January 27, 2024

AOV IN CURACAO

Your favorite tax lawyer is getting older and so are his clients. Last week a client provided me with the documents for him to file his income tax. I noticed that he and his wife would turn 65 this year. Told him the good news that following the month they would reach that age that no more old age pensions would be deducted from his and the he and the misses would be receiving old age pension from then one. Strangely enough these were born in the same month and as he told me were delivered in the same hospital. My follow-up question if they were dating as infants was strongly denied.
The thing is however that one needs to apply for old age pension 6 months before reaching that age. If you do not your pension would be paid much and much later. Be aware of that please!

January 24, 2024

KONING GAAT BELASTING BETALEN

 Laat mij voorop stellen dat het voor mij bepaald raadselachtig is dat wij eerder een republiek vormden en dan begin 19e eeuw alsnog een koningshuis installeren. Willem I was niet onze eerste koning; dat was de broer van Napoleon.
Maar goed nu hebben we een koningshuis en wij zijn langzaam gaan knabbelen aan de macht van dit koningshuis. De koning heeft bijkans enkel nog een ceremoniele functie. Wat hij niet heeft en waar ik zwaar aan hecht om het wel te hebben is het recht op vrije meningsuiting.

Nu is de intentie van -naar mijn idee ook koningsgezinden- om de koning te gaan betrekken in de heffing van inkomstenbelasting. Hij was al wel onderworpen maar niet voor zijn beloningen als koning zeg maar.

Maar waarom wil men dit. Als je met alle geweld een koning wil zou je hem toch minstens vorstelijk mogen behandelen?

Ik kan het niet plaatsen maar goed ik bevind mij dan ook in de periferie van het koninkrijk.

January 12, 2024

• BELEID INZAKE TIJDELIJKE AANSCHERPING STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING BIJ HET NIET DOEN VAN AANGIFTE

 

De Inspectie der Belastingen (hierna: de Inspectie), de Sector Fiscale Zaken, Stichting Belastingaccountantsbureau (hierna: SBAB), Douane en het Openbaar Ministerie (hierna: OM) werken samen aan de strafrechtelijke handhaving van de fiscale wetgeving en de douanewetgeving. Dit is vastgelegd in de Aanmeldings-, Transactie- en Vervolgingsrichtlijnen voor fiscale delicten en douanedelicten 2019 (hierna: ATV-richtlijnen). Conform artikel 55, tweede lid, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (hierna: ALL) en de ATV-richtlijnen, worden zaken met een bewijsbaar (fiscaal) nadeel tussen NAf 100.000,- en NAf 500.000,- voor wat betreft belastingen en tussen NAf 50.000 en NAf 250.000 voor douanerechten en de zogenaamde omissiedelicten, zoals het niet doen van aangifte, door de Sectordirecteur Fiscale Zaken (hierna: de Directeur) afgedaan. Dit houdt in dat de Directeur de processen-verbaal betreffende strafbare feiten, ter zake waarvan inverzekeringstelling of voorlopige hechtenis is toegepast dan wel een woning zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner is birmengetreden, met de inbeslaggenomen voorwerpen, onverwijid doet toekomen aan de officier van justitie. De overige processen-verbaal doet de Directeur met de inbeslaggenomen voorwerpen toekomen aan de officier van justitie indien hij een vervolging wenselijk acht. In de praktijk is komen vast te staan dat slechts om en nabij 55% van de belastingplichtigen voldoen aan hun aangifte verplichtingen ter zake van de winstbelasting, hetgeen laag is. In bet TPO1 is daarom een compliance plan van de Stichting Belastingaccountantsbureau akkoord bevonden dat als doel heeft het verhogen van de compliance ten aanzien van het doen van aangifte winstbelasting. Dit compliance plan houdt in dat indien een belastingplichtige na een aantal waarschuwingen, de verplichting om aangifte(n) te doen, niet binnen de gestelde termijn volledig naleeft er onmiddellijk voor een strafrechtelijke vervolging gekozen zal worden. Belastingplichtigen hebben dan namelijk ondanks meerdere waarschuwingen niet voldaan aan hun wettelijke verplichting om aangifte te doen. Het niet (tijdig) voldoen aan de verplichting tot bet doen van de aangifte is nadelig voor het functioneren van de Inspectie omdat deze genoodzaakt is om taxatieve aanslagen met boetes op te leggen en bet komt het landsbelang niet Het TPO is het overleg tussen de SFZ, Inspectie en SBAB in de vorm van het TIO, het Openbaar Ministerie en Douane. Pieterrnaai 4-4a I Willemstad, Curacao I T. (+599 9) 432-800070 F. (+599 9) 463-0477 I www.gobiemu.cw MINISTERIE VAN FINANCIEN SECTOR FISCALE ZAKEN ten goede. De percentages van de compliance ten aanzien van de loon-, omzet en inkomstenbelasting liggen wat hoger, maar ook deze zijn nog steeds te laag. Conform artikel 55, tweede lid, van de ALL neem ik de beslissing dat in de hierboven beschreven gevallen directe strafvervolging altijd wenselijk wordt geacht2. Het is niet wenselijk in die gevallen de belastingplichtigen een transactie te laten betalen ter voorkoming van strafvervolging. In de praktijk ontstaat hierdoor vaak de perceptie dat de vereiste aangifte op grond van enig transactiebetaling niet meer hoeft te worden ingediend. Dit beleid is tijdelijk ervan uitgaande dat dit preventieve werking zal hebben op de non compliance en belastingplichtigen zal stimuleren om te voldoen aan hun winstbelasting aangifte verplichting. Het niet voldoen aan deze verplichting heeft vergaande gevolgen namelijk strafvervolging en derhalve een strafblad bij veroordeling. Indien na evaluatie blijkt dat het niet langer noodzakelijk is om dit beleid voort te zetten, bijvoorbeeld omdat de omstandigheden drastisch gewijzigd zijn en de non-compliance nagenoeg geheel of geheel is teruggedrongen, zal dit beleid worden ingetrokken. De Sectordirecteur Fiscale Zaken, 2 De processen-verbaal zullen in deze gevallen derhalve rechtstreeks door de SBAB aan het OM ter vervolging worden toegezonden. 


December 27, 2023

DETOURNEMENT DE POUVOIR IV

 Inmiddels zijn de handschoenen uitgetrokken bij onze fiscale autoriteiten. Cliente heeft "ter behoud van rechten" een hele stevige aanslag ontvangen met een boete van 50 procent. Het is bepaald kwestieus om in dergelijke gevallen een aanslag ter behoud van rechten op te leggen maar wat helemaal niet kan is het opleggen van een boete. Immers, een boete is een straf; je kunt als overheid bestraffen als bewezen kan worden dat men met opzet iets strafbaars heeft gedaan. In dit geval moet het onderzoek nog beginnen dus dat kan met niet weten. Heel fout dus.De aanslag kent als datum van dagtekening 28 december. Bij het opleggen van de aanslag is ook meteen beslag gelegd wat natuurlijk helemaal schandalig is. Vervolgens ontvangt cliente "ter behoud van rechten" ook nog een stevige aanslag omzetbelasting met weer een boete. De aanslag verwijst naar de resultaten van een boekenonderzoek. Dat boekenonderzoek heeft echter nog helemaal niet plaatsgevonden. Ik vind het betreurenswaardig dat onze overheid zo met haar burgers omgaat.


Mais la guerre comme a la guerre!


Wordt vervolgd.

November 20, 2023

MIJN EERSTE PLEIDOOI

 Op advocatie.nl vind je een rubriek genaamd "Mijn eerste pleidooi" waarin advocaten verslag doen van het eerste pleidooi in hun carriere. Belastingadviseurs procederen ook maar niet allemaal met evenveel liefde. Ik ben in midden 1995 belastingadviseur geworden op Curacao en in 1996 schreef mijn toenmalige werkgever mij in bij de toen genaamde Raad voor Beroep in Belastingzaken. De Advocatenlandsverordening 1953 besteed namelijk een paragraaf aan procederende belastingadviseurs.

In 2001 was het dan net zover. Ik was koud weg bij BDO en had op het Julianaplein met veel trots mijn eigen kantoor geopend.

De telefoon ging en een bevriende boekhouder meldde zich. Hij was voor de eigenaar van een toko een rechtszaak begonnen maar wist niet hoe het nu verder moest. Met veel bravoure zei ik hem dat procederen voor mij geen geheimen kende. Oh nee, hoe werkt dat dan? "We gaan jasje/dasje naar de rechtbank en dan komt alles goed."

Bij de client was een boekenonderzoek geweest en de bevinding was dat het bruto-winstpercentage te laag was. Volgens de Inspecteur was -als ik het mij goed herinner- 39 procent en volgens ons 26.
Wij namen plaats voor een drietal rechters. Toppers uit Nederland. Geen van hen droeg een jasje of een dasje want de airconditioning was uitgevallen in "binti un trapi"; de bijnaam van het gerechtsgebouw omdat het 21 traptreden kent.

De rechters zeiden dat ze het prettig vonden dat zo een ervaren belastingadviseur de client bijstond. Ik blij natuurlijk en er werd ook niet gezegd dat men mij nooit eerder in de rechtszaal had aangetroffen.

Een rechter was contstant aan het woord. Hij zei tegen de inspecteur dat hij ook kon rekenen en dat wij de gang op moesten om tot een compromis te komen. En indien het bruto-winstpercentage vervolgens hoger zou uitpakken dan 28 procent hij wel een een vonnis zou vellen.

Dus wij lachend de gang op. Daar stond een inspecteur bij wie bijkans letterlijk de rook uit de oren kwam. Hij was woedend en ik stond daar maar te lachen uiteraard hetgeen ongetwijfeld niet positief bijdroeg aan zijn gemoedstoestand.

We gingen weer naar binnen en het bruto-winstpercentage werd 27 procent. Belastingadviseur happy maar veel belangrijker; een zeer opgeluchte client.

Wij procederen wel vaker voor clienten van kleinere boekhoudkantoren. Ook die hebben rechtsbijstand nodig.

October 29, 2023

DETOURNEMENT DE POUVOIR III

 Inmiddels heeft de mevrouw van Stichting Belastingaccountantsbureau gedreigd om het TIO-team in te schakelen indien niet wordt meegewerkt aan het boekenonderzoek. 

Het TIO-team is een soort FIOD. Zeg maar een fiscale opsporingsautoriteit die gewapend en al bij je kan binnenkomen. 

Ik heb vaker met deze mensen te maken gehad. Een keer tijdens een verhoor bijstand verleend wat er bepaald heftig aan toe ging. Dat heeft de belastingdienst toen niets opgeleverd.

Je kunt wel een grote broek aantrekken maar uiteindelijk komt het neer op het adequaat toepassen van kennis. Dat geldt voor belastingadviseurs maar dat geldt ook voor de overheid.


Maar geen probleem. Ik heb de dame van Stichting Belastingaccountantsbureau geantwoord dat ik het TIO-team graag te woord sta maar dat ik wel eerst een woordje wil wisselen met haar meerdere en met het hoofd van de belastingdienst.

Ik ben bepaald onthutst door het gedrag van deze ambtenaar die door middel van leugens en bedreigingen haar doel wil bereiken. Zo gaan we niet met elkaar om en zo moet al helemaal de overheid niet omgaan met haar burgers.

We houden u op de hoogte.

September 28, 2023

DETOURNEMENT DE POUVOIR II

Voor de lezers van de eerste blog nu het verontrustende vervolg. Ik heb bij de dame die het boekenonderzoek wilde entameren bij onze client verzocht om de opdrachtbrief van de Inspecteur te overleggen. Zij had namelijk gemeld dat zij in opdracht van de Inspecteur der belastingen een onderzoek ging instellen.

Vervolgens komen er excuses. Het was niet de Inspecteur die de opdracht had verstrekt maar de Directie van de belastingdienst. Vervolgd wordt met de opmerking dat beide opdrachtbrieven interne documenten zijn en wij die dus niet ter inzage krijgen.

Van de zijde van de overheid wordt verkeerde informatie opgeleverd. Ik heb de dame geschreven dat indien een belastingplichtige valse informatie oplevert hij de kans loopt om het strafrecht ingetrokken te worden. Op valsheid in geschrifte staat naar ik meen een maximale gevangenisstraf van 6 jaar.

Ik vind het allemaal heel bijzonder maar ben nu enorm wantrouwend en ook dat heb ik de betreffende medewerkster gemeld.