August 19, 2013

MEMORANDUM OMZETTING RECHTSVORM VAN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP§ 1: Inleiding

Vanaf 1 maart 2004 is de nieuwe wetgeving met betrekking tot privaatrechtelijke rechtspersonen officieel van kracht. Vanaf die datum worden de privaatrechtelijke rechtspersonen geregeld in een nieuw boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Curacao.

Boek 2 Burgerlijk Wetboek bevat bijna uitsluitend regelingen met betrekking tot privaatrechtelijke rechtspersonen. Artikel 1 van boek 2 geeft een opsomming van de rechtspersonen die expliciet geregeld zijn in boek 2:

 • De stichting;
 • De stichting particulier fonds;
 • De vereniging;
 • De coöperatie;
 • De onderlinge waarborgmaatschappij;
 • De naamloze vennootschap en
 • De besloten vennootschap.

Het nieuwe boek 2 van het Burgerlijk Wetboek sluit af met de daarbij ingevoerde mogelijkheden van omzetting, fusie en splitsing van rechtspersonen. In dit memorandum gaan wij kort in op de omzetting van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap

§ 2: Omzetting van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap

Bij de omzetting van een Naamloze Vennootschap (NV) in een Besloten Vennootschap (BV) dient een onderscheid gemaakt te worden tussen een zogenaamde grote NV en een kleine NV. Van een grote NV is sprake indien:

 • Op enig tijdstip in de periode tussen één maand voor en één maand na balansdatum ten minste twintig werknemers (20 mandagen per dag of 100 per week) werkzaam zijn via een arbeidsovereenkomst met de vennootschap, groepsmaatschappij, uitzendbureau of soortgelijke instelling;
 • De waarde van de activa per balansdatum meer dan ANG 5 miljoen bedraagt; en

 • De netto-omzet gedurende het boekjaar meer dan ANG 10 miljoen bedraagt.

Bovengenoemde criteria zijn cumulatief, dit wil zeggen dat aan alle drie de criteria voldaan moet worden. Gevolg van het onderscheid dat tussen de grote en de kleine NV gemaakt wordt, is dat voor de grote NV strengere eisen gesteld worden met betrekking tot de inrichting en publicatie van de jaarrekening, alsmede de controleplicht. De eisen die gesteld worden aan een kleine NV
zijn gelijk aan die van een BV. Het onderscheid in de gestelde eisen tussen de kleine NV c.q. BV en de grote NV kan als volgt weergegeven worden:

 • De jaarrekening van een BV moet binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur worden opgemaakt, de jaarrrekening van een NV binnen 6 maanden;

 • De jaarrekening van een grote NV dient te worden opgesteld volgens de normen van de International Accounting Standards Board, wat inhoudt dat de jaarrekening in overeenstemming dient te zijn met de International Financial Reporting Standards. Dit betekent een vergaande informatieverstrekking. De jaarrekening van een BV behoeft slechts te voldoen aan de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Overigens vermeldt de wet niet wat als aanvaardbaar in het maatschappelijk verkeer moet worden beschouwd;


 • De jaarrekening van de grote NV dient een jaarverslag te bevatten;

 • De BV is bevoegd om een externe deskundige te benoemen om de de jaarrekening te controleren, de grote NV is hiertoe verplicht.

 • De grote NV is verplicht binnen 8 dagen na goedkeuring van de jaarrekening en gedurende twee jaar daarna een volledig afschrift van de jaarrekening ten kantore van de vennootschap ter inzage te leggen voor belanghebbenden. Bovendien moet een mededeling gedaan worden bij de Kamer van Koophandel van het ter inzage leggen van de jaarrekening. Voor de BV geldt dat iedere aandeelhouder gedurende twee jaar na het opmaken c.q. goedkeuren van de jaarrekening recht heeft op inzage in de jaarrekening.

Dit verschil in vereisten kan bij omzetting van de grote NV in een BV aanzienlijke voordelen opleveren. Er zal immers niet meer voldaan behoeven te worden aan de strengere vereisten die gesteld worden aan een grote NV, wat een behoorlijk kostenbesparing met zich zal brengen. Zo is de BV, in tegenstelling tot de grote NV, niet verplicht om een externe deskundige in te schakelen voor het controleren van de jaarrekening.

Om deze voordelen te kunnen behalen, dient voldaan te worden aan de in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek gestelde eisen aan de omzetting van een NV in een BV. Deze eisen zijn:


 • Voor de omzetting is een besluit tot omzetting en statutenwijziging vereist. Dit besluit komt tot stand bij notariële akte van omzetting die mede de nieuwe statuten omvat;

 • Het bestuur van de om te zetten rechtspersoon moet het voornemen daartoe aankondigen in een Nederlands Antilliaans nieuwsblad waarin van overheidswege officiële berichten worden geplaatst;

 • De aandeelhouders van de naamloze vennootschap worden van rechtswege in dezelfde verhoudingen aandeelhouder van de besloten vennootschap;

 • Aan de akte van omzetting dient een omzettingsbalans gehecht te worden. Het getoonde eigen vermogen mag daarbij niet negatief zijn. Indien de besloten vennootschap een nominaal kapitaal heeft, mag het eigen vermogen niet lager zijn dan dat nominaal kapitaal;

 • De datum van opmaak van de omzettingbalans mag niet langer dan een maand voor de dag van de akte liggen en dient door alle bestuurders en commissarissen getekend te worden. Met andere woorden, nadat de omzettingsbalans gereed is heeft men 1 maand de tijd om de omzetting te effectueren;

 • Aandeelhouders en andere gerechtigden kunnen de aan het aandeel verbonden rechten pas uitoefenen als zij zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister.
 Dit memorandum is van informatieve aard. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

No comments:

Post a Comment