January 28, 2020

Changes in Curacao profit tax law

Curacao has once again introduced robust and fundamental changes in its profit tax law. This under influence of "Europe" that could not agree upon previous amendments.

The fundamental change is that Curacao has chosen to tax on the basis of territoriality. Meaning that only income generated in Curacao will be taxed with Curacao profit tax. There needs to be a link -a nexus- between the income and Curacao. Activities on Curacao soil or e.g. the lease of Curacao real estate will fall under the scope of the Curacao profit tax. Same goes for so-called passive income. So in case a Curacao based company has a Swiss bank account yielding (passive) income it will be deemed local income.
Income generated abroad will as a rule of thumb not fall under the scope of the Curacao profit tax.

There will be companies that shall generate local as well as foreign income. It goes without saying that evidence of the place or origin of that income shall be of the utmost importance.

When as a sole proprietor you generate foreign income you should convert to a company structure.

Some qualifying activities will be taxed against a profit tax rate of 3%

A new profit tax rate of 3% has been introduced for income from local enterprise for designated qualifying activities that take place in or from Curacao.

Mentioned activities are:
1      building and improving airplanes and ships, as well as repairing and maintaining airplanes and            ships with a length of at least 10 meters and machines, installations and material located in and            for use on board of these airplanes and ships;

2      services provided by call-, service-, or datacenters in so far as they provide support activities to          enterprises with an annual turnover of at least ANG 50 million  (USD 28 million);

3      services provided by warehousing companies; and,

4      services provided in or from Curaçao to non-related investment companies and managers of                investment companies.


Muller's tax take:
With the newest changes our tax legislation has been further modernized en will offer -specifically for entrepreneurs with a focus on outbound services and trade- quite interesting fiscal possibilities. Once again -as with any change in tax legislation- things have become more complicated. This makes that -if one has plans on starting or converting a business in Curacao- it seems wise to consult a qualified tax lawyer/consultant in an early stage.Muller & Associates
Curacao
Schouwburgweg 3
Curacao, Dutch Caribbean
Tel:     +599 9 737 49 16
                                


You will be assessed/U zult aangeslagen worden

Lately we have been accosted by a multitude of clients. Their income tax returns for the years 2017 and 2018 have been filed over three quarters of a year ago and it seems that the tax authorities are not following by issuing tax assessments and/or assessments for social premiums.
People get upset because it of course dawns upon them that the tax inspector may in the near future start a race to catch up on lost ground and as a result -that is the fear- tax payers will be confronted with tax assessments over 2017 and 2018 at the same time.
In our experience it takes about three quarters of a year for the tax authorities to react to filed income tax returns and filed objections against tax assessments that we deem incorrect. So the delay now seems to be increasing. I do not think there is a way to urge the tax authorities to asses anyone any faster. Please keep in mind that after the August 2019 fire the tax department is still not at full speed. The civil servants working there are scattered over several offices and not enough working space has been acquired to have everybody working full time. Just stating facts here. Do not blame the messenger.
There is no doubt in my mind that the government is frantically looking for solutions to this problem.
Prepare yourself for assessments over multiple yearsDe laatste tijd worden wij door een groot aantal clienten benaderd. Hun aangiften over de jaren 2017 en 2018 die ongeveer driekwart jaar geleden werden ingediend hebben nog niet geleid tot het opleggen van aanslagen inkomstenbelasting of premies.
Mensen worden daar onrustig over omdat zij ook wel bedenken dat een latere inhaalslag van de fiscus kan leiden tot aanslagen over 2017 en 2018 ineens.
In onze ervaring doet de inspectie er ongeveer driekwart jaar over om een aanslag op te leggen of om te reageren op een ingediend bezwaarschrift. Het lijkt er nu op dat dit de komende tijd nog wat langer gaat duren.
Ik denk niet dat er een manier is die maakt dat de fiscus sneller aanslagen gaat opleggen. Bedenk alstublieft dat de fiscus nog steeds niet op volle kracht werkt na de brand in augustus 2019.
De daar werkzame ambtenaren zijn verdeeld over verschillende gebouwen en er zijn ook niet genoeg werkplekken om iedereen voltijd aan de slag te laten gaan. Dit zijn eenvoudig de feiten. Verwijt het niet de boodschapper.
Ik twijfel er geen moment aan dat de overheid druk doende is om een oplossing te vinden voor dit probleem.
Maar wees inderdaad voorbereid op de komst van meerdere aanslagen in hetzelfde jaar.

January 19, 2020

Aangifteplicht voor de onroerendezaaksbelasting


Het is goed om te weten dat zoals de Memorie van Toelichting aangeeft:
"Diegene die op het moment van inwerkingtreding van deze landsverordening het genot krachtens het recht van eigendom, bezit of beperkt recht heeft van een onroerende zaak of terzake van een opstal op huurgrond van het Land en die binnen twaalf maanden na afloop van een kalenderjaar geen aanslag heeft ontvangen, is gehouden binnen twee maanden, aangifte als bedoeld in artikel 10a van de Landsverordening onroerendezaaksbelasting 2014 te doen. Dus indien u voor het jaar 2018 geen aanslag onroerendezaaksbelasting heeft ontvangen dient u voor 1 maart 2020 aangifte te doen.Mocht u denken wel uit het gezichtsveld van de fiscus te blijven; indien u niet aan uw aangifteplicht voldoet kan de fiscus een boete van maximaal 100 procent van de verschuldigde onroerendezaaksbelasting opleggen.

De aangifte is vormvrij maar wel is vereist dat bepaalde informatie wordt opgenomen in de aangifte. Vreemd genoeg wordt echter niet om de kadastrale informatie gevraagd.

Voor meer informatie:

Muller & Associates
                                                                           
Curacao
Schouwburgweg 3
Curacao, Dutch Caribbean
Tel:     +599 9 737 49 16

January 18, 2020

Het Girobank-debacle

Normaliter is de bedoeling van dit blog om u te informeren over fiscale wetenswaardigheden die met name Curacao betreffen.
Toen ik echter vanochtend de voorpagina van onze enige Nederlands-talige ochtendkrant, Het Antilliaans Dagblad, las begon het bij mij een beetje te kriebelen.
Zoals u weet verkeert de Girobank in zwaar weer. Mensen die daar ooit in goed vertrouwen hun centjes in bewaring hebben gegeven kunnen deze opnemen tot maximaal ANG 10 mille. Het overige lijkt vooreerst verdwenen of bevroren. Hoe dank ook, men kan het niet opnemen. Kwade tongen beweren overigens dat dat niet voor alle clienten van Girobank het geval is.
De Girobank-debacle is onder meer ontstaan door het verstrekken van "slechte leningen" aan diverse partijen op het eiland. Dat gebeurde onder het bewind van een toentertijd driekoppige directie. Klaarblijkelijk heeft daarnaast het toezicht van de Centrale Bank gefaald.

De oplossing zo meldde de krant vanochtend is wellicht een drietrapsraket waarbij (1) clienten toch gefaseerd hun centjes kunnen opnemen; (2) Ambtenarenpensioenfonds Curacao (APC) het goede deel van Girobank tegen betaling overneemt en (3) om het allemaal te kunnen financieren de license fee van de Centrale Bank wordt verhoogd van 1 naar 1,5 procent.

Ik ben geen econoom maar ik plaats bij deze aanpak de volgende kanttekeningen. Als eerste zou ik als ik een ambtenaar in dienst van het land Curacao was niet enthousiast worden van een plan waarbij mijn toekomstige pensioen wordt ingezet om een falende bank uit het slop te trekken. Ten tweede geldt dat het verhogen van de license fee maakt dat alles dat geimporteerd wordt duurder wordt. Het is daarmee een inflatoire maatregel. En dit terwijl de omzetbelasting en de invoerrechten en accijnzen al tot stevige prijsstijgingen aanleiding hebben gegeven. Ik vind het daarmee vooreerst geen goed plan en ik denk ook dat de volgorde verkeerd is.


Zowel Girobank heeft gefaald in haar beleid als ook de Centrale Bank in haar toezicht. In een eerder blog schreef ik al over de aloude vraag "Wie bewaakt de bewakers?"

De Girobank is de primaire dader in dit verhaal; de Centrale Bank de secundaire-.

In mijn beleving zou eerst harder achter het bestuur van primaire dader Girobank moeten worden aangegaan. Benadeelde partijen zouden moeten opstaan -of zich moeten verenigen- om een actie uit onrechtmatige daad op te starten. Hetzelfde geldt voor de Centrale Bank. Toezicht is niet een vrijblijvende hobby waarbij de toezichthouder over immuniteit beschikt.

Mocht dat allemaal tot niets leiden kan alsnog een plan worden gemaakt hoe wij als land Curacao het Girobank-debacle zo goed mogelijk tot een einde brengen.

Waarbij ik nogmaals opmerk dat inflatoire maatregelen mij momenteel geen goed plan lijken. De kosten van levensonderhoud en de cost-of-doing-business zijn al veel te hoog op Curacao.

Onze regering heeft van het IMF de opdracht gekregen om te bezuinigen. Ik heb toen onmiddellijk contact gezocht met een van onze ministers en heb haar gezegd dat bezuinigen wat anders in dan belastingen verhogen. Men is echter onmiddellijk belastingen gaan verhogen en die gaan nu wellicht opgevolgd worden door andere inflatie opwekkende maatregelen. Op Curacao wonen is op deze manier binnenkort alleen nog betaalbaar voor de zeer vermogenden.

p.s. Er zijn ook nog andere kwade tongen op Curacao die beweren dat na Girobank er nog twee banken een vergelijkbaar lot beschoren is.
January 14, 2020

Wijzigingen in de winstbelasting


Zoals we allemaal weten heeft Curaçao met ingang van 1 januari van dit jaar ingrijpende en fundamentele wijzigingen doorgevoerd in de winstbelasting.
Dit is gedaan onder druk van Europa die zich niet kon vinden in de in 2018 getroffen eerdere wijzigingen.
De fundamentele wijziging is dat Curaçao nu winstbelasting heft conform het zogenaamde territorialiteitsbeginsel. Dit betekent dat enkel inkomen dat lokaal wordt gegenereerd, getroffen zal worden met winstbelasting tegen 22 procent. Er moet dus een band zijn tussen het gegenereerde inkomen en het land Curaçao. Activiteiten die zich op Curaçao afspelen of bijvoorbeeld de verhuur betreffen van in Curaçao gelegen onroerende zaken worden in heffing van winstbelasting betrokken. Voor zogenaamd passief inkomen geldt dit altijd wordt aangemerkt als lokaal inkomen. Dus indien uw vennootschap overwinsten laat renderen op een in Zwitserland aangehouden bankrekening, wordt dit rendement tegen het normale tarief van de winstbelasting belast.
In het buitenland gegeneerd inkomen zal in beginsel niet worden getroffen met Curaçaose winstbelasting.
Er zullen vennootschappen zijn die zowel lokaal als ook buitenlands inkomen genereren. Voor deze vennootschappen is het van groot belang om goed vast te leggen (te kunnen bewijzen) welk deel van het inkomen als lokaal en welk deel als buitenlands kan worden aangemerkt.
Een ding kunnen we u nu al meegeven; mocht u als eenmanszaak of personenvennootschap buitenlands inkomen genereren dan lijkt het zaak om zo snel mogelijk over te gaan naar een vennootschap.Verder geldt dat een aantal activiteiten in de heffing van winstbelasting zullen worden betrokken tegen een tarief van 3 procent.
Dit betreft onder meer:
1 het bouwen en verbeteren van vliegtuigen en schepen als ook het repareren van vliegtuigen en schepen met een lengte van ten minste 10 meter en ook de machines en installaties die nodig zijn aan boord van deze vliegtuigen en schepen;
2 de diensten die worden geleverd door call-services en dergelijke voor zover zij tenminste ANG 50 miljoen per jaar omzetten;
3 veembedrijf;
4 bepaalde diensten die vanuit Curaçao worden aangeboden aan niet-verbonden investeringsmaatschappijen en managers van dergelijke investeringsmaatschappijen.

Muller’s tax take:
Met de nieuwste wetswijzigingen is onze belastingwetgeving verder gemoderniseerd en biedt het met name aan ondernemers die zich richten op het buitenland interessante fiscale mogelijkheden. Het is er echter -zoals altijd bij wijzingen van belastingwetgeving- wederom niet eenvoudiger op geworden. Mocht u plannen hebben dan getuigt het van wijsheid om in een vroeg stadium de hulp van een belastingadviseur in te roepen. Curaçao kent een aantal grote kantoren, een aantal kleinere en evenzo grotere en kleinere accountants- en- boekhoudkantoren die u allemaal graag van dienst zijn.
Hoe dan ook kan gesteld dat worden dat fiscaal Curaçao een interessante jurisdictie blijft zonder een belastingparadijs te zijn. Een punt van aandacht lijkt dat "veembedrijf" niet lijkt te zijn gedefinieerd. Als je een juridisch woordenboek openslaat lijkt er nogal veel onder die definitie te kunnen vallen. Dat werpt de vraag op of men nu achteraf allerlei discussies (ten overstaan van de belastingrechter) gaat krijgen over wat wel en niet onder dat begrip dient te vallen.


Muller & Associates
Curacao
Schouwburgweg 3
Curacao, Dutch Caribbean
Tel:     +599 9 737 49 16

Mob:   +599 9 694 28 52


January 06, 2020

Mijn eerste pleidooi

Op advocatie.nl verschijnt af en toe een relaas van een advocaat die over zijn eerste pleidooi vertelt. Vaak bloedstollende verhalen overigens.

Ik ben geen advocaat maar de Curacaose (en de Arubaanse) Advocatenlandsverordening kennen een paragraaf voor belastingadviseurs. Vanuit die hoedanigheid ben ik toegelaten om te procederen voor het Gerecht in Eerste Aanleg en voor het Gemeenschappelijke Hof. Toegelaten worden fiscaal-juristen en personen met een vergelijkbare opleiding.

Ook ik herinner mij mijn eerste pleidooi. Een administrateur had zich tot mij gewend met het verzoek om zijn client bij te staan. Het jaar was 2001 en ik was al jaren als belastingadviseur werkzaam maar had nog nooit geprocedeerd. Dat liet ik de mij goedgezinde administateur uiteraard niet weten.

Hij had zelf het beroepschrift geschreven; ik hoefde enkel te pleiten.Hoe gaat dan vroeg de administrateur. Ik meldde hem dat wij in ieder geval met jas en das naar ter rechtbank moesten verschijnen. Toen wij de zaal binnnen werden geroepen viel meteen op dat wij de enigen waren die zo netjes gekleed waren. De airco was uitgevallen en de drie rechters zaten in hemdsmouwen. De administrateur zei niets.
Een werkgever had mij in 1996 ingeschreven bij -wat toen heette- de Raad van Beroep voor Belastingzaken hetgeen maakte dat de voorzitter, de in de fiscale wereld niet onbekende Theo Groeneveld, de opmerking plaatste dat ik een ervaren belastingadviseur was. Dat moet de administrateur een goed gevoel hebben gegeven. Ik vond het prima uiteraard.

Onderwerp van het geschil was het gehanteerde brutowinstpercentage bij een winkel. De inspecteur der belastingen zat op 36 procent, de administrateur op 26.

Groeneveld keek naar de Inspecteur en zei: "Wij kunnen ook rekenen en het brutowinstpercentage kan volgens ons nooit hoger zijn dan 25 procent." Of woorden van die strekking het is tenslotte een paar jaar geleden. Verder werd voorgesteld om tot een compromis te komen.

Wij verlieten de zaal; ik nogal triomfantelijk en zei tegen de Inspecteur dat wij tot een compromis moesten komen. Voor mijn gevoel kwam er rook uit zijn oren op dat moment maar dat kwam ongetwijfeld door mijn onfortuinlijke timing.

Enfin, het brutowinstpercentage werd 25 procent en ik had mij eerste fiscale zaak gevoerd.