eenvoud van de procedure. Omdat is gekozen voor geschilbeslechting in één instantie is het hoger beroep tegen een beslissing uitgesloten. Voor sommigen een voordeel, voor anderen wellicht een nadeel.
De eKantonrechter is het eerste concrete project van het grootschalige moderniseringsprogramma van de rechtspraak. Wat kunnen we nog meer verwachten?
De rechtspraak wordt verregaand gedigitaliseerd, met als belangrijkste consequentie dat papieren dossiers tot het verleden zullen gaan behoren. Verder verwacht ik dat het civiele procesrecht en het bestuursprocesrecht naar elkaar toe zullen groeien tot een procesrecht dat in grote trekken overeenkomt met de huidige verzoekschriftprocedure: één procesinleidend stuk, één schriftelijke reactie en, bij verweer, daarna een zitting. Ten slotte zal de rechtspraak aan transparantie winnen, doordat elke partij in staat zal zijn om via internet kennis te nemen van zijn eigen procesdossier.
Als u het voor het zeggen had dan…?
… haalde ik acuut een streep door de hoge griffierechttarieven voor kleine incassozaken. Het bedrag van 462 euro voor vorderingen van meer dan 500 euro staat in geen verhouding tot het belang van de zaak, jaagt vaak in betalingsonmacht verkerende burgers nog meer op kosten en weerhoudt bedrijven van het incasseren van openstaande vorderingen.
Wat is het hoogtepunt in uw juridische carrière?
HR 26-10-2001, NJ 2002,216. Het betrof een man die in een echtscheidingssituatie de zevenjarige zoon van partijen had gedood. Centraal stond de vraag of hij aansprakelijkheid was voor immateriële schade van de moeder. Het conceptvonnis was van mijn hand, is door de meervoudige combinatie overgenomen en de beslissing is uiteindelijk zowel door het Hof als door de Hoge Raad bekrachtigd.
En het was leuk om als RAIO-advocaat een zaak te mogen bepleiten voor het Hof in Luxemburg en dan bevestigd te krijgen dat jij gelijk hebt en niet die oude, door de wol geverfde vicepresident van de rechtbank waar je in opleiding bent.
Wie of wat is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?
Mr. H.J.J. van den Biesen, oud-president van de rechtbank in Almelo, een kleurrijk magistraat. Van hem heb ik geleerd wat een magistratelijke attitude inhoudt, wat de impact van je optreden kan zijn (ook in negatieve zin) en hoe op een praktische manier om te gaan met het recht.
Welk wetsartikel vindt u het mooist?
Zonder enige twijfel artikel 6:2 BW, de essentiële voorwaarde voor een vreedzaam samenleven en het ideale correctiemiddel voor schrijnende gevallen.
Welk wetsartikel het slechtst?
Artikel 149 Rv. Dit leidt tot procestactieken die soms nodeloos veel werk opleveren en een zakelijk geschil kunnen doen escaleren tot een onoplosbaar conflict. Het wordt hoog tijd dat de lijdelijke rechter verandert in een leidende en met plezier constateer ik dat eKanton daar alle mogelijkheden toe biedt.
Welke juridische website raadpleegt u vaak?
CAOweb, een portaal dat toegang geeft tot alle lopende CAO's.
Welk boek las u het laatst?
Leven na Uruzgan van Niels Roelen, het relaas van een militair die terugkeert uit Afghanistan en in Nederland niet meer kan aarden.
Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?
Met de ervaring van acht jaar Commissie van Toezicht bij een grote PI kan ik mij niet voorstellen dat ik het meer dan vijf minuten samen met een ander in één cel zou kunnen uithouden, met uitzondering misschien van mijn echtgenote…

REACTIE (0)