November 19, 2021

Waar woont uw huis?

Vertalingen vanuit papiaments, onze inheemse taal op Curacao, Bonaire en Aruba, gaan niet altijd goed hetgeen tot flauwe Nederlandse zinnen aanleiding kan geven zoals de titel van deze blog.


Toch een woord van waarschuwing omtrent de vraag waar u woont en waar dat huis zich bevindt. Er zijn de nodige instanties die daar bewijs van opgeleverd willen zien door bijvoorbeeld rekeningen van nutsbedrijven, bankafschriften etcetera in te kunnen zien waarop uw naam staat met daaronder uw adres. 

Slimmmeriken -zoals de schrijver van deze blog- die om praktische redenen dat soort rekeningen op kantoor laten binnenkomen hebben dan ook af en toe de grootste moeite om aan te tonen dat zij wonen waar zij beweren te wonen.

Het lijkt derhalve verstandig om niet alle facturen op een ander adres te laten binnenkomen.


Waarvan akte!

November 02, 2021

Belangrijk; saneringsregeling verlengd tot eind van het jaar 2021

 Tot mid oktober kon men in aanmerking komen voor een interessante saneringsregeling voor oudere belastingschulden; specifiek niet voor premies. Over het algemeen kan een client van een belastingadviseur zijn belastingen wel betalen; tenslotte kan hij ook een belastingadviseur betalen. Voor de nodigen was het echter een uitnodiging om grote opruiming te houden; allerlei belastingaanslagen waar men het niet mee eens was konden worden "opgeruimd". Veel van onze clienten -wij zitten een beetje in de bovenkant van de markt- hebben daar gebruik van gemaakt.
Nu is er goed nieuws. Het heeft onze Minister van Financien behaagd om de door hem geentameerde regeling door te zetten tot eind van dit jaar (2021). Belangstelling? U weet ons te vinden.

October 02, 2021

Een heer of dame in het verkeer?

 Toegegeven ik ben fiscaal-jurist en mijn expertise ligt bij het belastingrecht. Maar af en toe moet ik mij in andere rechtsgebieden begeven of vind ik het gewoon leuk om dat te doen.

Vanochtend ben ik met mijn vrouw wat boodschappen gaan doen zodat mijn schoonmoeder haar verjaardag in feestelijke omstandigheden kan vieren.

Goed we reden de parkeerplaats van de supermarkt op en toen viel mij in dat ik jaren geleden een interessant artikel had gelezen van een vriend van mij die hoogleraar is in Groningen; professor Frits Brandsma.
Het artikel ging over de vraag of indien iemand ergens parkeert hij dan verplicht is om parkeergeld te betalen. Met andere woorden; is er een overeenkomst tot stand gekomen tussen de parkeerder en de eigenaar van het parkeerterrein?

Het antwoord is bevestigend. Door het parkeerterrein te betreden komt er een overeenkomst tot stand waarbij de parkeerder zich verplicht om zich aan de regels te houden zoals gesteld door de eigenaar van het parkeerterrein. Dat geldt dus ook voor het volgen van de pijlen en dergelijke. U denkt wellicht dat u daarin een vrijblijvende houding kunt aannemen. Dat is dus niet het geval. U bent akkoord gegaan met de regels zoals gesteld door de eigenaar en u doet er goed aan om aan die regels opvolging te geven.

July 28, 2021

POCESKOSTENVERGOEDING EN HET RECHT DAAROP

Indien een bezwaar wordt afgewezen door de belastinginspecteur staat het u vrij om die beslissing van de inspecteur aan de rechter voor te leggen. 

Indien u uw kansen om te winnen wilt vergroten is het uiteraard verstandig om u te laten bijstaan. Dat gaat u uiteraard geld kosten. 

Het is dan ook zeer gebruikelijk dat u aan de rechter verzoekt om een proceskostenvergoeding toe te kennen. 

In Curacao doet de rechter en sluit daarbij aan bij een besluit uit het bestuursrecht of beter gezegd het bestuursprocesrecht. 

Vandaag bereikte ons daaromtrent een interessante uitspraak uit Nederland die ongetwijfeld ook van belang is voor onze praktijk.

Wat speelde in deze casus? Belanghebbende had als gemachtigde een registeraccountant ingeschakeld die in het verleden ook onder meer als belastinginspecteur had gewerkt. De rechtbank wees het verzoek om proceskostenvergoeding echter af.


Want, zo oordeelde de rechtbank in dit geval:

Met betrekking tot de door de gemachtigde in bezwaar en beroep verleende bijstand en vertegenwoordiging is de rechtbank van oordeel dat geen sprake is geweest van beroepsmatig verleende rechtsbijstand. Gelet op de toelichting bij het Besluit Proceskosten bestuursrecht (Stb. 1993, 763, blz. 6) moet worden aangenomen dat voor het beroepsmatige karakter vereist is dat het verlenen van rechtsbijstand een vast onderdeel vormt van een duurzame, op het vergaren van inkomsten gerichte taakuitoefening (vgl. de uitspraak van de Hoge Raad van 16 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BY2770).

Dus indien u een financieel of juridisch deskundige inschakelt wil dat niet automatisch zeggen dat -ook al wint u- dat u -al dan niet op verzoek- een deel van de gemaakte kosten terugziet. U dan dient iemand in te schakelen die op regelmatige wijze tegen vergoeding namens clienten bezwaar-en-beroepsprocedures voert en die relevante juridische scholing heeft genoten. 
Indien u twijfelt of een dienstverlener kwalificeert dient u navraag te doen. 

Dat is overigens hoe dan ook een goed plan omdat procederen een aparte tak van sport is. 

Een goede adviseur hoeft nog geen goede procestijger te zijn. July 26, 2021

BITCOIN AND YOUR TAX LAWYER

 So we have this client who lives in Europe. He is totally okay with our invoice but he was dead set on paying us in bitcoins. For a tax lawyer that can be a bit of an issue as the control on bitcoins is of course less than with regular money. On the other hand; I had been reading up on accountants addressing the issue on how to report an amount of bitcoins in your financials. So it seems that bitcoins are becoming more mainstream and we want to remain up to date with everything we do, so why not. We have this family friend who is like the apostle of bitcoin and he was eager to explain to us how to proceed. I was so fascinated by all he had to say that at the end of the meeting he pointed out that he have had like a cup of coffee which I had forgotten to offer. Together we created a bitcoin wallet and he even paid in USD 10 to get me started. That was last Friday July 23rd. Saturday our client paid the amount due and now with amazement I am looking at a staggering (unrealized) yield.


Being a tax lawyer you are supposed to know something about law, about accounting but also about economics. Public Finance was a subject taught on university.

Now sitting on this modest amount of bitcoins one starts to think. One of my best friends in the Netherlands told me to go and cash immediately. Apart from the fact that in Curacao that may be not so easy to achieve I feel I should watch what will happen.

Contrary to the picture above bitcoins are not real coins. They are zeros and ones and lead a pure digital existence. There is no backup from any central bank or government or like in the old days from a gold reserve. That gold reserve for most countries is still there but under President Nixon it was decided to let go of the direct link between the gold reserve and the amount of money a country could print. And boy have they been printing. If you can say the interest is the price of money it becomes clear that money is readily available for those who need a loan. For bitcoins there is an end to how much there can be created and that may have a positive influence on the value. Same of course goes for other cryptocurrency like Ethereum and such.

There is a rumor that shortly Amazon may be accepting bitcoin as payment and one country (El Salvador) even decided to accept bitcoin as legal tender. These are without a doubt positive occurrences for bitcoin. So far bitcoin has been to much an investment and not enough a means of payment.

I do hope we are not facing yet an other worldwide financial crisis whilst still amid the pandemic but I do have the feeling the the bottom of the US Dollar and the Euro both rest on quicksand.

Anyway, if our esteemed clients wishes to pay our invoice in bitcoin he/she now can.


June 25, 2021

Bizarre ontwikkeling bij het opleggen van aanslagen onroerendezaakbelasting

 Het volgende deed zich voor. Een client van ons kantoor bezit een eigen woning en een tweede woning. Voor beide werd hij aangeslagen voor de onroerendezaakbelasting en wel op 1 biljet. Vervolgens gaan wij in bezwaar en later in beroep tegen een van de opgevoerde waardes. Waarop de inspectie der belastingen een verminderingsaanslag stuur waarop 1 adres wordt vermeld maar met bijna een verdubbeling van de aanslag.


Om een lang verhaal kort te maken; de aanslag was inderdaad verminderd maar omdat er een adres ontbrak op de verminderingsaanslag was dat voor ons totaal niet duidelijk. Uit overleg met een inspecteur der belastingen blijkt dat de schuld hiervan wordt gelegd bij de automatiseerder van de belastingdienst.

June 18, 2021

Rechtspraak.nl en de vertrouwelijkheid

 Belastingrechtspraak geschiedt met gesloten deuren. Dat vinden wij prettig omdat niet iedereen in onze portemonnee hoeft te kijken. Puur formeel valt het oordelen over een fiscale boete onder het strafrecht zodat in theorie de rechter de deur voor publiek zou moeten opendoen zodra tijdens een zitting het woord "boete" valt.

Nu even over die privacy in de belastingrechtspraak. 


Wij hebben een abonnement op het Caribisch Fiscaal Nieuwsblad dat ons -tegen betaling uiteraard- voorziet van allerlei relevante informatie en van jurisprudentie. Vandaag besprak het Caribisch Fiscaal Nieuwsblad een geval van een inwoner van Bonaire die huuropbrengsten geniet vanwege in Curacao gelegen onroerende zaken. Ik ben eerlijk gezegd nooit zo geinteresseerd in die besprekeningen; doe mij de originele uitspraak maar. Het Caribisch Fiscaal Nieuwsblad biedt die mogelijkheid door hyperlinks in de tekst te zetten. En zo kom je dan uit bij rechtspraak.nl.

Daar lees je dan over belanghebbende A die tegenover zich treft inspecteur der belastingen c enzovoort om die privacy maar te beschermen. Belangstellend las ik verder. Plotsklaps viel mijn oog op de naam van een te Curacao gevestigde vennootschap. Als je dan -nieuwsgierig als ik ben- die vennootschap opspoort en ziet wie de directie vormt kan deze jongen wel bedenken wie de belanghebbende in deze zaak in deze kleine gemeenschap is. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt overigens. Ik heb mijn eigen naam ook wel eens aangetrofffen als gemachtigde. Dat was toentertijd een hele mooie zaak die ik ook nog gewonnen had dus ik vond het prima maar het is allemaal niet de bedoeling.

Vandaar een oproep aan rechtspraak.nl om zorg te dragen voor betere bescherming van persoonsgegevens.