August 19, 2013

Memorandum betreffende de fiscale behandeling van de auto.Inleiding


In dit memorandum willen wij nader ingaan op de fiscale aspecten van de auto van de zaak. Wij behandelen de gevolgen van een en ander voor degenen die opbrengsten uit onderneming of arbeid genieten. Gezien de tendensen van de laatste jaren in de autowereld, staan wij in dit memorandum ook uitgebreid stil bij de aspecten van leasing.

Wettelijke terminologie


Voordat wij nader ingaan op de fiscale aspecten van een en ander, is het van belang stil te staan bij de vraag wat onder een “personenauto” moeten verstaan. De wet brengt een breed scala aan auto’s onder dit begrip. Het gaat hier om elk automobiel dat bestemd is voor personen- en/of goederenvervoer. Niet alleen de traditionele personenwagen, maar ook de terreinwagen en de pickup worden aangemerkt. Centraal staat het privégebruik van een auto door een belastingplichtige die opbrengsten uit arbeid of uit onderneming heeft.

Opbrengst uit onderneming


De regeling voor betreft de personenauto ingeval sprake is van opbrengst uit onderneming valt in twee delen uiteen. Wanneer de auto tot het ondernemingsvermogen behoort, wordt 15% van de nieuwwaarde van de auto, inclusief de omzetbelasting en de invoerheffingen, als privégebruik aangemerkt. Dit forfaitaire bedrag wordt bij de winst geteld.

Wordt daarentegen de auto van de zaak niet het ondernemingsvermogen gerekend, maar tot het privévermogen dan wordt eveneens 15% als privégebruik aangemerkt. Met dit verschil dat er nu geen bijtelling plaatsvindt, maar dat 15% van de totale gemaakte kosten niet voor aftrek in aanmerking komt.

Tegenbewijs is mogelijk, zij het moeilijk. De ondernemer kan onder de regeling uitkomen wanneer hij aantoont dat de auto in het geheel niet voor privédoeleinden is gebruikt. Een gedeeltelijk aanpassing is niet mogelijk. Het is of niets of 15%. Hierbij wordt woon-werkverkeer helaas als privégebruik aangemerkt.

Een cijfervoorbeeld:    Auto, waarde incl. Naf 60.000,--;
-indien de auto tot het ondernemingsvermogen behoort wordt Naf 9.000,-- (15% van de waarde) als privégebruik bij de winst geteld;
-indien de auto tot het privévermogen behoort en de totale kosten in een jaar Naf 20.000,-- bedragen, mag een bedrag van Naf 20.000,-- minus Naf 3.000,-- (15% van de kosten) is Naf 17.000,-- op de winst in mindering worden gebracht.


Opbrengsten uit arbeid


Heeft de werkgever een auto aan de werknemer ter beschikking gesteld, de zogenaamde auto van de zaak, dan wordt eveneens 15% van de nieuwwaarde van de auto inclusief de omzetbelasting en de invoerheffingen als privégebruik aangemerkt. Immers het ter beschikking stellen van een auto wordt beschouwd als loon in natura. Dit forfaitaire bedrag vormt een bijtelling voor wat betreft de opbrengsten uit arbeid.

Geregeld is de belastingplichtige in dergelijke situaties een zekere vergoeding voor privégebruik verschuldigd aan de werkgever of de benzinekosten voor de privékilometers komen voor rekening van de belastingplichtige zelve. Deze kosten kan de belastingplichtige in mindering brengen op het hierboven voorgestelde forfaitair bedrag. Meer dan het forfaitaire bedrag kan echter niet in mindering worden gebracht.

Overigens is er ook hier sprake van een gelijke tegenbewijsregeling. Kan de belastingplichtige aantonen dat de auto in het geheel niet voor privé doeleinden wordt gebruikt, is de autokostenfictie niet van toepassing. Waarbij ook hier geldt dat woon-werkverkeer als privégebruik wordt aangemerkt.

LeasingIn beginsel zijn de fiscale consequenties met betrekking tot het forfait van 15% voor de waardering van privégebruik voor wat betreft geleasde auto’s gelijk aan hetgeen wij zojuist hierboven hebben opgemerkt. Er zijn echter een aantal nadere opmerkingen te plaatsen. Wij spreken hierbij dan met name over de operational lease. Deze leasevariant kan worden vergeleken met huur. Dit betekent dat de geleasde automobielen niet als vermogensbestanddeel op de balans behoeven te worden opgenomen en dat gelijk aan huur, wel de leasetermijnen als kostenpost kunnen worden opgevoerd. Dit geldt zowel voor de ondernemer in de inkomstenbelasting als de N.V. in de winstbelasting. 

No comments:

Post a Comment