January 31, 2023

TARIEF WINSTBELASTING NAAR 15 PROCENT; EEN PAAR LOSSE FLODDERS HIEROVER

 Voorzover u het nog niet wist het tarief van de winstbelasting is met ingang van 2023 gedaald naar 15 procent. Dat is dus meer dan 30 procent ten opzichte van het vorige tarief dat 22 procent bedroeg. Een gedurfd intitiatief van onze minister van financien. 

Het tarief van 15 procent is overigens het laagste van wat internationaal nog aanvaardbaar is en dat maakt het nog gedurfder van onze Minfin. 

Het is zeer de vraag wat dit voor de overheidsinkomsten gaat betekenen. Ik heb altijd begrepen dat met name banken grote betalers zijn van winstbelasting. Gaat de minder opbrengst winstbelasting nu zwaar drukken op de begroting of heeft dit een enorm aanzuigende werking voor onze economie en stijgen de opbrengsten daardoor wellicht nu percentueel maar in harde antilliaanse guldens? Overigens is er een drempel waardoor boven 5 ton winst het tarief 22 procent blijft bedragen.

Een paar losse flodders zoals beloofd. Gezoek naar aftrekposten wordt beduidend minder interessant. Immers van elke gulden die je als kosten weet op te voeren zie je nu nog maar 15 cent terug. Enerzijds zou dat voor ondernemers kunnen maken dat ze minder de grenzen opzoeken. 

Anderzijds gaat men wellicht -ik weet het: ik ben een dromer- harder aan de slag omdat de vennootschap meer overhoudt dan voorheen.

Ook moet goed gekeken worden naar de balans tussen winst en salaris van de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Salaris is een aftrekpost die nu voor 15 procent de hoogte van de winstbelasting beinvloedt terwijl het toptarief van de inkomstenbelasting 46,5 procent bedraagt. Het vergt geen al te grote intelligentie om te bedenken dat men nu druk aan het rekenen moet om een nieuwe balans te vinden. Ik ga niet in op details maar veel DGA's in Curacao werken met een structuur waarbinnen zij bijna voor noppes kunnen uitdividenden. Dividend beinvloedt echter niet de belastbare winst van een vennootschap. Logischerwijs zullen DGA's naar manieren gaan kijken om hun salaris te verlagen en meer via dividend te ontvangen.Anderzijds zou onze Minfin de voorliggende constructie waarbij de DGA over uitgekeerde dividenden geen directe inkomstenbelasting betaalt ook kunnen ondermijnen door het tarief van het aanmerkelijk belang drastisch te verlagen. Op Curacao bedraagt dat 19,5 procent; op de BES 5 procent!

Een grens die daarbij echter geldt is de zogenaamde gebruikelijk-loon regeling. Die maakt ondermeer dat een DGA in beginsel niet een lager salaris mag genieten dan zijn hoogst betaalde werknemer.

Overigens heb ik zo mijn kanttekeningen bij onze gebruikelijk-loonregeling. Ben er niet op tegen maar vind het bedrag van het gebruikelijk loon wat aan de hoge en wat star aan het papier toevertrouwd.

January 30, 2023

VAN SANERING NAAR VRIJSTELLING; OPMERKELIJK

In 2021 werden veel belastingplichtigen verblijd met een kortingsregeling voor openstaande aanslagen. Veel van onze clienten hebben toen besloten -ook al waren ze het niet eens met bepaalde openstaande aanslagen- om in te gaan op dit voorstel om alle openstaande aanslagen te betalen.

Vervolgens werd in 2022 aangekondigd dat de ontvanger over zou gaan tot een soort automatische verjaring. Normaal werkt verjaring enkel indien je er een beroep op doet. 

Plan 3 van het ministerie van financien heeft afgelopen dagen doorgang gevonden. Alle aanslagen over 2017 en ouder worden kwijtgescholden. Dat is een enorm praktische insteek van het ministerie (of van de minister).

Beetje treurig wel voor al diegenen die al die jaren keuring aan hun verplichtingen hebben voldaan. 

Voor betwiste aanslagen waarvan bezwaren nog niet zijn afgehandeld en ook stomweg onbetaalde aanslagen geldt nu dat kwijtschelding gaat plaatsvinden of al heeft plaatsgevonden.

Enerzijds juich ik dit om praktische overwegingen toe anderzijds weet ik dat onze clientele -allemaal nette belastingbetalers- goed de pest in zullen hebben.
Ik verwacht boze telefoontjes. Anderzijds zag ik vandaag een aanslag winstbelasting 2017 van bijkans 60 mille voorbijkomen waarvan ik zeker weet dat deze nihil had moeten zijn.

Dus tussen vele gelukkigen zijn er ook velen die nu op een wat opmerkelijke wijze toch hun terechte gelijk behalen.

January 23, 2023

NOU JA ZEG; HET GRONDSLAGVOORBEHOUD (in samenwerking met mr. L.F. Delfgaauw)

Curacao maakt deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden. Dat betekent dat toewijzingsregels tussen Nederland en Curacao met betrekking tot de vraag welk land mag heffen over welk inkomen niet te vinden zijn in een verdrag maar in een rijkswet. De betreffende rijkswet is relatief jong en heet Belastingregeling Nederland Curacao. In die rijkswet staat dat Nederland over bijvoorbeeld lijfrente inkomen maximaal 15 procent mag heffen. Wij hebben de nodige clienten die in Nederland een lijfrente hebben opgebouwd. Als die verder geen inkomen uit Nederland hebben kan Nederland tussen de 8 a 9 procent belasting inhouden. Hoe komt dat? De Nederlandse inkomstenbelasting kent een schijventarief. De eerste schijf bestaat voor die ongeveer 8 a 9 procent uit belasting; de rest -oplopend tot zo een 22 procent- is premieheffing en daar gaat de Belastingregeling niet over.

Maar wat nu als je ook ander inkomen uit Nederland geniet waar Nederland volledig over mag inhouden?

In je onschuld denk je dan dat het inkomen wordt opgesplitst in een deel waarover tot maximaal 15 procent mag worden ingehouden en het restant wordt dan vanaf de voet progressief belasting.

Driewerf neen dus. Nederland mag dat inkomen op een (1) hoop gooien en kijken hoe de belasting uitpakt. Vervolgens wordt naar rato bepaald of het "15-procent-inkomen" zwaarder wordt belast dan tegen 15 procent. Is dat het geval dan wordt dat verminderd tot die 15 procent.

Met andere woorden indien men ook ander inkomen uit Nederland geniet kan dit maken dat 8 a 9 procent bij de een, 15 procent bij de ander is. Enkel omdat je ander inkomen geniet uit Nederland.Technisch komt dit doordat Nederland in het Belastingregeling een zogenaamd grondslagvoorbehoud heeft opgenomen en dat heeft uitgewerkt in lokale heffingswetgeving.

Wij vinden dat niet eerlijk maar ja lex dura, sed lex.

Hieronder een uitgewerkt voorbeeld opgesteld door mr. L.F. Delfgaauw, belastingadviseur te Delft:

Stel je hebt in totaal € 90.000 inkomen waarvan € 25.000 als lijfrente maximaal met 15% mag worden belast.

Nederland mag dus over € 65.000 progressief belasting heffen want die is helemaal aan Nederland toegewezen en zou over die € 25.000 niet meer dan 15% mogen heffen, want de lijfrente mag in Curacao worden belast..

Nederland berekent echter wat de progressieve heffing is over € 90.000 (dus inclusief de lijfrente) namelijk € 26.600; vervolgens wordt berekend 15% van de lijfrente van € 25.000 is € 3.750.

Gemiddeld wordt aan de lijfrente toegerekend aan Nederlandse belasting een evenredig deel namelijk 25/90 * 26.600 = € 7.390. De vermindering is dan € 7.390 - € 3.750= € 3.640.

De Nederlandse belasting over het inkomen van € 65.000 dat alleen in Nederland mag worden belast is dus per saldo € 26.600 – € 7.390 = € 19.210

 

Als de lijfrente echter niet in de progressieve heffing door Nederland wordt meegenomen, maar helemaal apart zou worden gehouden, is de belasting over € 65.000 slechts € 14.450! De lijfrente trekt het hele inkomen namelijk in de derde belastingschijf met het hoogste tarief.

Het progressievoorbehoud leidt dus ertoe dat Nederland € 4.760 meer belasting heft dan zij zegt te doen. Formeel wordt er over de lijfrente van € 25.000 maar € 3.750 belasting geheven en dat is 15%. Maar het overige inkomen wordt dus dankzij die lijfrente € 4.760 zwaarder belast dan zonder dat lijfrenteinkomen. Het tarief over het Nederlandse inkomen dat uitsluitend in Nederland mag worden belast stijgt daardoor van € 14.450 naar € 19.210. Dat is een verhoging met bijna 33%! Of anders gezegd: er wordt dankzij die lijfrene 3.750 + 4.760 = € 8.510 aan belasting geheven en dat is 34% van die lijfrente, geen 15%!