March 31, 2015

Argentinie/Argentina

Geinteresseerd in zaken doen in Argentinië? Wij beschikken over de kennis om u bij te staan en tevens over een excellent netwerk van professionals en zakenlieden in Buenos Aires die u verder op weg kunnen helpen..

Interested in doing business in Argentina. We have the knowledge to assist you and have acquired an excellent group of Buenos Aires based professionals and entrepreneurs to provide for a helping hand.March 23, 2015

Onrechtmatig verkregen fiscaal bewijs mag van de Hoge Raad


20 MAART 2015 13:39
Bewijsmateriaal dat door de strafrechter als onrechtmatig verkregen is aangemerkt, mag door de fiscus in principe wel worden gebruikt als bewijsmateriaal voor de belastingheffing en boeteoplegging. Dit stelt de Hoge Raad naar aanleiding van een juridische procedure. De Hoge Raad vindt daarmee dat de belastingrechter aan andere –minder strenge -regels is gebonden dan de belastingrechter eigen maatstaven

Dit is de uitkomst van de procedure waarin de Hoge Raad op vandaag een  uitspraak heeft gedaan.
De strafrechter heeft bewijsmateriaal dat is verkregen na de inzet van infiltranten in de strafprocedure uitgesloten. Het hof Amsterdam besliste op 4 juli 2013 (ECLI:NL:GHAMS:2013:1943) dat voor belastingheffing en fiscale boeteoplegging wel betekenis kan worden toegekend aan onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal.
Advocaat-Generaal Wattel adviseerde de Hoge Raad in zijn conclusie van 28 mei 2014 (ECLI:NL:PHR:2014:521) om het beroep in cassatie dat is ingesteld tegen de uitspraak van het hof gegrond te verklaren.
De Hoge Raad bevestigt de uitspraak van het hof. De belastingrechter is niet gebonden aan een oordeel van de strafrechter over de bruikbaarheid van bewijsmateriaal. Als de belastingrechter over de rechtmatigheid van de wijze waarop het bewijs is verkregen anders wil oordelen dan de strafrechter moet de belastingrechter de redenen voor die afwijking in de uitspraak vermelden.

Maatstaven
De vraag of bepaald materiaal in verband met de wijze waarop het is verkregen als bewijs kan worden gebruikt, moet de belastingrechter beantwoorden aan de hand van andere maatstaven dan de strafrechter. Dit betekent dat in procedures over belastingaanslagen en fiscale boetes gebruik kan worden gemaakt van bewijsmateriaal dat een strafrechter normaliter voor bewijsdoeleinden onbruikbaar zou vinden. Echter de Hoge Raad stelt echter wel grenzen: wanneer sprake is van een ernstige schending van een belangrijke rechtsregel, kan de onrechtmatige verkrijging ook tot onbruikbaarheid in de fiscale procedure leiden.
Wanneer gesteld wordt dat onrechtmatig overheidsoptreden tot bewijsuitsluiting moet leiden, zal de rechter zich echter steeds moeten afvragen of de belangen van de betrokkene zijn geschaad. Als de belastingrechter zijn beslissing op dit bewijsmateriaal baseert, is dat op zichzelf geen inbreuk op het recht –Europese regels - op een behoorlijk proces
Uitspraken: ECLI:NL:HR:2015:643

BELASTINGDIENST BELASTINGONTDUIKING HOGE RAAD

reblog van accountancyvanmorgen.nl


Het blijft bijzonder om te moeten constateren dat een moordenaar een betere rechtsbescherming geniet dan een belastingfraudeur..............

March 16, 2015

Stichting Belastingaccountantsbureau geen juridische basis sinds 2010

Sinds het uiteenvallen van de Nederlandse Antillen volstrekt zich een juridische ramp op Curacao. Er bestaat sedert die tijd een zogenaamde negatieve lijst waarop alle wetgeving voorkomt die door het nieuwe land Curacao niet is overgenomen van het land de Nederlandse Antillen. Vandaar een wildgroei aan reclameborden langs de weg en kunt u bijvoorbeeld niet aangehouden worden omdat u vervuilt. Nu blijkt ook dat de Stichting Belastingaccountantsbureau geen mandaat heeft meer heeft om onderzoeken namens de fiscus te verrichten. Dat is een kwalijke zaak want op zich dienen boekenonderzoeken een goed doel; de burger dient zich aan de wet dus aan de belastingwet te houden. Als ik echter mijn clienten moet verdedigen is dit toch wel een uitmuntend argument om deze ambtenaren vooreerst de deur te wijzen. De overheid is uiteraard de eerste die zich aan de wetgeving dient te houden. De vraag is zelfs wat de rechtsgeldigheid is van de vanaf 10 oktober 2010 verrichte beoekenonderzoeken en zelfs van boekenonderzoeken die voor 10 oktober 2010 zijn begonnen maar daarna zij afgerond. Het is natuurlijk heel vreemd dat onbevoegden zich het recht aanmeten om jouw administratie door te ploegen. Ik ga dit monitoren en houd u op de hoogte.

March 10, 2015

Onduidelijkheid, maar ook blijdschap na vertrek Opstelten en Teeven

reblog van mr.nl

Ongelofelijk dat de Nederlandse overheid een crimineel netto-inkomen doet toevloeien. De overheid heeft meegewerkt aan witwassen of zou Cees H. dit inkomen aangegeven hebben bij het doen van zijn aangifte inkomstenbelasting?


Onduidelijkheid, maar ook blijdschap na vertrek Opstelten en Teeven

Ivo OpsteltenRouwig zijn ze niet, om het plotselinge vertrek van VVD-bewindslieden Opstelten en Teeven, de strafadvocaten. Volgens Jan Vlug “voert blijdschap de boventoon, al is de champagne nog niet open. Nu het liefst nog een nieuw kabinet, want binnen de VVD is het droevig gesteld met de juridische kennis.” Naast blijdschap klinkt onder juristen teleurstelling over het feit dat Opstelten door zijn vertrek zelf geen opheldering meer zal verschaffen aan de Tweede Kamer.
Strafrechtadvocaat Jan Vlug, die in het verleden onder andere Jasper S., de moordenaar van Marianne Vaatstra, bijstond: “Het aantal strafadvocaten dat vandaag op Twitter een positief geluid liet horen over het aftreden van Opstelten en Teeven was echt opvallend. We zijn toe aan verandering. Terwijl Teeven helemaal geen slechte jurist is. Het jammere is alleen dat hij in de loop der jaren van een jurist steeds meer is veranderd in een politicus.”
Maandagavond maakten minister Opstelten en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie hun aftreden bekend. De Tweede Kamer debatteert dinsdagmiddag met premier Rutte over de politieke situatie die daardoor is ontstaan. Ook moet Rutte opheldering geven over de schikking die het Openbaar Ministerie zo’n vijftien jaar geleden sloot met drugscrimineel Cees H., beter bekend als de ‘Teevendeal’. Het is deze deal, die vijftien jaar na dato tot het aftreden van Opstelten en Teeven heeft geleid.
De Tweede Kamer stelde vorige week vragen over de schikking met Cees H., nadatNieuwsuur had gemeld dat de drugsbaron ruim 4,7 miljoen gulden had overgehouden aan de afspraak met het OM en niet 1,25 miljoen gulden, zoals Opstelten in maart 2014 nog beweerde in de Tweede Kamer. Nadat gisteren bleek dat er toch een ‘bonnetje’ was waaruit het bedrag van 4,7 miljoen gulden bleek, zagen Opstelten en Teeven zich genoodzaakt af te treden.
Oud-advocaat Piet Doedens riep al in april 2014 in de Volkskrant over de zaak van zijn ex-cliënt Cees H. dat Opstelten “maar wat foezelde”. Doedens gaf aan het overschrijvingsbewijs voor zijn neus te hebben waaruit bleek dat het OM op 10 september 2001 bijna vijf miljoen gulden had overgemaakt naar de derdengeldenrekening van zijn kantoor, welk bedrag Doedens vervolgens zou hebben overgemaakt naar zijn cliënt. Hoe Opstelten zich zo kon vergissen in de hoogte van het schikkingsbedrag was voor Doedens onbegrijpelijk.
Oorspronkelijk stond voor dinsdagmiddag een debat over de bewuste deal met Opstelten zelf gepland. Door op de avond daaraan voorafgaand af te treden is het nu Rutte die opheldering moet verschaffen. Jan Crijns, hoogleraar straf(proces)recht aan de Universiteit Leiden: “Of het vroege moment van aftreden iets is dat we Opstelten moeten aanrekenen durf ik niet te zeggen. Jammer vind ik het wel. Er is zo veel onduidelijkheid over de feiten in deze zaak. Heeft Cees H. bijvoorbeeld informatie over anderen verstrekt? Als dat zo is, dan betreft het hier geen zogenaamde ontnemingsschikking, maar dan gaat het om een regeling die wij nu de kroongetuigeregeling noemen.” De kroongetuigeregeling bestaat sinds 2006. “Omdat dergelijke regelingen in een processtuk terechtkomen zijn deze tegenwoordig per definitie openbaar.”
Een andere grote onduidelijkheid is waarom de bewuste deal destijds geheel buiten de fiscus om is gesloten. Crijns: “Waarom zou het ene overheidsorgaan het andere benadelen? Daar moeten dan wel heel goede argumenten voor zijn. Het is jammer dat deze vraag nu misschien onbeantwoord blijft.” Volgens Vlug is het zeer uitzonderlijk dat een deal wordt geheimgehouden voor de fiscus. Ook wordt tegenwoordig in een strafdossier niets meer teruggegeven als er de geur van wederrechtelijk voordeel aan zit.
Vlug benadrukt dat schikkingen in het strafrecht aan de orde van de dag zijn en dat er in het verleden ook wel vaker deals gesloten zijn waarbij het geldelijk belang zo groot was als in deze zaak, “maar dat het hier om een drugsgerelateerde zaak gaat, dat is toch wel uitzonderlijk.”