February 19, 2021

Aanrijding en nu? IV

 Inmiddels heeft weer een zitting bij het Hof plaatsgevonden. De hofrechters waren verontwaardigd. Verontwaardigd omdat ik bij de strafrechtelijke mediation naast schadvergoeding ook had bedongen dat ik vergoed zou worden voor alle gespendeerde tijd. Verder was men verontwaardigd omdat degene die mij had aangereden de schade nog immer niet betaald had. 


                                                                                                                                                                                
Het OM wil de man niet vervolgen omdat ze zeggen het bewijs niet rond te krijgen dat de man is doorgereden zonder informatie over zijn persoon te verstrekken. Een in mijn ogen nogal kolderiek             standpunt. Ik ga toch niet een hele procedure op touw zetten als ik de schadeveroorzaker gewoon weet te vinden. Enfin, de man is nu onder druk gezet om de schade voor 30 maart aanstaande te betalen en ik word onder druk gezet om af te zien van de vergoeding voor gespendeerde tijd. Tja, ik had niet gevraagd om die strafrechtelijke mediation. Dat kwam uit de koker van het OM.

February 04, 2021

Aanrijding en nu? III

 Inmiddels is er een zitting geweest voor het Hof. Normaal gaat dat in raadkamer maar vermoedelijk vanwege corona nu in de grote zaal. Ik heb mijn verhaal kunnen doen en de rechters vonden ook dat de schade betaald moest worden en dat de officier dat moest regelen. De officier had al een besluit genomen om niet te vervolgen, een dag voor de zitting nota bene. Ik meldde dat het mijn voorkeur had om geen direct contact met de veroorzaker van de aanrijding te hebben. De rechters stelden daarop voor dat officier dan de centjes maar zou moeten gaan ophalen en vervolgens naar mij overmaken.

Prima wat mij betreft.

Maar het verhaal kreeg weer een bizarre wending. Ik werd namelijk gebeld door het OM dat men nu een mediation traject in wilde zetten. Had ik geen zin in maar ik wilde ook niet tegenwerken. Het OM vindt namelijk dat ik tegenwerk.

Goed, dus ik verschijn op het afgesproken moment bij het OM in de Tempel, de voormalige synagoge in Punda. 

Degene die mij had aangereden was er niet en na een half uur nog niet. Ik weer weg. Word ik gebeld door het OM dat meneer inmiddels is gearriveerd. Dus weer terug. Toen is er na veel gedoe een vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Veel gedoe want meneer heeft naar zijn idee niets verkeerd gedaan.


Op 2 februari zou er 's-mddags weer een zitting zijn. In de ochtend ontvang ik het verslag van de mediator door tussenkomst van het Hof en die bericht dan meteen dan geen heil meer te zien in de zitting van die middag. Ik antwoord dat ik dat prima vind maar wel vastgelegd wil hebben dat ik mij totaal niet in het verslag van de mediator kan vinden. In dat verslag word ik bijkans als de dader afgeschilderd en worden ook verder bepaald bizarre opmerkingen geplaatst. Nog daargelaten dat de mediator de Nederlandse taal ook niet echt machtig blijkt te zijn.

Een paar uur later komt er dan weer een email van het Hof die aangeeft dat gelet op het verslag en mijn commentaar daarop er aanleiding bestaat voor weer een zitting in raadkamer. Deze keer op 16 februari aanstaande. Een omslachtige vertoning voor een aanrijding met een schade van minder dan ANG 1.200,--. Had de politie nou maar gewoon een proces-verbaal gemaakt dan was het een simpele verzekeringskwestie geweest.

February 03, 2021

Obligation to file Curaçao property has been lifted

 A spot of good news. The Curaçao tax authorities have not imposed property tax assessments for the year 2019 stating that they are in waiting on a change in relevant tax legislation that will alter their position.

The legal consequence of not imposing mentioned tax assessments is however that then home owners and such need to file a property tax return.

Our professional organization has warned the tax authorities with respect to the amount of tax returns to be expected and that made that obligation to file is now set until October of this year.Have you however acquired a property in the mean time or the value of your property has undergone substantial change in value the obligation to file is still in place.

Questions? Do not hesitate to contact us on:


(*) 599 9 7374916

or

tanushka.djaoen@mullertax.com

or

peter.muller@mullertax.com

January 20, 2021

Obligation to file for Curacao property tax

 

By means of this short memo we would like to draw your attention to the obligation to declare property tax.

 

This is the case in the following situations:

 

(whereby we shorten somewhat for editorial reasons):

 

1 If you acquire )the use of) an immovable property, you must submit a tax return to the tax inspector within two months of the acquisition;

 

2 If a change occurs to the immovable property that causes the value to change by more than 5 percent with a minimum of ANG 25,000;

 

3 The property tax works with periods of five years each.

 

Property tax has been introduced as of the year 2014.

The first five-year period therefore ran from 2014 to 2018.

The next period started on January 1, 2019.

Even if you have filed a property tax return after the introduction of the obligation to declare, a tax return must be submitted if you have not received a property tax assessment for 2019.

This tax return must be submitted before 28 February 2021.

If you do not file a tax return, the inspector can impose a fine of 100 percent of the amount of the assessment, so it is worth paying attention to this.

 

Our offices will of course be happy to assist you.

 

You can reach us by phone at (*) 599 9 7374916 or by email:

 tanushka.djaoen@mullertax.com: or,

peter.muller@mullertax.com

Anzeigepflicht für die Immobiliensteuer (Grundsteuer)

 

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie auf die für Besitzer von Immobilien auf Curacao  bestehende Verpflichtung Abgabe einer Erklärung betreffend der im Jahre 2019 eingeführten Immobiliensteuer hinweisen.

 


Die Verpflichtung zur Abgabe einer entsprechenden Erklärung gegenüber dem Finanzamt besteht in folgenden Fällen:

(aus redaktionellen Gründen ist hier nur die Darstellung in Kurzfassung möglich, so dass dringend bei Fragen eine steuerliche Beratung empfohlen wird):

 

1.) Wenn Sie Immobilieneigentumn erwerben sind Sie verpflichtet binnen zwei Monaten nach Eigentumserwerb die Eigentümerstellung dem Finanzamt von Curacao anzuzeigen.

Die Anzeigepflicht gilt ebenso für Personen, die schon vor Einführung der Anzeigepflicht Immobilieneigentum besessen haben und noch besitzen, soweit noch keine Anzeige erfolgte.

 

2.) Eine erneute Erklärung ist ebenso erforderlich, wenn Sie Investitionen vornehmen oder sonstige Änderungen eintreten, die eine Änderung des Wertes um mehr als 5 Prozent und jedenfalls 25.000 ANG zur Folge hat.

 

3.)  Die Grundsteuerperioden gelten jeweils für Zeiträume von fünf Jahren.

Da die Grundsteuer im Jahre 2014 eingeführt wurde, dauerte der erste Fünfjahreszeitraum von 2014 bis 2018. Ab dem 01.01.2019 begann der neue ( zweite) Fünfjahreszeitraum.

 

4.) Sollten Sie nach Einführung der Meldepflicht in der ersten Periode bis 2018 bereits eine Grundsteuererklärung eingereicht haben, sind Sie auch weiterhin zur Abgabe einer neuen Erklärung verpflichtet, soweit Sie für 2019 keinen Grundsteuerbescheid des Finanzamtes erhalten haben.

 

Frist

Diese Erklärung muss bis zum 28. Februar 2021 eingereicht werden.

Wenn Sie keine Erklärung abgeben, ist eine Ahndung durch Festsetzung und Verhängung einer Geldbuße von bis zu 100 Prozent des Betrags der Bewertung als Aufschlag möglich.

Es empfiehlt sich daher dringend die rechtzeitige Abgabe der Erklärung.

 

Unser Büro steht Ihnen selbstverständlich bei Bedarf auch in dieser Angelegenheit jederzeit zur Verfügung.

Sie erreichen uns telefonisch unter (*) 599 9 7374916 oder per E-Mail:

Mail:       tanushka.djaoen@mullertax.com oder

               peter.muller@mullertax.com

 

January 18, 2021

AANGIFTEPLICHT VOOR DE ONROERENDEZAAKSBELASTING


Door middel van dit schrijven willen wij u graag attenderen op de in 2019 ingevoerde aangifteplicht voor de onroerendezaaksbelasting.

Dat speelt in de volgende gevallen (waarbij wij om redactionele redenen een en ander wat inkorten):

1                 Indien u het genot verkrijgt van een onroerende zaak dient u binnen twee maanden na die verkrijging aangifte te doen bij inspecteur der belastingen;

2                 Als zich een wijziging voordoet bij de onroerende zaak die maakt dat de waarde meer dan 5 procent wijzigt met een minimum van ANG 25.000,--;

3                 De onroerendezaaksbelasting werkt met tijdvakken van telkens vijf jaar. De onroerendezaaksbelasting is ingevoerd met ingang van het jaar 2014. Het eerste vijfjarige tijdvak beliep derhalve van 2014 tot en met 2018. Het volgende tijdvak is ingegaan op 1 januari 2019. Zelfs indien u aangifte voor de onroerendezaaksbelasting heeft gedaan na invoering van de aangifteplicht dient wederom aangifte te worden gedaan indien u geen aangifte onroerendezaaksbelasting over 2019 heeft ontvangen. Deze aangifte dient gedaan te worden voor 28 februari 2021.


Indien u dat niet doet kan de inspecteur u een boete opleggen van 100 procent van het bedrag van de aanslag dus het is de moeite waard om hier aandacht aan te besteden.

Ons kantoor is u daarbij graag van dienst uiteraard.

U kunt ons telefonisch bereiken op (*)599 9 7374916 of per email:

tanushka.djaoen@mullertax.com of

peter.muller@mullertax.com


December 31, 2020

Een boekenonderzoek en de gevolgen voor uw compensabele verliezen

 Bij ons diende zich de navolgende casus aan. Een vennootschap heeft jaren geleden een boekenonderzoek mogen ondergaan. 

Dat leidde niet tot belastingheffing voor de winstbelasting omdat de vennootschap nog over voldoende compensabele verliezen beschikte. 

Wel was de onderzoekende ambtenaar de mening toegedaan dat de compensabele verliezen nu fors verminderd zouden moeten worden.
Zijn bevindingen legde hij vast in een rapport dat opgevat dient te worden als een advies aan de belastinginspecteur. Nu doet zich -als sinds 1996- Curacao de situatie voor dat de winstbelasting een zogenaamde aangiftebelasting is. 

Dat betekent dat net als bij bijvoorbeeld de loonbelasting en omzetbelasting de belasting betaald dient te worden gelijktijdig met het doen van de aangifte. De betreffende vennootschap had niets betaald; er waren immers verliezen geleden.

Verder gold dat de vennootschap en haar ijverige belastingadviseur het niet eens waren met de bevindingen zoals vastgelegd in het rapport. Wij hebben dus de oorspronkelijke verliezen aangehouden.

In een situatie waarbij naar aanleiding van een boekenonderzoek meer belasting verschuldigd zou zijn in de visie van de inspecteur legt deze een zogenaamde naheffingsaanslag op. In ons geval niet want er wordt geen belasting extra verschuldigd. Maar formeel wordt ook niets gedaan aan het gegeven dat de fiscus vindt dat de compensabele verliezen voor te hoge bedragen zijn opgevoerd. Logisch zou zijn om een negatieve aanslag winstbelasting op te leggen maar voor een lager verlies dan door een belastingplichtige opgevoerd. Naheffen mag in beginsel na vijf jaar na het jaar waarin de belastingschuld is ontstaan en tien jaar bij kwader trouw.

In dit geval is de belastingplichtige niet te kwader trouw. Hij is het niet eens met de inhoud van het rapport naar aanleiding van het boekenonderzoek en de inspecteur ziet nu de mogelijkheden tot naheffing verdampen omdat geen actie genomen wordt in de zin dat geen negatieve aanslag wordt opgelegd. Dat is voor iedereen jammer wellicht want een belastingplichtige blijft in onzekerheid verkeren totdat verjaring is ingetreden en de fiscus mist wellicht opbrengsten. Indien negatieve aanslagen winstbelasting opgelegd zouden worden kan maar daartegen in bezwaar komen en zo duidelijkheid creeren. De achterligger van de vennootschap waar wij voor optraden is bepaald niet zenuwzwak dus hij vindt het allemaal prima.

In ieder gevalt dient u te beseffen dat een rapport van een boekenderzoeker (in dienst van Stichting Belastingaccountantsbureau) enkel een advies aan de inspecteur bevat en niet meer dan dat en dat wanneer enkel compensabele verliezen worden aangetast het kan lonen om stil te blijven zitten.

Wij wensen u een voorspoedig en covid-vrij 2021.