August 19, 2013

Belastingschulden van derden

AANSPRAKELIJKHEID VOOR BELASTINGSCHULDEN VAN DERDEN


Het belastingrecht wordt onderscheiden in materieel-en- formeel belastingrecht. Het materiele belastingrecht bestaat uit de zogenaamde heffingsverordeningen zoals de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943; de Landsverordening op de loonbelasting 1976, de Landsverordening op de omzetbelasting en de Landsverordening op de winstbelasting 1940. Daarnaast zijn er nog vele andere materiele verordeningen. Het formele belastingrecht regelt uw verhouding tot de fiscus. Dat wil zeggen dat de wijze waarop een aanslag wordt opgelegd, de wijze van daartegen in bezwaar komen etc het formele belastingrecht vormt. Uw rechten en de rechten van de fiscus worden bepaald door het formele belastingrecht.

Onderstaand wordt een beeld geschetst situaties waarin u aansprakelijk gesteld kan worden voor de belasting van een derde. Dit wordt opgedeeld in bestuurdersaansprakelijkheid en andere aansprakelijkheden welke voortvloeien uit diverse landsverordeningen.Loon- en dividendbelasting
 De loonbelasting wordt geheven van een werknemer op grond van art. 1. Deze belasting wordt volgens art.10 geheven door inhouding op het loon, de inhoudingsplichtige is verplicht deze in te houden.

Artikel 21
Op grond van lid 1 letter a van dit artikel is de leider van een binnen Curacao vaste inrichting hoofdelijk aansprakelijk voor verschuldigde belastingen en administratieve boete door een niet binnen Curacao wonende of gevestigde inhoudingsplichtige. Is er geen vaste vertegenwoordiger of leider aanwezig, dan is degene hoofdelijk aansprakelijk die de leiding heeft van de verrichte werkzaamheden op Curacao.
Op grond van letter b, is ieder van de bestuurders van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid hoofdelijk aansprakelijk voor de verschuldige belastingen en administratieve boete door de vennootschap

Op grond van letter c is ieder van de bestuurders van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid of vereninging hoodelijk aansprakelijk voor de verschuldigde belastingen of administratieve boete door de vennootschap of vereniging

Op grond van letter d is ieder van inhoudingsplichtigen hoofdelijk aansprakelijk indien er twee of meer inhoudingsplichtigen aanwezig zijn.

Bij letter e is geloof ik, de verschuiving van de hoofdelijk aansprakelijkheid van een uitlener naar de inlener of de derde geregeld.


Artikel 21a
In dit artikel is de ketenaansprakelijkheid bij de hoofdaannemers en onderaannemers geregeld. De ketenaansprakelijkheid van art 35 Invorderingswet 1990 is al eerder aan de orde geweest.Winstbelasting

Artikel 16
Op grond van dit artikel lid 2 zijn de bestuurders en beherende vennoten, de vertegenwoordigers binnen Curacao zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de winstbelastingen die verschuldigd is door een lichaam. Is er spraken van ontbinding of vereffening zijn dan bovendien de met de vereffening belaste personen en hun vertegenwoordigers hoofdelijk aansprakelijk. De aansprakelijkheid houdt op als zij bij de inspecteur aantonen dat voor hun ommogelijk is om voor betaling te zorgen.

Artikel 41
Naast de personen genoemd in art. 16 kan ook een ander persoon die uit hoofde van hun verhouding tot de vennootschap, de vereniging, de maatschappij, de stichting of het lichaam aangewezen worden. Zij worden in kennis gesteld met de aanwijzing en de hoofdelijk aansprakelijkheid is op hen van toepassing.

Volksverzekeringen

Artikel 30
Krachtens lid 1 van dit artikel is hoofdelijk aansprakelijk voor de premies en de administratieve boete af te dragen respectievelijk verschuldigd door een niet binnen de Curacao wonende of gevestigde werkgever de leider van de vaste inrichting binnen Nederlandse Antillen. In geval dat er geen vaste inrichtign aanwezig is binnen Nederlandse Antillen dan de vaste vertegenwoordiger of degene die de leiding heeft van de hier verrichte werkzaamheden is hoofdelijk aansprakelijk.

Bij een vennootschap met rechtspersoonlijkheid is krachtens letter b. ieder van de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor de premies en de administratieve boeten.

Zijn er twee of meer werkgevers dan is op grond van letter c zijn ieder van die werkgevers hoofdelijk aansprakelijk.


Werknemersverzekeringen

Artikel 8g
Krachtens lid 1 letter a van dit artikel is hoofdelijk aansprakelijk voor de premies en de administratieve boete af te dragen respectievelijk verschuldigd door een niet binnen de Curacao wonende of gevestigde werkgever, de leider van de vaste inrichting binnen Curacao. In geval dat er geen vaste inrichtign aanwezig is binnen Curacao dan de vaste vertegenwoordiger of degene die de leiding heeft van de hier verrichte werkzaamheden is hoofdelijk aansprakelijk.

Bij een vennootschap met rechtspersoonlijkheid is krachtens letter b ieder van de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor de premies en de administratieve boeten.

Zijn er twee of meer werkgevers dan is op grond van letter c zijn ieder van die werkgevers hoodelijk aansprakelijk.


Logeergastenbelasting

Op grond van art. 2 wordt/werd onder de naam van ‘Logeergastenbelasting’ een belasting geheven van degene aan wie een hotelvergunning of logementvergunning is verleend krachtens de Vergunningslandsverordening.

Artikel 14
Op grond van dit artikel is ieder vergunning houder, als er twee of meer verguninghouders zijn, hoofdelijk aansprakelijk voor de verschuldigde logeergastenbelasting en de administratieve boete.

Verder is op grond van dit artikel is ieder van de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor de logeergastenbelasting en adminstratieve boete verschuldigd door een vennootschap met of zonder rechtpersoonlijkheid.


Hoofdelijke aansprakelijkheden die geen betrekking hebben op de bestuurders

De onderstaande aansprakelijkheden heb ik gevonden tijdens mijn zoektocht in Curacaose wetten. Deze bepalingen hebben geen direct verband met de bestuurder, maar de bestuurders kunnen wel op een indirecte manier in aanraking komen met deze bepalingen.

Loon- en dividendbelasting artikel 21

Op grond van lid 2, kan een werknemer hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld als er ten onrechte geen belastingen is ingehouden op zijn loon en als hij de inspecteur niet op tijd op de hoogte heeft gebracht van de nalatigheid van de inhoudingsplichtige. Een werknemer kan ook op grond van lid 3 mede aansprakelijk worden gesteld als de inhoudingsplichtige niet binnen Curacao woont of gevestigd is. Een werknemer kan bovendien krachtens lid 4 mede aansprakelijk worden gesteld als hij wenst Curacao te verlaten en dienstbetrekking heeft bij een niet binnen Curacao gevestigde inhoudingsplichtige.


Omzetbelasting

De omzetbelasting wordt geheven krachtens art. 2 Omzetbelasting ter zake van de leveringen van goederen, verrichtingen van diensten, die in de heffingsgebied door de ondernemers worden verricht en de invoer van goederen.


Artikel 53
Als er ten onrechte geen of te weinig belasting is geheven door toedoen of mede door toedoen van een ander dan de ondernemer, is die ander op grond van art. 53 hoofdelijk aansprakelijk voor die belasting, de boeten, de interest en de kosten die daar uit voortvloeien. 


Belasting op bedrijfsomzetten

Krachtens artikel 2 wordt onder de naam ‘belasting op bedrijfsomzetten’ een belasting geheven over bedrijfsomzetten die door in het heffingsgebied wonende of gevestigde ondernemers in het kader van hun onderneming worden gerealiseerd door het leveren van goederen en het verrichten van diensten of over bedrijfsomzetten die door buiten het heffingsgebied wonende of gevestigde ondernemers in het kader van hun onderneming worden gerealiseerd door het leveren van goederen en het verrichten van dienste binnen het heffingsgebied.

Op grond van art. 52 Belasting op bedrijfsomzetten, als er ten onrechte geen of te weinig belasting is geheven door toedoen of mede door toedoen van een ander dan de ondernemer, is die ander hoofdelijk aansprakelijk voor die belasting, de boeten, de interest en de kosten die daar uit voortvloeien. 

De bovengenoemde aansprakelijkhied bij de Omzetbelasting en bij Belasting bij bedrijfsomzetten behoren niet tot de bestuurlijkaansprakelijkheid. Het is juist bij deze twee situatie de verschuiving van de aansprakelijkheid van een bestuurder of van een ondernemer naar een ander.


Volksverzekeringen artikel 30

Op grond van lid 2 kan een werknemer hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld als er ten onrechte geen of te weinig premies zijn ingehouden en als hij de inspecteur niet op tijd op de hoogte heeft gebracht van de nalatigheid van de werkgever. Een werknemer kan ook op grond van lid 3 mede aansprakelijk worden gesteld voor de het gedeelte van de premies dat te laste van de werkgever komt als de werkgever niet binnen Curacao woont of gevestigd is. Een werknemer kan bovendien krachtens lid 4 mede aansprakelijk worden gesteld als hij wenst Curacao te verlaten en dienstbetrekking heeft bij een niet binnen Curacao gevestigde werkgever. Hij dient de inspecteur schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn verlating want dan is hij meteen mede aansprakelijk voor het gedeelte van de premie dat ten laste van hem komt.


Werknemersverzekeringen artikel 8g

Op grond van lid 2 kan een werknemer hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld als er ten onrechte geen of te weinig premis is ingehouden tenzij hij de bank op tijd op de hoogte heeft gebracht van de nalatigheid van de werkgever. Een werknemer kan ook op grond van lid 3 mede aansprakelijk worden gesteld voor de het gedeelte van de premies dat ten laste van de werkgever komt als de werkgever niet binnen de Curacao woont of gevestigd is. Een werknemer kan bovendien krachtens lid 4 mede aansprakelijk
worden gesteld als hij wenst de Nederlandse Antillen te verlaten en dienstbetrekking heeft bij een niet binnen Curacao gevestigde werkgever. Hij dient de bank schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn verlating want dan is hij meteen mede aansprakelijk voor het gedeelte van de premie dat ten laste van hem komt.


Meer weten?: peter.muller@mullertax.comNo comments:

Post a Comment