December 22, 2014

Dit zijn de tien ergerlijkste belastingen (in Nederland)

Dit zijn de tien ergerlijkste belastingen

Jean1312 door Jean Dohmen 
Weinig leidt tot zoveel irritatie bij burgers als het betalen van belasting. De overheid is vindingrijk in het verzinnen van steeds nieuwe heffingen. Elsevier zet de tien ergerlijkste op een rij.

1 Erfenisbelasting

De blauwe brief die na iemands overlijden op de deurmat valt, is velen een doorn in het oog. De staat eist bij deze sterftaks in feite een deel van de nalatenschap op. Tegenstanders vinden dat onrechtvaardig, omdat de overledene over zijn opgebouwde bezit tijdens zijn leven al een paar keer belasting heeft betaald: toen hij het verdiende, en toen het op de bank stond.
Ondanks het verzet is de belasting een blijvertje: ze werd al in de zestiende eeuw geheven. Echtgenoten worden tegenwoordig met een vrijstelling van 627.367 euro enigszins ontzien, maar kinderen zijn aanmerkelijk slechter af, met een vrijstelling van 19.868 euro. Karig wordt het als overledenen iets willen nalaten aan goede vrienden. De vrijstelling bedraagt dan niet meer dan 2.092 euro.
Velen proberen de erfbelasting te omzeilen door geld met de warme hand te geven. De jaarlijkse schenkingsvrijstellingen zijn daarom zo populair. Opbrengst van de erf- en schenkbelasting dit jaar: zo'n 1,6 miljard euro.

2 Vermogensrendementsheffing

Spaarders zien in tijden van lage rente met lede ogen aan hoe deze belasting in combinatie met de inflatie hun banktegoeden uitholt. Deze heffing op het vermogen gaat niet uit van het werkelijk behaalde rendement, maar van een theoretische oogst van 4 procent, waarover vervolgens 30 procent belasting moet worden betaald.
De fiscus doet goede zaken: elk jaar krijgt hij zo 1,2 procent van het belaste vermogen. Een belastingcommissie onder leiding van oud-topambtenaar Kees van Dijkhuizen stelde voor het fictieve rendement te verlagen, zodat het meer in lijn met de werkelijkheid is. Als dat gebeurt, is het goed nieuws voor de naar schatting twee miljoen huishoudens die een vermogen hebben dat de persoonlijke vrijstelling van 21.139 euro (partners: 42.278 euro) te boven gaat. De heffing levert jaarlijks zo'n 3,5 miljard euro op.

3 Energiebelasting

Wie de moeite neemt om zijn energienota goed te bestuderen, valt het al snel op dat de rekening voor een groot deel uit belastingen bestaat: bij een kilowattuur stroom gaat het om 11,85 cent energiebelasting, bij een kuub gas om 18,94 cent energiebelasting. De fiscus lift zo mee met stopcontact en thermostaat.
Daarbovenop komt sinds enige tijd nog een Opslag Duurzame Energie, om de bouw van bijvoorbeeld windmolens mee te betalen. De rekening daarvan loopt de komende jaren snel op. Over de energiebelasting wordt ook nog eens 21 procent btw geheven, belasting over belasting dus. Alleen al aan de energiebelasting houdt de schatkist dit jaar zo'n 4,4 miljard euro over.

4 Onroerendezaakbelasting (ozb)

Het aantal bezwaarschriften tegen deze gemeentelijke belasting nam de laatste jaren snel toe. Niet verwonderlijk. De ozb, een heffing voor huiseigenaren, is gekoppeld aan de officiële taxatiewaarde van het huis.
Door de malaise op de woningmarkt is die de laatste jaren behoorlijk gedaald. Maar de aanslag voor de ozb daalde niet of nauwelijks met de prijzen mee. Gemeenten willen stabiele inkomsten. Als de huizen minder waard worden, gaan de tarieven gewoon omhoog. Dit jaar levert de ozb alle gemeenten samen zo'n 3 miljard euro op.

5 Brandstofaccijns

Toegegeven: het is een intelligente manier van belasting heffen. De mensen achter de kassa van het tankstation zijn in feite onbezoldigde medewerkers van de Belastingdienst. De prijs van een liter benzine bestaat voor meer dan 60 procent uit belastingen. Eén liter kost aan de pomp zo'n 1,70 euro.
Daarvan zijn een kleine 77 cent accijns (en een beetje voorraadheffing) en een kleine 30 cent btw. Ook hierover wordt belasting geheven. Al tankend spekken de automobilisten zo de schatkist. Benzine- en dieselaccijns zijn jaarlijks samen goed voor ruim 8 miljard euro aan inkomsten.6 Assurantiebelasting

Nogal wat Nederlanders zijn goed en niet zelden oververzekerd. De overheid maakt daarvan handig gebruik. Tot 1 maart 2008 bedroeg de assurantiebelasting, de heffing over afgesloten verzekeringen, nog 7 procent, maar in de jaren daarna ging het tarief met rasse schreden omhoog.
Doel: het vullen van de schatkist. Inmiddels is het tarief 21 procent. De inkomsten stegen van 1 miljard in 2011 tot 2,5 miljard euro dit jaar.

7 Tabaksaccijns

Verslaafde rokers zijn een lucratieve bron van inkomsten voor de fiscus. Stoppen lukt een groot deel toch niet, en intussen stijgen de accijnzen. In het theoretische geval dat alle rokers er in één keer mee stoppen, is de financiële ramp voor de schatkist niet te overzien.
De tabaksaccijns is dit jaar goed voor 2,3 miljard euro aan inkomsten. Dat is ongeveer het bedrag dat het kabinet kwijt is aan de kinderopvangtoeslag, de tegemoetkoming voor ouders met kinderen op de crèche en de naschoolse opvang.

8 Bijtelling leaseauto

De gebeurtenissen van de afgelopen week laten nog maar eens zien hoe hoog de emoties kunnen oplopen als het kabinet autobelastingen wil verhogen. De VVD in de Tweede Kamer rebelleerde tegen de eigen staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, toen deze de fiscale bijtelling (het deel van de waarde van de auto van de zaak dat de gebruiker bij zijn inkomen moet tellen) van een groot deel van het leasewagenpark wilde verhogen.
De standaardbijtelling bedraagt 25 procent, maar veel leaserijders profiteren van een lager tarief omdat ze in een auto rondrijden die minder CO2 uitstoot. Wiebes wilde ervan af, maar zwakte zijn plannen noodgedwongen af.

9 Leidingwaterbelasting

De verdubbeling van de belasting op leidingwater van 16,5 cent per kuub tot 33 cent leidde tot veel ergernis bij consumenten, die opeens tientallen euro's per jaar meer kwijt zijn aan water. De maatregel moest de schatkist enkele tientallen miljoenen euro's extra opleveren, maar werd aan het volk verkocht als milieumaatregel.
Curieus, omdat de productie van kraanwater het milieu nauwelijks belast. Bovendien zijn de meeste Nederlanders al zuinig met kraanwater.

10 Loon- en inkomstenbelasting

Het is voor veel werknemers schrikken als ze zien wat er maandelijks van hun brutosalaris overblijft. Inkomstenbelasting en ook sociale premies hebben een enorme impact. Het toptarief van 52 procent behoort tot de hoogste ter wereld. Het gaat bovendien al in vanaf een inkomen van 56.532 euro, minder dan twee keer modaal.
De meeste partijen willen deze 'belasting op arbeid' verlagen, zodat werken meer loont. Niet te vroeg juichen: in ruil daarvoor willen ze andere belastingen verhogen.
Dit zijn de tien ergerlijkste belastingen

Jean Dohmen

Jean Dohmen (1969) is chef van de redactie Economie.

December 19, 2014

De Hoge Raad oordeelt dat een kostenvergoeding ook mogelijk is bij belastingen die worden geheven bij wege van voldoening of afdracht op aangifte.


Belanghebbende, X, doet op 17 oktober 2011 aangifte met het oog op de voldoening van BPM ter zake van de registratie van een personenauto in het kentekenregister. Nadat het aangegeven bedrag op 20 oktober 2011 is voldaan, maakt X bezwaar tegen deze voldoening. Naar aanleiding van het arrest HR 2 maart 2012, nr. 11/00785, BNB 2012/147 verklaart de inspecteur het bezwaar gegrond, maar het verzoek om een vergoeding van de kosten van bezwaar wijst hij af. Hof Amsterdam oordeelt, in navolging van Rechtbank Haarlem, dat de weigering terecht is. Het bestreden besluit is niet herroepen wegens een aan de inspecteur te wijten onrechtmatigheid, aldus het hof. De Hoge Raad oordeelt dat een kostenvergoeding ook mogelijk is bij belastingen die worden geheven bij wege van voldoening of afdracht op aangifte. Het ontbreken van een door de inspecteur daadwerkelijk gegeven beschikking, sluit niet uit dat een naderhand gebleken onjuiste voldoening of afdracht van belastingen te wijten kan zijn geweest aan een aan de inspecteur toerekenbare onrechtmatigheid. Als zodanig is aan te merken het feit dat bij de voor de voldoening op aangifte in aanmerking genomen wettelijke regeling sprake was van strijd met het recht van de Unie, zoals bleek uit HR 2 maart 2012, nr. 11/00785, BNB 2012/147. Het onrechtmatig handelen van de wetgever moet in dit geval voor rekening komen van de inspecteur, zodat de te hoge voldoening op aangifte van BPM aan de inspecteur is te wijten. De Hoge Raad doet de zaak zelf af, kent X alsnog een kostenvergoeding toe voor de bezwaarfase van € 486 en een proceskostenvergoeding voor beroep, hoger beroep en cassatieberoep. .
Wetsartikelen:

December 06, 2014

Voorgestelde wetswijzingen in ons belastingrecht

Er zijn door hoge ambtenaren van het Ministerie van Financiën en ook door ingehuurde krachten wetsvoorstellen opgesteld die onder embargo aan de Vereniging Antilliaanse Belastingadviseurs (VAB) zijn doorgezonden. De VAB heeft deze onder de pet weten te houden maar een of meer andere belangenorganisaties lijken toch gelekt te hebben waardoor deze voorstellen min of meer op straat zijn komen te liggen.
De voorstellen zijn ingrijpen. Onderstaand zullen wij ingaan op een aantal hoogtepunten -of wellicht beter gezegd dieptepunten- met betrekking tot voorstellen in de inkomsten-en- winstbelasting. In eerste instantie wilde ik dat overigens niet doen omdat het einde van het jaar zo dichtbij is dat het mij onwaarschijnlijk leek dat de voorstellen nog tijdig het Curacaose parlement zouden bereiken. Inmiddels lijkt het er echter op dat nog wel gaat gebeuren en dat is het beter dat we allemaal maar een beetje weten wat ons over drie weken (het is 6 december 2014 terwijl ik dit schrijf) te wachten staat.

Als eerste geldt dat de centrale kreten zijn: grondslagverbreding, tariefsverlaging en vereenvoudiging. Niets nieuws onder de zon. Bij grote wijzigingen worden die woorden altijd van stal gehaald door fiscale wetgevers in ons gehele koninkrijk.

Voor bezitters van een eigen woning geldt dat (a) de aftrek van kosten van onderhoud alsmede de premies van brand en risico verzekering afgeschaft zullen worden. Verder geldt (b) dat de totale hypotheekrente zal worden beperkt tot ANG 20.000. Dit zal trapsgewijs worden bereikt door voor 2015 te beperken tot ANG 25.000,--, 2016 tot ANG 22.500,-- en zoals gezegd ANG 20.000,-- in 2017. Een bezitter van een eigen woning wordt derhalve zwaar getroffen in deze voorstellen.

Wel komt er een nieuwe aftrekpost. Degenen onder ons met een studieschuld mogen 10 jaar elk jaar maximaal naast rente ook aflossing in aftrek brengen op hun fiscale inkomen.

Een nogal bevreemdend voorstel betreft de premies BVZ. Die kunnen in de nieuwe voorstellen niet langer worden afgetrokken.

Voor de directeur-grootaandeelhouder komt er een zogenaamde gebruikelijk loon regeling. Deze houdt in dat indien men 5% of meer van de aandelen in een vennootschap houdt men geacht wordt minimaal een loon te genieten van ANG 50.000,--. De BES wetgeving kent overigens -net als de Nederlandse- een gebruikelijk loonregeling. In Nederland ligt het bedrag beduidend hoger en in de BES beduidend lager. In de krant las ik dat een collega schreef dat het een DGA uiteraard is toegestaan dat om geen salaris op te nemen. Ik denk dat in zijn algemeenheid gesproken dat een onjuiste constaterering is. Immers, niemand werkt gratis en de relatie tussen een DGA en "zijn" vennootschap moet zakelijk worden getoetst. Ik waarschuw hier al jaren voor maar zie nog immer dat men een minimale belastingdruk tracht te bereiken door te structureren met een onbelaste BV en dan enkel winstbelasting te betalen in de werkmaatschappij en verder uit te dividenden een effectief enorm laag tarief. Dat daar paal en perk aan gesteld wordt acht ik goed. Ik stel wel mijn vraagtekens bij de hoogte van het gebruikelijk loon. Niemand hoeft uiteraard meer belasting te betalen dat de wet eist maar bij het structureren dienen de adviseurs wel binnen in de jurisprudentie uitgezette marges te blijven.

De investeringsaftrek wordt beperkt. Onder de huidige wetgeving kan men in twee opvolgende jaren 8 procent aftrek claimen op een investering (12 procent voor onroerende zaken). In de voorstellen wordt dit beperkt tot eenmaal 10 procent.

Verder wordt voorgesteld om representatiekosten niet langer in aftrek toe te laten. Dit zal ten detrimente van veel restaurants zijn die immers min of meer worden gedragen door het bedrijfsleven zo is de verwachting.Ik zal dit blog in de loop van de komende weken aanvullen dus blijf dit lezen! Indien blijkt dat de wetsvoorstellen onverhoopt ongewijzigd worden ingevoerd zal ik op meer detailniveau ingaan op deze wijzigingen.
November 30, 2014

Uurtje factuurtje in NRCGeachte lezer, klik aub door naar bijgaande link. Het uurtje/factuurtje tijdperk lijkt zijn laatste tijd te hebben gehad. Bij Muller & Associates werken wij bij voorkeur voor vaste tarieven voor onze clienten. Dat is niet alleen prettig voor onze clienten maar ook voor ons. Wij krijgen daardoor een wat minder gehaaste en dus betere relatie met onze client. Met het milieu moet duurzaam worden omgegaan. Met je clienten moet je dat zeker. Als je wil dat je een goede langlopende relatie met een client krijgt kun je eenvoudigweg niet elke minuut die je aan een client besteed om wil zetten in declarabele tijd. Daarbij geldt ook dat niet elke tijd die je aan een client besteed voor die client als productief ervaren wordt. Gesprekken over het weer, de kinderen etc. zijn daar voorbeelden van.


http://www.nrcq.nl/2014/11/28/niemand-wil-zijn-advocaat-nog-uurtje-factuurtje-betalen

November 06, 2014

Farbenmeer in der Karibik Curacao ist die Trauminsel der Kosenamen
Farbenmeer in der Karibik Curacao ist die Trauminsel der Kosenamen

Weiße Strände und türkisfarbenes Meer: So ist das typische Bild der Karibik. Doch es gibt auch noch andere Seiten: Die Hauptstadt der Insel Curaçao hat für Nachtmenschen viel zu bieten.
"Hey Dushi! Wie geht es dir?" Und schon hat Camille Paz Rivero den Museumswärter für sich gewonnen. Die beiden plaudern wie alte Bekannte. Gesehen hat die Fremdenführerin den Mann noch nie. Aber ihr Dushi, ihr Schätzchen also, ist er von vornherein - und er gibt bei so netten Worten natürlich lächelnd Auskunft.Der Bruder, der Onkel, der Kellner, der Passant auf der Straße, sogar Polizisten werden von den Bewohnern der kleinen Karibikinsel Curaçao so angesprochen - und keiner scheint das, was in Europa eine freche Anmache wäre, übelzunehmen. Touristen müssen das wissen - wenn Fremde sie in Bars mit einem "Dushi?" zum Tanz auffordern. Das wohl meistgesprochene Wort auf der Insel, Dushi, bedeutet nett, lieb oder süß.
Der Angesprochene wird mit diesen Eigenschaften folglich zum Schatz. Dushi seien nicht nur die Menschen, sondern auch das türkisfarbene Meer, die weißen Strände und die bonbonfarbenen Kolonialbauten, sagt die Buchautorin Diana Domacassé-Lebacs. Zur stets guten Laune auf dem Eiland vor der Küste Venezuelas trägt sicher auch bei, dass die Insel vor jedem bösen Unwetter geschützt ist.
Die ABC-Inseln - Aruba, Bonaire und Curaçao - liegen im Karibischen Meer unterhalb des sogenannten Hurrikangürtels, weshalb die verheerenden Stürme sie nicht treffen. Eine Regenzeit gibt es quasi nicht - es kommt dann nur gelegentlich zu kurzen Schauern. Das sonnige Gemüt der Bewohner zeigt sich auch in der Hauptstadt Willemstad. Sie wird bestimmt von Curaçaos bekanntestem Postkartenmotiv: der von der Unesco als Welterbe geschützten bunten Häuserzeile im Kolonialstil am Hafen. Alle paar Jahre verändert sich die farbliche Zusammensetzung, sagt Paz Rivero. Denn die Unesco zahlt die Farbe, damit die Häuserfronten frisch aussehen, sie gibt aber nicht vor, wie sie angestrichen werden sollen. Die beiden Stadtteile Punda und Otrobanda sind getrennt durch die Hafeneinfahrt. Verbunden sind die beiden Teile durch die "swinging old lady". Das ist der Spitzname für die Fußgängerbrücke mit dem offiziellen Namen "Königin Emma". Kommen Frachtschiffe, schwimmt sie komplett zur Seite.

Eine Insel mit langer Kolonialgeschichte

Auf der wippenden Brücke und in den beiden Stadtteilen, die sie verbindet, halten sich vor allem die Tagestouristen auf, die auf den unzähligen Kreuzfahrtschiffen unterwegs sind, die in Willemstad anlegen. Aber auch die Einheimischen hält wenig von den überlaufenen Stadtteilen fern. Willemstad scheint konstant im Takt der Brücke mitzuwippen - und mitzusummen. Hier und da machen vor einem kleinen Shop ein paar Männer im lässigen Rasta-Look Musik. Nicht einmal unbedingt für die Touristen, sondern einfach für sich. Der Name der Hauptstadt klingt nicht zufällig niederländisch.
Curaçao gehörte bis 2010 zu den Niederlanden. Heute ist die Insel autonom, aber Mitglied im Königreich der Niederlande. Viele EU-Gesetze werden daher vom heimischen Parlament umgesetzt. Aber nach den Eroberern, Sklaven, ihren Kulturen und den heutigen Gesetzen nimmt die Insel nicht nur viele Einflüsse auf, sondern sie exportiert auch: Ebenso farbenfroh wie das Eiland selbst ist ihr Orangenlikör "Genuine Curaçao Liqueur".
Das Original ist zwar farblos, aber die Insulaner färben das Getränk gern in Rot, Grün und Orange. Vor allem als der intensiv blaue "Blue Curaçao" ist der Schnaps weltweit bekannt.

Wissenswertes über Curaçao

Anreise: Air Berlin fliegt an mehreren Tagen pro Woche von Düsseldorf nach Curaçao, KLM täglich via Amsterdam.
Events: Der Karneval mit seinen vielen Paraden beginnt Anfang Januar und endet am Tag vor Aschermittwoch.
Informationen: Fremdenverkehrsamt Curacao, Inter-Connect Marketing GmbH, Arnulfstraße 31, 80636 München (Tel.: 089/51 70 30, E-Mail: info@curacao.de).

October 19, 2014

Grappen en grollen met de transparante vennootschap

Twee weken geleden heb ik een verhaal gehouden voor een maatschap (tegenwoordig heet dat overigens anders maar daarover meer later) van professionals. Zij bezitten een praktijkpand maar dat wordt gehouden door een stichting particulier fonds. Elke uitkering uit een dergelijke stichting wordt sedert enige tijd als belast aangemerkt dus huuropbrengsten kunnen niet onbelast worden ontvangen. De professionals zijn allen in privé de begunstigden van de stichting particulier fonds. Ik heb de dames en heren aangeraden om de stichting om te zetten in een vennootschap en de fiscus te verzoeken om vennootschap als fiscaal transparant aan te merken. Het pand wordt dan beschouwd als een verhuurde onroerende zaak, 65% van huuropbrengsten zijn belast, na aftrek van de financieringslasten voor, in dit geval, de inkomstenbelasting, en een eventuele verkoopopbrengst wordt aangemerkt als een onbelaste vermogenstransactie.
Stel dat later men toch andere kosten behalve de financieringslasten in aanmerking wil nemen? Dan dient men de fiscus te verzoeken om de transparante status op te heffen en kan de vennootschap als een normale vennootschap worden behandeld, met alle voor en nadelen. Heb de professionals wel geadviseerd om dan eerst de aandelen in de vennootschap over te dragen aan de respectievelijke praktijkvennootschappen zodat uitkeringen in eerste instantie onbelast, onder de deelnemingsvrijstelling kunnen worden getoucheerd. 

October 15, 2014

Thought of the the day VI

Last week my wife and I were showing my sister and her boyfriend around the Jan Thiel Bay area when I was reminded of quote of my father in law (who is celebrating his birthday today) on tattoos:

"Permanent evidence of temporary insanity"


If you want to know why the Jan Thiel Bay area inspired me to this thought of the day I invite you to check out that part of the island for yourself.

October 09, 2014

Thought of the day V

yesterday we had the pleasure of receiving a new highly intelligent client with a great sense of humor.

He stated that with respect to a situation at hand this was nothing else but:

"A random act of ignorance by the government".

I immediately asked if he would if I would post this quote on our blog.

October 06, 2014

Fundamentele weeffout accountantsberoep moet worden aangepakt


reblog van: http://www.vscc.nl/opinie/weeffout-die-er-niet-bij-advocaten-maar-wel-bij-accountants/
In haar op 25 september jl. gepubliceerde rapport over de vier grote accountantskantoren
beoordeelt de AFM 45% van de controles als onvoldoende. Vier jaar geleden was dat 52%. Er
is dus nauwelijks sprake van enige verbetering. Een groep jonge accountants heeft diezelfde
dag in opdracht van beroepsorganisatie NBA een verbeterplan gepresenteerd, dat als
uitgangspunt neemt dat de sector zelf in staat moet worden geacht om de noodzakelijke
verbeteringen te realiseren. Intussen, zo valt in de NRC (p.6) van die dag te lezen, is het
“naar de oorzaak van alle problemen (..) nog steeds een beetje gissen”. Is dat werkelijk zo?
Een slager van wie de helft van het vlees niet deugt, een aannemer van wie de helft van de
gebouwen ernstige gebreken vertoont, een advocaat die in de helft van zijn adviezen de
plank misslaat - alle drie zullen al snel geen economisch bestaansrecht meer hebben. De
klanten zullen weglopen omdat ze geen waar voor hun geld krijgen. Maar KPMG, waarvan
maar liefst 7 op de 10 controles door de AFM als onvoldoende werden aangemerkt, boekte
in 2013 nog steeds € 613 miljoen omzet. Waarom lopen de klanten daar dan niet massaal
weg? Omdat anders dan bij de slager, de aannemer en de advocaat, de klant zelf vaak
helemaal geen belang bij een goede controle meent te hebben. Die controle dient namelijk
niet primair het belang van de klant zelf, maar van degenen die met de klant zaken (willen)
doen: leveranciers, afnemers, financiers en kapitaalverschaffers. Zij willen graag weten hoe
een bedrijf ervoor staat voordat zij besluiten om zaken met dat bedrijf te doen of te
continuëren. Daarbij vormt de gecontroleerde jaarrekening een belangrijke informatiebron.
Reken maar dat als zij de opdrachtgevers van de controlerend accountant zouden zijn, de
kwaliteit van de controles omhoog zou schieten! Wat dat betreft kunnen controlerend
accountants een goed voorbeeld nemen aan hun forensische collega’s. Een forensisch
accountant wordt ingehuurd om juist zoveel mogelijk onregelmatigheden op te sporen en
dat doet hij over het algemeen naar behoren, ook bij de big four. Dan is de belanghebbende
ook de opdrachtgever. Zo niet bij de verplichte jaarrekeningcontrole. Het bestuur van de
opdrachtgever heeft die controle doorgaans niet nodig om te weten hoe het bedrijf ervoor
staat en heeft er veelal helemaal geen behoefte aan dat de door hemzelf opgestelde
jaarrekening al te kritisch door de accountant beoordeeld wordt. Het bestuur heeft immers
van nature de neiging om de financiële toestand van het bedrijf rooskleuriger voor te stellen
dan ie is. Een bedrijf dat er goed voor staat – of lijkt te staan – trekt immers makkelijker
nieuwe opdrachten, nieuwe financiering en nieuw kapitaal aan. En niet in de laatste plaats:
(schijnbaar) succes van het bedrijf straalt af op het bestuur zelf. Heel vervelend als de
accountant dat feestje gaat verstoren door als een Sherlock Holmes te trachten om fouten in
die jaarrekening op te sporen. Dat plaatst de accountant in een onmogelijke spagaat: het
bestuur van zijn opdrachtgever is er doorgaans niet bij gebaat dat hij zij werk zeer grondig
doet. Voor de commissarissen, aan wie in het verbeterplan een belangrijke rol wordt
toegedicht, is het heel moeilijk om het commerciële een-tweetje tussen bestuur en
accountant te doorbreken: anders dan het bestuur zitten de commissarissen immers zelf
niet “op de cijfers”, zij zijn voor een goede voorlichting nu juist afhankelijk van bestuur en
accountant. Het accountantsberoep is dus omgeven met een inherent belangenconflict: het
leveren van professionele kwaliteit kan de commerciële belangen van de accountant schaden
omdat als hij al te kritisch is de klant – onder druk van diens bestuur - dreigt weg te lopen.Het verrichten van controlewerk dat strikte onafhankelijkheid vereist laat zich niet
combineren met het op commerciële basis verrichten van dat werk. Zolang die fundamentele
weeffout niet is hersteld, zal het doorvoeren van welk verbeterplan ook dweilen met de kraan
open zijn.
Willem Jan van Andel,
advocaat bij Wijn & Stael te Utrecht

October 02, 2014

Nederlandse wetenschappers onderzoeken linkshandigheid

reblog van: nu.nl


Nederlandse wetenschappers zullen komend weekend een begin maken met een groot onderzoek naar de verschillen tussen links- en rechtshandigheid. 

Nederlandse wetenschappers onderzoeken linkshandigheidFoto:  Wikimedia Commons
Met testjes en online vragenlijsten hopen ze een antwoord te vinden op de vraag waarom linkshandigheid relatief zeldzaam is, maar in de loop van de evolutie toch is blijven bestaan.
De grote vraag is of de handvoorkeur leidt tot bepaalde voordelen, zoals meer creativiteit of een betere uitgangspositie bij sporten of gevechten.
Tijdens het Weekend van de Wetenschap op 4 en 5 oktober kunnen bezoekers als proefpersoon in musea en wetenschappelijke instellingen deelnemen aan het onderzoek. Online deelname is nog enkele maanden mogelijk.

Persoonlijkheid

Bioloog Ton Groothuis van de Rijksuniversiteit Groningen is één van de onderzoeksleiders. Hij en zijn collega-onderzoekers zijn met name nieuwsgierig naar de evolutionaire achtergrond van linkshandigheid.
"De overgrote meerderheid van de mensen is rechtshandig. Maar als linkshandigheid geen enkel voordeel zou hebben, zou je verwachten dat die handvoorkeur zou uitsterven", verklaart Groothuis tegenover NU.nl.
Er bestaan op dit moment veel mythes over de voordelen van linkshandigheid. "De grote vraag is wat er klopt van verhalen dat linkshandigheid samenhangt met de persoonlijkheid van mensen. Is het bijvoorbeeld echt zo dat linkshandigen creatiever zijn, of misschien wel in het voordeel zijn bij sporten, of één tegen één gevechten? Dat hopen we uit te zoeken."

Inzichten

Groothuis rekent op een groot aantal deelnemers aan het onderzoek: 20.000 of meer. Mensen kunnen zich als proefpersoon aanmelden in onder meer het NEMO, de Apenheul en het Groninger Museum.
Over een jaar hopen de wetenschappers de uitslagen van de studie te presenteren, ook weer tijdens het weekend van de wetenschap.
"Als we een groot aantal deelnemers trekken, kunnen we linkshandigen en rechtshandigen zeer goed vergelijken en tot nieuwe inzichten komen. Ik hoop daarom dat er zo veel mogelijk mensen meedoen, zowel linkshandigen als rechtshandigen."
Door: NU.nl/Dennis Rijnvis
  • Deel:

September 26, 2014

Roden in het nieuws

Omdat ik eerder schreef over de heer Wientjes uit Roden en daarna over een advocatekantoor uit Roden dat zich schuldig lijkt te maken aan diefstal van intellectuele eigendom dacht ik er goed aan te doen om eens verder te kijken naar het dorpje dat ik in 1985 heb verlaten om zo een 20 kilometer verderop aan de Rijksuniversiteit Groningen rechten te gaan studeren: http://nl.wikipedia.org/wiki/Roden_(Nederland)

Aardig zijn de beroemde burgers. Menno de Galan heeft mij als stagiaire nog een paar geschiedenislessen gegeven en verder wist ik niet dat Klaas Knot ook uit Roden kwam.

Dat de Mensinghe er nog staat en open is voor het publiek is iets waar aan ik heb meegewerkt. Ik kan niet vertellen hoe dat gegaan is.

En dit is de beroemde kerk aan de Brink. Roden is een (of was een) prachtig brinkdorp. Veel moois is vanwege modernisering verloren gegaan.


September 25, 2014

Advocatenkantoor "jat" woordenboek

Plaatste ik eerder een positief gestemde blog over het Drentse dorpje waar ik ben opgegroeid door een artikel over de heer Wientjes te plaatsen; nu blijkt mijn dorpje negatief in het nieuws te komen door de handelingen van een al lang daar gevestigd advocatenkantoor.

reblog van: http://www.advocatie.nl/advocatenkantoor-jat-woordenboek
Advocatenkantoor 'jat' woordenboek
Opmerkelijk zaakje: advocatenkantoor Schuurmans (acht advocaten) uit Roden dat het ‘Woordenboek Juridische Terminologie en Politiejargon’ zonder toestemming van auteur Jack Vanderwyk op de eigen website plaatst, en daarover tot het Hof van Discipline doorprocedeert. Het hof oordeelde eerder dit jaar dat ‘de bestuurders van het advocatenkantoor het vertrouwen in de advocatuur hebben geschaad en derhalve tuchtrechtelijk verwijtbaar hebben gehandeld’.
Door Lucien Wopereis
Het Hof bevestigt daarmee een eerdere beslissing van de Raad van Discipline in Assen. Die oordeelde in februari 2013 dat het vergrijp niet dermate ernstig was dat een maatregel nodig was, mede omdat het woordenboek op het verzoek van de auteur van de website is verwijderd.
Blijkens de uitspraak van de Raad van Discipline ontkent het kantoor onrechtmatig gehandeld te hebben, of inbreuk te hebben gemaakt op auteursrechtelijke bepalingen. ‘Ook is er geen sprake van plagiaat. Verweerder had ook geen toestemming nodig voor het plaatsen van het woordenboek op de site.’
Het Hof van Discipline heeft er weinig waardering voor. ‘Het "Woordenboek Juridische Terminologie en Politiejargon" is zonder overleg, zonder bronvermelding en zonder toestemming van klager, wiens naam als ontwerper van het woordenboek daarin stond vermeld, met het oog op vergroting van de bekendheid van het advocatenkantoor bij potentiële cliënten, geplaatst op de website van het kantoor. Het had op de weg van het bestuur van het kantoor gelegen om voorafgaand aan de plaatsing enig nader onderzoek te doen naar bedoeld document en contact op te nemen met klager over de mogelijkheid van plaatsing daarvan op de website.’

KPMG PRESTEERT HET SLECHTST

reblog van: http://www.nrcq.nl/2014/09/25/kpmg-presteert-het-slechtst-van-de-big-four

Accountantskantoor KPMG levert de slechtste kwaliteit van de vier grote kantoren in Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek van de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar de kwaliteit van de controles van jaarrekeningen. Het onderzoek toont aan dat de ‘big four’ zwaar onder de maat presteren. Vanochtend kwam een werkgroep van accountants ook al met een kritisch rapport.
Van de tien accountantscontroles van KPMG die de AFM onderzocht zijn er zeven “onvoldoende”. Dat betekent dat de accountant zijn handtekening zette terwijl hij niet kon weten of de gegevens in de jaarrekening wel echt klopten. In de woorden van de AFM: de accountant verkreeg “geen voldoende en geschikte” informatie om zijn oordeel over de jaarrekening “te onderbouwen”.
De andere grote drie kantoren hebben ook jaarrekeningen goedgekeurd zonder dat ze over de juiste informatie beschikten. Het goedkeuren van jaarrekeningen is de kerntaak van accountants. Bij PwC en Deloitte zijn vier van de tien controles als onvoldoende beoordeeld. Bij EY drie van de tien. In totaal is 45 procent van de onderzochte controles niet in orde – bijna de helft. Dat percentage is “hoger dan verwacht”, zegt bestuurder Gerben Everts van AFM, verantwoordelijk voor het toezicht op accountants.

KPMG was al op de radar

Dat KPMG het significant slechter doet dan zijn concurrenten, verbaast de AFM echter niet. “De uitkomsten bevestigen het beeld dat we al hadden”, zegt Everts. De AFM had KPMG “al op de radar”, zegt hij.
“Het is een bedrijf in crisis.”

KPMG kwam afgelopen jaar herhaaldelijk in opspraak wegens schandalen.

September 23, 2014

pictures of our blogs

As you may know we blog on this blog Caribbeantaxlaw.blogspot.com about legal issues and other (entertaining) matters and on the Taxand scandal on Caribbeantaxlawyer.blogspot.com


Google has created a reference of the pictures on:

https://plus.google.com/u/0/photos

Mr. van de week: Bernard Wientjes


Ik ben opgegroeid in Roden (Dr.), mijn ouders wonen er nog steeds, waar het familiebedrijf van Wientjes zijn basis had.


Mr. van de week: Bernard Wientjes

Bernard WientjesMr. van de week is Bernard Wientjes. Op 1 september is hij de eerste leerstoelhouder van de Utrecht Chair for Entrepreneurship and Leadership bij de Universiteit Utrecht geworden. Hij zal deze wisselleerstoel een dag in de week bekleden voor de duur van een jaar. Wientjes nam 30 juni dit jaar op 71-jarige leeftijd afscheid van de werkgeversorganisatie VNO-NCW waar hij negen jaar voorzitter van was. Daarvoor had ruim dertig jaar lang de leiding over het familiebedrijf Wientjes met als belangrijke dochter Ucosan, welke dochter hij in 1999 aan Villeroy & Boch verkocht, waarna hij toetrad tot de Raad van Bestuur van dit concern. In 2005 werd hij tot voorzitter van VNO-NCW benoemd.
Viel het afscheid van VNO-NCW u zwaar of was u er wel aan toe?
Het afscheid van VNO-NCW viel mij niet zwaar. Het was een fantastische baan maar na een periode van negen jaar is het tijd om het stokje aan een opvolger over te dragen.
Voor één dag per week gaat u de wetenschap in. Van volledig in retraite gaan, wilt u nog niets weten?
Het voorzitterschap van VNO-NCW betekende een bijna permanente beschikbaarheid. Ik heb hier nooit problemen mee gehad. Het voortdurend bezig kunnen zijn met en voor ondernemers is een dankbare taak, zeker in een tijdsperiode waarin Nederland in het algemeen en ondernemers in het bijzonder door een diep dal gingen! Mijn nieuwe taak, het invullen van de leerstoel ‘Ondernemerschap en Leiderschap’ ligt in het verlengde van mijn vorige functies. Samen met andere functies die ik uitoefen of ga uitoefenen, zal mijn agenda weer aardig gevuld worden! Ik zou niet anders willen!
U wordt wel als meest invloedrijke Nederlander beschouwd (Volkskrant Top 200 van invloedrijkste Nederlanders). U hebt ooit gezegd een ‘rothekel’ te hebben aan het woord macht. Maar zonder macht had u toch nooit zoveel kunnen bereiken?
Er is een groot verschil tussen macht en invloed! Macht hoort in een democratie in handen te zijn van de politiek. Zo is het ook in Nederland! Invloed moet haar basis vinden in inhoudelijke overredingskracht gericht op een deelbelang als onderdeel van het algemeen belang. De kracht van VNO-NCW was en is, dat weliswaar het ondernemingsbelang centraal staat, maar altijd in lijn met het algemeen belang.
Op 24-jarige leeftijd studeerde u af in Nederlands recht. Hebt u geen spijt dat u nooit een juridisch beroep hebt uitgeoefend?
Ik heb met heel veel genoegen Nederlands recht gestudeerd. Alhoewel het ondernemerschap mij van jongs af aan boeide, was ik zeker van plan een aantal jaren ervaring buiten het familiebedrijf op te doen. Ik had een baan bij een bank geaccepteerd, een baan waarin ik zeker mijn studie-kennis had kunnen gebruiken, toen mijn vader ernstig ziek werd en ik de verantwoordelijkheid voor het familiebedrijf moest overnemen. Maar ook als ondernemer heb ik regelmatig mijn juridische kennis kunnen toepassen!
Na lang en veel gestorm in de polder is het eindelijk zo ver; het ontslagrecht wordt hervormd. In dit debat speelde u als voorzitter van VNO-NCW een cruciale rol. Veel advocaten betwijfelen echter of deze hervorming wel de gewenste effecten (sneller, goedkoper, eerlijker) zal hebben. Wat kunt en wilt u hen nog (eens) zeggen?
Het Sociaal Akkoord, waarin onder anderen het ontslagrecht werd hervormd, had primair als doel de kloof tussen de drie partners , kabinet, vakbeweging en ondernemersorganisaties, te overbruggen in de diepste crisis sinds de dertiger jaren. De discussie over het ontslagrecht en de hoogte van de ontslagvergoeding was uitermate moeilijk! Sinds de Tweede Wereldoorlog was het ontslagrecht in wezen niet veranderd. Natuurlijk is het doel de langdurige en kostbare procesgang bij ontslag te vereenvoudigen en de ontslagvergoeding, die in vele gevallen buitensporig is, te beperken. Dat dit in het begin van het van kracht zijn van de nieuwe wet, die per 1 juli 2015 ingaat, tot extra procedures zal leiden, is niet uit te sluiten. Uiteindelijk is echter het doel dat het ontslag zo veel mogelijk gedejuridificeerd wordt. De toekomst zal leren of deze doelstelling gerealiseerd wordt.
Wat is het hoogtepunt in uw carrière?
Mijn carrière kent gelukkig vele hoogtepunten. Als leider van een sterk groeiende onderneming ken je vele hoogtepunten, maar ook dieptepunten. Mijn benoeming als voorzitter van VNO-NCW was zeker een hoogtepunt! Last but not least, mijn benoeming tot hoogleraar aan de Universiteit Utrecht zie ik als een belangrijk hoogtepunt.
Wie of wat is in uw bestaan uw bron van inspiratie?
Het creatief ondernemerschap is altijd mijn belangrijkste bron van inspiratie geweest en is het nog steeds! Door mijn voorzitterschap van VNO-NCW had ik het voorrecht voortdurend topondernemers van jong tot oud en van klein tot groot te ontmoeten!
Als u het voor het zeggen had dan…?
Als ik het voor het zeggen had, zou ik duurzaam ondernemerschap nog veel sterker in het zenith van de maatschappij positioneren. Duurzaam ondernemerschap is bijna de enige factor die voor duurzame groei van onze welvaart en van ons welzijn kan zorgen. Dit geldt in het bijzonder ook voor het onderwijs in het algemeen en het wetenschappelijk onderwijs in het bijzonder. Dit is een belangrijke reden waarom ik graag invulling wil geven aan de leerstoel ‘Ondernemerschap en Leiderschap’ bij de Universiteit Utrecht.
Welk boek las u het laatst?
Het laatste boek dat ik gelezen heb is: ‘Vergeten Koninkrijken’, de verborgen geschiedenis van Europa van Norman Davies. Een buitengewoon interessant boek over het gewelddadige verleden van Europa en daarmee eigenlijk een groot pleidooi voor een verenigd Europa.
Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?
Ik zou met niemand een gevangeniscel willen delen! Dan maar liever alleen!