June 21, 2014

Verdrag voor de uitwisseling van informatie betreffende belastingen tussen Argentinie en CuracaoVorige maand is een verdrag tussen Curacao en Argentinie -mijn favoriete vakantieland- tot stand gekomen met betrekking tot de uitwisseling van informatie met betrekking tot belastingen (Tax exchange information agreement of TEIA. Zie hieronder voor de tekst. De waarde van dit verdrag is voor mij niet helder want ik geloof niet dat er veel economische dwarsverbanden zijn tussen Curacao en Argentinie.


De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden
Tekstgrootte
+
Hoog contrast
Jaargang 2014
Nr. 125
Te raadplegen sinds
vrijdag 20 juni 2014 9:41
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Verdragsgegevens Op Systematisch nummer


5 (2014) Nr. 1

A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Argentinië voor de uitwisseling van informatie betreffende belastingen;
Buenos Aires, 14 mei 2014

B. TEKST


Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Argentinië voor de uitwisseling van informatie betreffende belastingen

Het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao,
en
de Republiek Argentinië (hierna te noemen „de partijen”);
Geleid door de wens een verdrag te sluiten inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen;
Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1 Doelstelling en reikwijdte van het Verdrag

 • 1.De bevoegde autoriteiten van de partijen verlenen elkaar bijstand door middel van de uitwisseling van informatie die naar verwachting van belang zal zijn voor de toepassing en handhaving van de nationale wetten van de partijen die betrekking hebben op de belastingen waarop dit Verdrag van toepassing is. Deze informatie omvat informatie die naar verwachting van belang zal zijn voor de bepaling, vaststelling en inning van deze belastingen, de invordering en tenuitvoerlegging van belastingvorderingen of het onderzoek naar of de vervolging van belastingzaken. Informatie wordt uitgewisseld in overeenstemming met de bepalingen van dit Verdrag en wordt vertrouwelijk behandeld op de wijze voorzien in artikel 8. De uit hoofde van de wetten of de bestuursrechtelijke praktijk van de aangezochte partij aan personen toegekende rechten en waarborgen blijven van toepassing. De aangezochte partij stelt alles in het werk teneinde te waarborgen dat de doeltreffende uitwisseling van informatie niet onnodig wordt belet of vertraagd.
 • 2.Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, is dit Verdrag uitsluitend van toepassing op Curaçao.

Artikel 2 Rechtsmacht

De aangezochte partij is niet verplicht informatie te verstrekken die noch in het bezit is van haar autoriteiten, noch in het bezit of in de macht van personen die onder haar territoriale rechtsmacht vallen.

Artikel 3 Belastingen waarop het Verdrag van toepassing is

 • 1.De belastingen waarop dit Verdrag van toepassing is betreffen:
  • a.wat Curaçao betreft:
   • i.de inkomstenbelasting;
   • ii.de loonbelasting;
   • iii.de winstbelasting; en
   • iv.de opcenten op de inkomsten- en winstbelasting.
  • b.wat de Republiek Argentinië betreft:
   • i.de inkomstenbelasting;
   • ii.de belasting over de toegevoegde waarde;
   • iii.de belasting over persoonlijke zaken; en
   • iv.de belasting over verondersteld minimuminkomen.
 • 2.Indien de bevoegde autoriteiten van de partijen zulks overeenkomen, is dit Verdrag ook van toepassing op alle identieke of in wezen gelijksoortige belastingen die na de datum van ondertekening van dit Verdrag naast of in de plaats van de bestaande belastingen worden geheven. Voorts kunnen de belastingen waarop dit Verdrag van toepassing is, in onderling overleg tussen de partijen in de vorm van een briefwisseling worden uitgebreid of aangepast. De bevoegde autoriteiten van de partijen doen elkaar mededeling van alle wezenlijke wijzigingen die zijn aangebracht in de belastingheffing en daarmee samenhangende maatregelen ten behoeve van het verzamelen van informatie waarop het Verdrag van toepassing is.

Artikel 4 Begripsomschrijvingen

 • 1.Voor de toepassing van dit Verdrag:
  • a.wordt verstaan onder „partij” het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, of de Republiek Argentinië, al naargelang de context vereist;
  • b.wordt verstaan onder de uitdrukking „bevoegde autoriteit”:
   • i.wat betreft Curaçao, de minister van Financiën of zijn bevoegde vertegenwoordiger;
   • ii.wat betreft Argentinië, de Federale Administratie Overheidsinkomsten of haar bevoegde vertegenwoordiger;
  • c.wordt verstaan onder de uitdrukking „persoon” een natuurlijke persoon, een lichaam en elke andere vereniging van personen;
  • d.wordt verstaan onder de uitdrukking „lichaam” elke rechtspersoon of elke eenheid die voor de belastingheffing als een rechtspersoon wordt behandeld;
  • e.wordt verstaan onder de uitdrukking „beursgenoteerd lichaam” elk lichaam waarvan de voornaamste aandelencategorie aan een erkende effectenbeurs staat genoteerd mits de ter beurze genoteerde aandelen direct door het publiek gekocht of verkocht kunnen worden. Aandelen kunnen „door het publiek” worden gekocht of verkocht indien de aankoop of verkoop van aandelen niet impliciet of expliciet is voorbehouden aan een beperkte groep investeerders;
  • f.wordt verstaan onder de uitdrukking „voornaamste aandelencategorie” de aandelencategorie of -categorieën die een meerderheid van het totale aantal stemmen en de waarde van het lichaam vertegenwoordigen;
  • g.wordt verstaan onder de uitdrukking „erkende effectenbeurs” elke effectenbeurs die de bevoegde autoriteiten van de partijen overeenkomen;
  • h.wordt verstaan onder de uitdrukking „collectief beleggingsfonds of collectieve beleggingsregeling” elk gezamenlijk beleggingsinstrument, ongeacht de rechtsvorm. De uitdrukking „openbaar collectief beleggingsfonds of openbare collectieve beleggingsregeling” omvat elk collectief beleggingsfonds of elke collectieve beleggingsregeling, mits de eenheden, aandelen of andere belangen in het fonds of de regeling direct door het publiek kunnen worden gekocht, verkocht of afgelost. Eenheden, aandelen of andere belangen in het fonds of de regeling kunnen direct „door het publiek” worden gekocht, verkocht of afgelost indien de aankoop, verkoop of aflossing niet impliciet of expliciet is voorbehouden aan een beperkte groep investeerders;
  • i.wordt verstaan onder de uitdrukking „belasting” elke belasting waarop het Verdrag van toepassing is;
  • j.wordt verstaan onder de uitdrukking „verzoekende partij” de partij die om informatie verzoekt;
  • k.wordt verstaan onder de uitdrukking „aangezochte partij” de partij die verzocht wordt informatie te verstrekken;
  • l.wordt verstaan onder de uitdrukking „maatregelen ten behoeve van het verzamelen van informatie” wetten en bestuursrechtelijke of gerechtelijke procedures die een partij in staat stellen de gevraagde informatie te verkrijgen en te verstrekken;
  • m.wordt verstaan onder de uitdrukking „informatie” alle feiten, verklaringen of stukken ongeacht in welke vorm, die nodig zijn voor de toepassing en handhaving van de belastingen waarop het Verdrag van toepassing is; en
  • n.wordt verstaan onder de uitdrukking „fiscale delicten” strafbare feiten of overtredingen die zijn begaan op het gebied van belastingen en die volgens de nationale wetgeving als zodanig worden beschouwd, ongeacht of ze zijn opgenomen in de belastingwetten, het wetboek van strafrecht of andere wetten.
 • 2.Wat betreft de toepassing van dit Verdrag op enig moment door een partij heeft, tenzij de context anders vereist, elke daarin niet omschreven uitdrukking de betekenis welke die uitdrukking op dat tijdstip heeft volgens de wetgeving van die partij, waarbij elke betekenis volgens de toepasselijke belastingwetgeving van die partij prevaleert boven een betekenis die volgens andere wetgeving van die partij aan die uitdrukking wordt gegeven.

Artikel 5 Uitwisseling van informatie op verzoek

 • 1.De bevoegde autoriteit van de aangezochte partij verstrekt op verzoek informatie ten behoeve van de in artikel 1 bedoelde doelstellingen. Dergelijke informatie wordt uitgewisseld ongeacht of de onderzochte gedragingen, indien deze in de aangezochte partij zouden plaatsvinden, uit hoofde van de wetgeving van de aangezochte partij als een strafbaar feit zouden worden aangemerkt.
 • 2.Indien de informatie in het bezit van de bevoegde autoriteit van de aangezochte partij niet toereikend is om aan het verzoek om informatie te voldoen, treft die partij alle toepasselijke maatregelen ten behoeve van het verzamelen van informatie teneinde de verzoekende partij de verzochte informatie te verstrekken, ongeacht het feit dat de aangezochte partij ten behoeve van haar eigen belastingheffing niet over dergelijke informatie hoeft te beschikken.
 • 3.Indien de bevoegde autoriteit van een verzoekende partij daar specifiek om verzoekt, is de bevoegde autoriteit van de aangezochte partij gehouden uit hoofde van dit artikel informatie te verstrekken, voor zover zulks is toegestaan uit hoofde van haar nationale wetgeving, in de vorm van getuigenverklaringen en gewaarmerkte afschriften van originele stukken.
 • 4.Elke partij waarborgt dat haar bevoegde autoriteiten ten behoeve van de in artikel 1 van het Verdrag omschreven doelstellingen over de bevoegdheid beschikken op verzoek het navolgende te verkrijgen en te verstrekken:
  • a.informatie die berust bij banken, overige financiële instellingen en personen die bij wijze van vertegenwoordiging of als vertrouwenspersoon optreden, met inbegrip van gevolmachtigden en trustees;
  • b.informatie met betrekking tot de eigendom van lichamen, samenwerkingsverbanden, trusts, stichtingen, „Anstalten” en andere personen, met inbegrip van, binnen de beperkingen van artikel 2, informatie inzake de eigendom met betrekking tot al deze personen binnen een eigendomsketen; in het geval van trusts, informatie met betrekking tot instellers, trustees en begunstigden, met inbegrip van de personen aan wie de eigendomstitel van de trust wordt overgedragen nadat de looptijd van de trust is verstreken; en in het geval van stichtingen, informatie met betrekking tot stichters, leden van het bestuur en begunstigden. Dit Verdrag schept daarnaast geen verplichting voor de partijen informatie inzake de eigendom te verkrijgen of te verstrekken met betrekking tot beursgenoteerde lichamen of openbare collectieve beleggingsfondsen of openbare collectieve beleggingsregelingen tenzij deze informatie kan worden verkregen zonder tot onevenredige moeilijkheden te leiden.
 • 5.De bevoegde autoriteit van de verzoekende partij verstrekt de volgende informatie aan de bevoegde autoriteit van de aangezochte partij wanneer de eerstgenoemde partij uit hoofde van het Verdrag een verzoek om informatie doet, teneinde aan te tonen dat deze naar verwachting van belang zal zijn voor het verzoek:
  • a.de identiteit van de persoon op wie de controle of het onderzoek betrekking heeft;
  • b.een verklaring omtrent de verlangde informatie met inbegrip van de aard ervan en de vorm waarin de verzoekende partij de informatie van de aangezochte partij wenst te ontvangen;
  • c.het fiscale doel waarvoor om de informatie wordt verzocht;
  • d.de redenen om te veronderstellen dat de gevraagde informatie in de aangezochte partij is of in het bezit of in de macht is van een persoon die zich in het rechtsgebied van de aangezochte partij bevindt;
  • e.de naam en adresgegevens, voor zover bekend, van personen van wie verondersteld wordt dat zij in het bezit zijn van de verzochte informatie;
  • f.een verklaring dat het verzoek in overeenstemming is met de wetgeving en de bestuursrechtelijke praktijk van de verzoekende partij, dat indien de verzochte informatie zich in het rechtsgebied van de verzoekende partij zou bevinden, de bevoegde autoriteit van de verzoekende partij de informatie volgens de wetten van de verzoekende partij of volgens de normale gang van zaken in de bestuursrechtelijke praktijk zou kunnen verkrijgen, en dat het verzoek om informatie in overeenstemming is met dit Verdrag; en
  • g.een verklaring dat de verzoekende partij op haar eigen grondgebied alles in het werk heeft gesteld om de informatie te verkrijgen, tenzij dit zou leiden tot onevenredige moeilijkheden.
 • 6.De bevoegde autoriteit van de aangezochte partij doet de verzochte informatie zo spoedig mogelijk toekomen aan de verzoekende partij. Teneinde een snel antwoord te waarborgen:
  • a.bevestigt de bevoegde autoriteit van de aangezochte partij de ontvangst van een verzoek schriftelijk aan de bevoegde autoriteit van de verzoekende partij en stelt zij de bevoegde autoriteit van de verzoekende partij binnen 60 dagen na ontvangst van het verzoek in kennis van eventuele gebreken in het verzoek;
  • b.stelt de bevoegde autoriteit van de aangezochte partij, indien zij niet in staat is de informatie binnen 90 dagen na ontvangst van het verzoek te verkrijgen en te verstrekken, onder meer omdat zij belemmeringen ondervindt bij het verstrekken van de informatie dan wel weigert de informatie te verstrekken, de verzoekende partij daarvan onverwijld op de hoogte, onder vermelding van de oorzaken van de onmogelijkheid, de aard van de belemmeringen of de redenen voor haar weigering.
 • 7.Verzoeken dienen schriftelijk te worden ingediend in de officiële taal van de partij die deze verzoeken ontvangt – in het geval van Curaçao, de Nederlandse taal, en in het geval van de Republiek Argentinië, de Spaanse taal – of in de Engelse taal. Verzoeken mogen ook langs elektronische weg worden ingediend.

Artikel 6 Aanwezigheid van functionarissen van de aangezochte partij op het grondgebied van de andere verdragsluitende partij

 • 1.De aangezochte partij kan vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteit van de verzoekende partij toestaan op het grondgebied van de aangezochte partij aanwezig te zijn teneinde, met voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken personen, natuurlijke personen te ondervragen en stukken te onderzoeken. De bevoegde autoriteit van de verzoekende partij stelt de bevoegde autoriteit van de aangezochte partij in kennis van het tijdstip en de locatie van de bijeenkomst met de betrokken natuurlijke personen.
 • 2.Op verzoek van de bevoegde autoriteit van de verzoekende partij kan de bevoegde autoriteit van de aangezochte partij vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteit van de verzoekende partij toestaan aanwezig te zijn bij het daarvoor in aanmerking komende deel van een belastingcontrole op het grondgebied van de aangezochte partij.
 • 3.Indien het in het tweede lid bedoelde verzoek wordt ingewilligd, stelt de bevoegde autoriteit van de aangezochte partij die de controle uitvoert, de bevoegde autoriteit van de verzoekende partij zo spoedig mogelijk in kennis van het tijdstip en de locatie van de controle, de autoriteit of functionaris die de controle zal uitvoeren en de door de aangezochte partij ten behoeve van de controle vereiste procedures en voorwaarden. Alle beslissingen met betrekking tot het uitvoeren van de belastingcontrole worden genomen door de aangezochte partij die de controle uitvoert.

Artikel 7 Mogelijkheid een verzoek af te wijzen

 • 1.Van de aangezochte partij kan niet worden verlangd dat zij informatie verkrijgt of verstrekt die de verzoekende partij krachtens haar eigen wetgeving niet zou kunnen verkrijgen ten behoeve van de toepassing of handhaving van haar eigen belastingwetten. De bevoegde autoriteit van de aangezochte partij kan weigeren bijstand te verlenen indien het verzoek niet in overeenstemming met dit Verdrag is gedaan.
 • 2.De bepalingen van dit Verdrag mogen een partij niet verplichten informatie te verstrekken waardoor een handelsgeheim, zakelijk geheim, industrieel, commercieel of beroepsgeheim of handelsproces zou worden onthuld. Niettegenstaande het voorgaande zal de informatie bedoeld in artikel 5, vierde lid, niet als geheim of handelsproces worden behandeld uitsluitend op grond van het feit dat zij aan de in dat lid gestelde criteria voldoet.
 • 3.De bepalingen van dit Verdrag mogen een partij niet verplichten informatie te verkrijgen of te verstrekken waardoor vertrouwelijke communicatie tussen een cliënt en een advocaat of een andere erkende juridische vertegenwoordiger zou worden onthuld indien dergelijke communicatie:
  • a.plaatsvindt ten behoeve van het verzoeken om of verstrekken van juridisch advies; of
  • b.plaatsvindt ten behoeve van bestaande of mogelijk in te stellen gerechtelijke procedures.
 • 4.De aangezochte partij kan een verzoek om informatie afwijzen indien openbaarmaking van de informatie in strijd zou zijn met de openbare orde (ordre public).
 • 5.Een verzoek om informatie wordt niet geweigerd op grond van het feit dat de belastingvordering die aanleiding gaf tot het verzoek wordt betwist.
 • 6.De aangezochte partij kan een verzoek om informatie afwijzen indien de informatie door de verzoekende partij wordt gevraagd teneinde een bepaling van de belastingwetgeving van de verzoekende partij toe te passen of te handhaven die, of een daarmee verband houdend vereiste dat, discriminatie inhoudt van een onderdaan van de aangezochte partij ten opzichte van een onderdaan of inwoner van de verzoekende partij die zich in dezelfde omstandigheden bevindt.

Artikel 8 Vertrouwelijkheid

Alle uit hoofde van dit Verdrag door een partij ontvangen informatie wordt op dezelfde wijze vertrouwelijk behandeld als informatie verkregen uit hoofde van haar nationale wetgeving, of volgens de voorwaarden voor vertrouwelijkheid die van toepassing zijn in het rechtsgebied van de partij die deze informatie verstrekt heeft, indien de als laatst genoemde voorwaarden stringenter zijn, en wordt uitsluitend ter kennis gebracht van personen of autoriteiten (met inbegrip van rechterlijke instanties en bestuursrechtelijke lichamen) die onder de rechtsmacht van de desbetreffende partij vallen en betrokken zijn bij de vaststelling of inning van, de tenuitvoerlegging of vervolging ter zake van, of de beslissing in beroepszaken betrekking hebbende op de belastingen waarop dit Verdrag van toepassing is. Deze personen of autoriteiten mogen uitsluitend voor deze doeleinden van deze informatie gebruikmaken. Zij mogen de informatie bekendmaken in openbare rechtszittingen of in gerechtelijke beslissingen. De informatie mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de bevoegde autoriteit van de aangezochte partij niet worden bekendgemaakt aan een andere persoon, entiteit, autoriteit of gerechtelijke instantie.

Artikel 9 Kosten

Tenzij de bevoegde autoriteiten van de partijen anders overeenkomen, worden gewone kosten gemaakt bij het verlenen van bijstand gedragen door de aangezochte partij en worden buitengewone kosten gemaakt bij het verlenen van bijstand (met inbegrip van redelijke kosten voor het inschakelen van externe adviseurs in verband met een rechtsgeding of andere kosten) gedragen door de verzoekende partij. Op verzoek van een van de partijen plegen de bevoegde autoriteiten indien nodig overleg met betrekking tot dit artikel en in het bijzonder overlegt de bevoegde autoriteit van de aangezochte partij vooraf met de bevoegde autoriteit van de verzoekende partij indien de kosten van het verstrekken van informatie naar aanleiding van een specifiek verzoek naar verwachting aanmerkelijk zullen zijn.

Artikel 10 Procedure voor onderling overleg

 • 1.De bevoegde autoriteiten trachten moeilijkheden of twijfelpunten die mochten rijzen tussen de partijen met betrekking tot de uitvoering of de uitlegging van het Verdrag in onderling overleg op te lossen.
 • 2.Naast de in het eerste lid bedoelde afspraken kunnen de bevoegde autoriteiten van de partijen in onderling overleg overeenstemming bereiken over de krachtens de artikelen 5 en 6 te hanteren procedures.
 • 3.De bevoegde autoriteiten van de partijen kunnen zich rechtstreeks met elkaar in verbinding stellen teneinde overeenstemming als bedoeld in dit artikel te bereiken.
 • 4.De partijen kunnen ook overeenstemming bereiken over andere vormen van geschillenregeling.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.Elk van de partijen stelt de andere langs diplomatieke weg schriftelijk in kennis van de voltooiing van de op grond van haar wetgeving vereiste procedures voor het in werking doen treden van dit Verdrag.
 • 2.Het Verdrag treedt in werking dertig dagen na ontvangst van de laatste van deze kennisgevingen. Vanaf de inwerkingtreding is dit Verdrag van toepassing op:
  • a.fiscale delicten, vanaf de datum van inwerkingtreding, voor belastingtijdvakken beginnend op of na die datum, of indien er geen belastingtijdvakken bestaan, ter zake van alle belastingvorderingen ontstaan op of na die datum; en
  • b.alle andere aangelegenheden genoemd in artikel 1, vanaf die datum, voor belastingtijdvakken beginnend op of na 1 januari van het jaar dat volgt op de datum waarop het Verdrag in werking treedt, of indien er geen belastingtijdvakken bestaan, ter zake van alle belastingvorderingen die ontstaan op of na 1 januari van het jaar dat volgt op de datum waarop het Verdrag in werking treedt.

Artikel 12 Beëindiging

 • 1.Dit Verdrag blijft van kracht totdat het door een van beide partijen wordt beëindigd. Elk van de partijen kan het Verdrag beëindigen door de andere partij langs diplomatieke weg daarvan schriftelijk kennis te geven. In dat geval houdt het Verdrag op van toepassing te zijn op de eerste dag van de maand na het verstrijken van een tijdvak van zes maanden na de datum van ontvangst van de kennisgeving van beëindiging door de andere partij.
 • 2.Niettegenstaande de beëindiging van het Verdrag overeenkomstig het eerste lid blijven beide partijen gebonden door de voorwaarden van artikel 8 ten aanzien van alle uit hoofde van het Verdrag verkregen informatie.
GEDAAN te Buenos Aires op 14 mei 2014, in tweevoud, in de Engelse, de Nederlandse en de Spaanse taal, waarbij alle teksten gelijkelijk authentiek zijn. In geval van verschil in interpretatie van dit Verdrag is de Engelse tekst doorslaggevend.
Voor het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao,H.J. DE VRIES
Voor de Republiek Argentinië,R. ECHEGARAY


Agreement between the Kingdom of the Netherlands, in respect of Curaçao, and the Argentine Republic for the exchange of information with respect to taxes

The Kingdom of the Netherlands, in respect of Curaçao,
and
the Argentine Republic (hereinafter referred to as “the Parties”);
Desiring to conclude an Agreement for the exchange of information with respect to taxes;
Have agreed as follows:

Article 1 Object and Scope of the Agreement

 • 1.The competent authorities of the Parties shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Parties concerning taxes covered by this Agreement. Such information shall include information that is foreseeably relevant to the determination, assessment and collection of such taxes, the recovery and enforcement of tax claims, or the investigation or prosecution of tax matters. Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Agreement and shall be treated as confidential in the manner provided in Article 8. The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the Requested Party remain applicable. The Requested Party shall use its best endeavours to ensure that the effective exchange of information is not unduly prevented or delayed.
 • 2.As regards the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply only to Curaçao.

Article 2 Jurisdiction

The Requested Party is not obligated to provide information which is neither held by its authorities nor in the possession or control of persons who are within its territorial jurisdiction.

Article 3 Taxes Covered

 • 1.The taxes which are the subject of this Agreement are:
  • a)in the case of Curaçao:
   • (i)the income tax (inkomstenbelasting);
   • (ii)the wages tax (loonbelasting);
   • (iii)the profit tax (winstbelasting); and
   • (iv)the surtaxes on the income and profit tax (opcenten op de inkomsten en winstbelasting).
  • b)in the case of the Argentine Republic:
   • (i)Income Tax;
   • (ii)Value Added Tax;
   • (iii)Personal Assets Tax; and
   • (iv)Tax on Presumptive Minimum Income.
 • 2.This Agreement shall also apply to any identical tax or substantially similar taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes if the competent authorities of the Parties so agree. Furthermore, the taxes covered may be expanded or modified by mutual agreement of the Parties in the form of an exchange of letters. The competent authorities of the Parties shall notify each other of any substantial changes to the taxation and related information gathering measures covered by the Agreement.

Article 4 Definitions

 • 1.For the purposes of this Agreement:
  • a)the term “Party” means the Kingdom of the Netherlands, in respect of Curaçao, or the Argentine Republic as the context requires;
  • b)the term “competent authority” means:
   • (i)in the case of Curaçao, the Minister of Finance or his authorized representative;
   • (ii)in the case of the Argentine Republic, the Federal Administration of Public Revenue or its authorized representative;
  • c)the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;
  • d)the term “company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
  • e)the term “publicly traded company” means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public. Shares can be purchased or sold “by the public” if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;
  • f)the term “principal class of shares” means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company;
  • g)the term “recognised stock exchange” means any stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Parties;
  • h)the term “collective investment fund or scheme” means any pooled investment vehicle, irrespective of legal form. The term “public collective investment fund or scheme” means any collective investment fund or scheme provided the units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed by the public. Units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed “by the public” if the purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;
  • i)the term “tax” means any tax to which the Agreement applies;
  • j)the term “Applicant Party” means the Party requesting information;
  • k)the term “Requested Party” means the Party requested to provide information;
  • l)the term “information gathering measures” means laws and administrative or judicial procedures that enable a Party to obtain and provide the requested information;
  • m)the term “information” means any fact, statement or record in any form whatever, necessary for the administration and enforcement of taxes covered in this Agreement; and
  • n)the term “tax offences” means crimes or offences that are committed within the tax field and that are considered as such under domestic laws, irrespective of whether contained in the tax laws, the Criminal Code or other statutes.
 • 2.As regards the application of this Agreement at any time by any of the Parties, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Party, while the meaning under the applicable tax laws of that Party prevails over a meaning given to the term under other laws of that Party.

Article 5 Exchange of Information Upon Request

 • 1.The competent authority of the Requested Party shall provide upon request information for the purposes referred to in Article 1. Such information shall be exchanged without regard to whether the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the Requested Party if such conduct would have occurred in the Requested Party.
 • 2.If the information in the possession of the competent authority of the Requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, that Party shall use all relevant information gathering measures to provide the Applicant Party with the information requested, notwithstanding that the Requested Party may not need such information for its own tax purposes.
 • 3.If specifically requested by the competent authority of the Applicant Party, the competent authority of the Requested Party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.
 • 4.Each Party shall ensure that its competent authorities for the purposes specified in Article 1 of the Agreement, have the authority to obtain and provide upon request:
  • a)information held by banks, other financial institutions and any person acting in an agency or fiduciary capacity including nominees and trustees;
  • b)information regarding the ownership of companies, partnerships, trusts, foundations, “Anstalten” and other persons, including, within the constraints of Article 2, ownership information on all such persons in an ownership chain; in the case of trusts, information on settlors, trustees and beneficiaries including those persons to which the trust property title is transferred at the expiration of the trust; and in the case of foundations, information on founders, members of the foundation council and beneficiaries. Further, this Agreement does not create an obligation on the Parties to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment funds or schemes unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties.
 • 5.The competent authority of the Applicant Party shall provide the following information to the competent authority of the Requested Party when making a request for information under the Agreement to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request:
  • a)the identity of the person under examination or investigation;
  • b)a statement of the information sought including its nature and the form in which the Applicant Party wishes to receive the information from the Requested Party;
  • c)the tax purpose for which the information is sought;
  • d)the grounds for believing that the information requested is held in the Requested Party or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the Requested Party;
  • e)to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information;
  • f)a statement that the request is in conformity with the law and administrative practices of the Applicant Party, that if the requested information was within the jurisdiction of the Applicant Party then the competent authority of the Applicant Party would be able to obtain the information under the laws of the Applicant Party or in the normal course of administrative practice and that it is in conformity with this Agreement; and
  • g)a statement that the Applicant Party has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.
 • 6.The competent authority of the Requested Party shall forward the requested information as promptly as possible to the Applicant Party. To ensure a prompt response, the competent authority of the Requested Party shall:
  • a)confirm receipt of a request in writing to the competent authority of the Applicant Party and shall notify the competent authority of the Applicant Party of deficiencies in the request, if any, within 60 days of the receipt of the request;
  • b)if the competent authority of the Requested Party has been unable to obtain and provide the information within 90 days of receipt of the request, including if it encounters obstacles in furnishing the information or it refuses to furnish the information, immediately inform the Applicant Party, explaining the reason for its inability, the nature of the obstacles or the reasons for its refusal.
 • 7.Requests shall be submitted in writing in the official language of the Party receiving such requests – in the case of Curaçao: the Dutch language or in the case of the Argentine Republic: the Spanish language – or in the English language. Likewise, requests can be submitted electronically.

Article 6 Presence of Officials of the Applicant Party in the Territory of the Requested Party

 • 1.The Requested Party may allow representatives of the competent authority of the Applicant Party to be present in its territory to interview individuals and examine records with the prior written consent of the persons concerned. The competent authority of the Applicant Party shall notify the competent authority of the Requested Party of the time and place of the meeting with the individuals concerned.
 • 2.At the request of the competent authority of the Applicant Party, the competent authority of the Requested Party may allow representatives of the competent authority of the Applicant Party to be present at the appropriate part of a tax examination in the territory of the Requested Party.
 • 3.If the request referred to in paragraph 2 is acceded to, the competent authority of the Requested Party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the Applicant Party about the time and place of the examination, the authority or official designated to carry out the examination and the procedures and conditions required by the Requested Party for the conduct of the examination. All decisions with respect to the conduct of the tax examination shall be made by the Requested Party conducting the examination.

Article 7 Possibility of Declining a Request

 • 1.The Requested Party shall not be required to obtain or provide information that the Applicant Party would not be able to obtain under its own laws for purposes of the administration or enforcement of its own tax laws. The competent authority of the Requested Party may decline to assist where the request is not made in conformity with this Agreement.
 • 2.The provisions of this Agreement shall not impose on a Party the obligation to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process. Notwithstanding the foregoing, information of the type referred to in Article 5, paragraph 4, shall not be considered as such a secret or trade process merely because it meets the criteria set forth in that paragraph.
 • 3.The provisions of this Agreement shall not impose on a Party the obligation to obtain or provide information, which would reveal confidential communications between a client and an attorney, solicitor or other admitted legal representative where such communications are:
  • a)produced for the purposes of seeking or providing legal advice; or
  • b)produced for the purposes of use in existing or contemplated legal proceedings.
 • 4.The Requested Party may decline a request for information if the disclosure of the information would be contrary to public policy (ordre public).
 • 5.A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed.
 • 6.The Requested Party may decline a request for information if the information is requested by the Applicant Party to administer or enforce a provision of the tax law of the Applicant Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national of the Requested Party as compared with a national or a resident of the Applicant Party in the same circumstances.

Article 8 Confidentiality

Any information received by a Party under this Agreement shall be treated as confidential, in the same manner as information obtained under its domestic laws, or according to the confidentiality conditions applicable in the jurisdiction of the Party that provides such information if the latter conditions are more restrictive, and may be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) in the jurisdiction of the Party concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by this Agreement. Such persons or authorities shall use such information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The information may not be disclosed to any other person or entity or authority or any other jurisdiction without the express written consent of the competent authority of the Requested Party.

Article 9 Costs

Unless the competent authorities of the Parties otherwise agree, ordinary costs incurred in providing assistance shall be borne by the Requested Party, and extraordinary costs incurred in providing assistance (including reasonable costs of engaging external advisors in connection with litigation or otherwise) shall be borne by the Applicant Party. At the request of either Party, the competent authorities shall consult as necessary with regard to this Article, and in particular the competent authority of the Requested Party shall consult with the competent authority of the Applicant Party in advance if the costs of providing information with respect to a specific request are expected to be significant.

Article 10 Mutual Agreement Procedure

 • 1.Where difficulties or doubts arise between the Parties regarding the implementation or interpretation of the Agreement, the competent authorities shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement.
 • 2.In addition to the agreements referred to in paragraph 1, the competent authorities of the Parties may mutually agree on the procedures to be used under Articles 5 and 6.
 • 3.The competent authorities of the Parties may communicate with each other directly for purposes of reaching agreement under this Article.
 • 4.The Parties may also agree on other forms of dispute resolution.

Article 11 Entry into Force

 • 1.Each of the Parties shall notify the other in writing, through diplomatic channels, of the completion of the procedures required by its law for the entry into force of this Agreement.
 • 2.The Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the receipt of the later of these notifications. Upon entry into force, it shall have effect:
  • a)for tax offences on the date of entry into force, for taxable periods beginning on or after that date or, where there is no taxable period, for all charges to tax arising on or after that date; and
  • b)for all other matters covered in Article 1 on that date, for taxable periods beginning on or after the first day of January of the year following the date on which the Agreement enters into force, or where there is no taxable period, for all charges to tax arising on or after the first day of January of the year following the date on which the Agreement enters into force.

Article 12 Termination

 • 1.This Agreement shall remain in force until terminated by a Party. Either Party may terminate the Agreement by giving written notice of termination, through diplomatic channels, to the other Party. In such event, this Agreement shall cease to have effect on the first day of the month following the expiration of the period of six months after the date of receipt of notice of termination by the other Party.
 • 2.Even after the termination of the Agreement in accordance with paragraph 1, both Parties shall remain bound by the provisions of Article 8 with respect to any information obtained under this Agreement.
DONE at Buenos Aires, this 14th day of May 2014, in two originals, in the English, Dutch and Spanish languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.
For the Kingdom of the Netherlands, in respect of Curaçao,H.J. DE VRIES
For the Argentine Republic,R. ECHEGARAY


Acuerdo entre el Reino de los Países Bajos, respecto de Curaçao, y la República Argentina para el intercambio de información en materia tributaria

El Reino de los Países Bajos, respecto de Curaçao,
y
la República Argentina (en adelante «las Partes»);
Con la intención de celebrar un Acuerdo para el intercambio de información en materia tributaria;
Han acordado lo siguiente:

Artículo 1 Objeto y Ámbito del Acuerdo

 • 1.Las autoridades competentes de las Partes se prestarán asistencia por medio del intercambio de información que sea previsiblemente relevante para la administración y aplicación del Derecho interno de las Partes con relación a los impuestos comprendidos en el presente Acuerdo. Dicha información incluirá información que sea previsiblemente relevante para la determinación, liquidación y recaudación de tales impuestos, el cobro y la ejecución de créditos tributarios, o la investigación o enjuiciamiento de asuntos tributarios. La información se intercambiará de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo y se tratará de forma confidencial según lo estipulado en el Artículo 8. Los derechos y garantías reconocidos a las personas por las leyes o las prácticas administrativas de la Parte Requerida seguirán siendo aplicables. La Parte Requerida hará todo lo necesario para que no se impida o demore indebidamente el intercambio efectivo de información.
 • 2.Con relación al Reino de los Países Bajos, el presente Acuerdo se aplicará solamente a Curaçao.

Artículo 2 Jurisdicción

La Parte Requerida no estará obligada a suministrar información que no esté en poder de sus autoridades ni en poder o control de personas que se encuentren dentro de su jurisdicción territorial.

Artículo 3 Impuestos Comprendidos

 • 1.Los impuestos a los que se aplica el presente Acuerdo son:
  • a)en el caso de Curaçao:
   • i)Impuesto a las Ganancias (inkomstenbelasting);
   • ii)Impuesto sobre los Salarios (loonbelasting);
   • iii)Impuesto sobre las Utilidades (winstbelasting); e
   • iv)Impuesto complementario sobre las Ganancias y las Utilidades (opcenten op de inkomsten- en winstbelasting).
  • b)en el caso de la República Argentina:
   • i)Impuesto a las Ganancias;
   • ii)Impuesto al Valor Agregado;
   • iii)Impuesto sobre los Bienes Personales; e
   • iv)Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
 • 2.El presente Acuerdo se aplicará también a los impuestos de naturaleza idéntica o impuestos sustancialmente similares que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma del presente Acuerdo, que se añadan o que sustituyan a los impuestos actuales si las autoridades competentes de las Partes así lo convienen. Asimismo, los impuestos comprendidos podrán ampliarse o modificarse por mutuo acuerdo de las Partes a través de un intercambio de notas. Las autoridades competentes de las Partes se notificarán entre sí todo cambio sustancial en los impuestos y en las medidas para la obtención de información con ellos relacionadas a los cuales se refiere el presente Acuerdo.

Artículo 4 Definiciones

 • 1.A los efectos del presente Acuerdo:
  • a)el término «Parte» significa el Reino de los Países Bajos, respecto de Curaçao, o la República Argentina dependiendo del contexto;
  • b)la expresión «autoridad competente» significa:
   • i)en el caso de Curaçao, el Ministro de Hacienda o su representante autorizado;
   • ii)en el caso de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos o sus representantes autorizados;
  • c)el término «persona» incluye una persona física, una sociedad, y cualquier otra agrupación de personas;
  • d)el término «sociedad» significa toda persona jurídica o entidad que sea tratada como persona jurídica a los fines impositivos;
  • e)la expresión «sociedad que cotiza en bolsa» significa toda sociedad cuya principal clase de acciones cotiza en una bolsa de valores reconocida, siempre que sus acciones que cotizan en la bolsa puedan ser fácilmente adquiridas o vendidas por el público. Las acciones pueden ser adquiridas o vendidas «por el public» si la adquisición o venta de acciones no está restringida de manera implícita o explícita a un grupo limitado de inversores;
  • f)la expresión «clase principal de acciones» significa la clase o clases de acciones que representen la mayoría de los derechos de voto y del valor de la sociedad;
  • g)la expresión «mercado de valores reconocido» significa todo mercado de valores convenido entre las autoridades competentes de las Partes;
  • h)la expresión «fondo o plan de inversión colectiva» significa todo vehículo de inversión colectiva, sin perjuicio de la forma jurídica adoptada. La expresión «fondo o plan público de inversión colectiva» significa todo fondo o plan de inversión colectiva siempre que las participaciones, acciones u otros intereses en el fondo o plan puedan ser fácilmente adquiridos, vendidos o rescatados por el público. Las participaciones, acciones u otros intereses en el fondo o plan pueden ser fácilmente adquiridos, vendidos o rescatados «por el public», si la adquisición, venta o rescate no están restringidos de manera implícita o explícita a un grupo limitado de inversores;
  • i)el término «impuesto» significa todo impuesto al que se aplique el Acuerdo;
  • j)la expresión «Parte Requirente» significa la Parte que solicite la información;
  • k)la expresión «Parte Requerida» significa la Parte a la que se le solicita que proporcione la información;
  • l)la expresión «medidas para la obtención de información» significa todas las leyes y procedimientos administrativos o judiciales que permitan que una Parte obtenga y brinde la información requerida;
  • m)el término «información» significa todo dato, declaración o documento cualquiera que sea la forma que revista, necesario para la administración y aplicación de los impuestos comprendidos en este Acuerdo; y
  • n)la expresión «ilícitos tributaries» significa los delitos o ilícitos cometidos en el terreno tributario y que estén considerados como tal por el Derecho interno, independientemente de si se contemplan en las leyes tributarias, el Código Penal u otras normas.
 • 2.En lo que respecta a la aplicación del presente Acuerdo por una de las Partes, en cualquier momento, cualquier término o expresión no definido en el presente Acuerdo tendrá, a menos que el contexto exija una interpretación diferente, el significado que le atribuya a dicho término o expresión en ese momento el Derecho de dicha Parte, mientras que todo significado atribuido por la legislación fiscal vigente de dicha Parte prevalecerá sobre el significado atribuido al término o expresión conforme a otras leyes de dicha Parte.

Artículo 5 Intercambio de Información a Solicitud

 • 1.Ante una solicitud, la autoridad competente de la Parte Requerida suministrará información para los fines previstos en el Artículo 1. Dicha información se intercambiará independientemente de que la conducta objeto de investigación pudiera constituir un delito en virtud de las leyes de la Parte Requerida, si dicha conducta se hubiera producido en el territorio de la Parte Requerida.
 • 2.Si la información en poder de la autoridad competente de la Parte Requerida no es suficiente para permitirle cumplir con la solicitud de información, dicha Parte utilizará todas las medidas pertinentes para la obtención de información con el fin de suministrar a la Parte Requirente la información solicitada, sin perjuicio de que la Parte Requerida pueda no necesitar tal información para sus propios fines tributarios.
 • 3.En caso de que la autoridad competente de la Parte Requirente lo solicite específicamente, la autoridad competente de la Parte Requerida suministrará la información conforme a lo estipulado en el presente Artículo, en la medida permitida por su Derecho interno, en forma de declaraciones juradas de testigos y copias autenticadas de documentos originales.
 • 4.Cada Parte garantizará que, para los fines especificados en el Artículo 1 del Acuerdo, sus autoridades competentes están facultadas para obtener y brindar, ante una solicitud:
  • a)información que obre en poder de bancos, de otras instituciones financieras, y de toda otra persona que actúe en calidad representativa o fiduciaria, incluidos agentes designados y fiduciarios;
  • b)información vinculada a la titularidad de sociedades, sociedades de personas, fideicomisos, fundaciones, «Anstalten» y otras personas, incluida, dentro de las limitaciones dispuestas en el Artículo 2, información sobre la titularidad de todas esas personas en una cadena de titularidad; en el caso de fideicomisos, información sobre los fideicomitentes, fiduciarios y beneficiarios, incluyendo aquellas personas a las que se les transmita la propiedad de los bienes del fideicomiso a su terminación; y en el caso de fundaciones, información sobre los fundadores, miembros del consejo de la fundación y beneficiarios. Asimismo, el presente Acuerdo no crea la obligación para las Partes de obtener o suministrar información sobre la titularidad de sociedades que coticen en bolsa o de los fondos o planes públicos de inversión colectiva, salvo que dicha información pueda ser obtenida sin ocasionar dificultades desproporcionadas.
 • 5.La autoridad competente de la Parte Requirente suministrará la información descrita a continuación a la autoridad competente de la Parte Requerida al solicitar información conforme a lo estipulado en el Acuerdo para demostrar la previsible relevancia de la información solicitada:
  • a)la identidad de la persona objeto de la inspección o investigación;
  • b)una declaración acerca de la información que se procura obtener incluidas su naturaleza y la forma en la cual la Parte Requirente desea recibir dicha información de la Parte Requerida;
  • c)el fin tributario por el cual se procura obtener la información;
  • d)los fundamentos para creer que la información solicitada se encuentra en poder de la Parte Requerida o en poder o control de una persona dentro de la jurisdicción de la Parte Requerida;
  • e)el nombre y la dirección de cualquier persona que se estime posea la información solicitada, en la medida en que se conozcan;
  • f)una declaración que estipule que la solicitud es conforme al Derecho y a las prácticas administrativas de la Parte Requirente; de que si la información solicitada se encontrase dentro de la jurisdicción de la Parte Requirente, entonces la autoridad competente de la Parte Requirente estaría en condiciones de obtener la información en virtud del Derecho interno de la Parte Requirente o en el curso normal de la práctica administrativa y de que es conforme con el presente Acuerdo; y
  • g)una declaración que estipule que la Parte Requirente ha utilizado todos los medios disponibles en su propio territorio para obtener la información, salvo aquellos que dieran lugar a dificultades desproporcionadas.
 • 6.La autoridad competente de la Parte Requerida remitirá la información solicitada a la Parte Requirente tan pronto como sea posible. Para asegurar una pronta respuesta, la autoridad competente de la Parte Requerida:
  • a)acusará recibo de la solicitud por escrito a la autoridad competente de la Parte Requirente y notificará a la autoridad competente de la Parte Requirente sobre cualquier defecto en la solicitud, si lo hubiera, dentro de los 60 días después de recibir la solicitud;
  • b)si la autoridad competente de la Parte Requerida no ha podido obtener y suministrar la información dentro de los 90 días después de recibir la solicitud, incluso si encuentra obstáculos para proporcionar la información o se niega a suministrar la información, deberá informar inmediatamente a la Parte Requirente, explicando la razón de su imposibilidad, la naturaleza de los impedimentos o los motivos de su negativa.
 • 7.Las solicitudes deberán realizarse por escrito en el idioma oficial de la Parte que reciba dichas solicitudes, en el caso de Curaçao en neerlandés o en el caso de la República Argentina en español, o en inglés. Asimismo, las solicitudes podrán realizarse en forma electrónica.

Artículo 6 Presencia de Funcionarios de la Parte Requirente en el Territorio de la Parte Requerida

 • 1.La Parte Requerida podrá permitir que representantes de la autoridad competente de la Parte Requirente estén presentes en su territorio para entrevistar a personas físicas y examinar documentos con el consentimiento previo por escrito de las personas involucradas. La autoridad competente de la Parte Requirente notificará a la autoridad competente de la Parte Requerida el momento y el lugar de la reunión con las personas físicas involucradas.
 • 2.A solicitud de la autoridad competente de la Parte Requirente, la autoridad competente de la Parte Requerida podrá permitir que representantes de la autoridad competente de la Parte Requirente estén presentes en el momento oportuno de una inspección fiscal en el territorio de la Parte Requerida.
 • 3.Si se acepta la solicitud a la que se refiere el apartado 2, la autoridad competente de la Parte Requerida que lleve a cabo la inspección notificará a la autoridad competente de la Parte Requirente, tan pronto como sea posible, el momento y lugar de la inspección, la autoridad o funcionario designado para realizar la inspección y los procedimientos y condiciones exigidos por la Parte Requerida para llevar a cabo la inspección. Todas las decisiones relativas a la realización de la inspección fiscal deberán ser tomadas por la Parte Requerida que lleve a cabo la inspección.

Artículo 7 Posibilidad de Rechazar una Solicitud

 • 1.No se exigirá a la Parte Requerida que obtenga o proporcione aquella información que la Parte Requirente no pudiera obtener en virtud de su propio Derecho interno con el fin de administrar o aplicar su propia legislación fiscal. La autoridad competente de la Parte Requerida podrá denegar la asistencia cuando la solicitud no se realice de conformidad con el presente Acuerdo.
 • 2.Las disposiciones del presente Acuerdo no impondrán a una Parte la obligación de brindar información que pudiera revelar cualquier secreto comercial, empresarial, industrial, mercantil o profesional, o un proceso industrial. Sin perjuicio de ello, la información descrita en el apartado 4 del Artículo 5 no será considerada como tal secreto o como proceso industrial simplemente por ajustarse a los criterios de dicho apartado.
 • 3.Las disposiciones del presente Acuerdo no impondrán a una Parte la obligación de obtener o brindar información que pudiera revelar comunicaciones confidenciales entre un cliente y un abogado u otro representante legal reconocido, cuando dichas comunicaciones:
  • a)se realicen con el fin de procurar o proveer asesoramiento legal; o
  • b)se realicen con el fin de ser usada en procedimientos legales existentes o previstos.
 • 4.La Parte Requerida podrá rechazar una solicitud de información cuando la comunicación de la información fuera contraria al orden público (ordre public).
 • 5.No se rechazará una solicitud de información sobre la base de que el crédito tributario que motiva la solicitud presenta controversias.
 • 6.La Parte Requerida podrá rechazar una solicitud de información, si la Parte Requirente solicita dicha información para administrar o hacer cumplir una disposición de la legislación tributaria de la Parte Requirente o cualquier otro requisito relacionado con dicha legislación, que resulte discriminatoria contra un nacional de la Parte Requerida en comparación con un nacional o residente de la Parte Requirente en las mismas circunstancias.

Artículo 8 Confidencialidad

Toda información recibida por una de las Partes en virtud del presente Acuerdo se tratará como confidencial, de la misma manera que la información obtenida en virtud de su Derecho interno o conforme a las condiciones de confidencialidad aplicables en la jurisdicción de la Parte que suministre dicha información, si estas últimas condiciones son más restrictivas, y podrá ser revelada solamente a las personas o autoridades (incluidas las autoridades judiciales y administrativas) en la jurisdicción de la Parte encargada de la gestión o el cobro de los impuestos comprendidos en este Acuerdo, de los procedimientos declarativos o ejecutivos relativos a dichos impuestos, o de la resolución de los recursos relativos a los mismos. Tales personas o autoridades utilizarán dicha información solamente para tales fines. Ellas podrán revelar la información en procedimientos judiciales públicos o en las sentencias judiciales. La información no podrá ser revelada a ninguna otra persona, entidad, autoridad o a cualquier otra jurisdicción sin el expreso consentimiento por escrito de la autoridad competente de la Parte Requerida.

Artículo 9 Costos

Salvo que las autoridades competentes de las Partes acuerden lo contrario, los costos ordinarios incurridos por la asistencia brindada serán sufragados por la Parte Requerida, y los costos extraordinarios incurridos por la asistencia brindada (incluyendo los costos razonables correspondientes a la contratación de asesores externos con relación a un litigio u otro motivo) serán sufragados por la Parte Requirente. Por solicitud de cualquiera de las Partes, las autoridades competentes se consultarán según sea necesario con relación al presente Artículo, y en particular, la autoridad competente de la Parte Requerida consultará por anticipado a la autoridad competente de la Parte Requirente si se espera que los costos por brindar información, vinculados a una solicitud específica, sean significativos.

Artículo 10 Procedimiento de Mutuo Acuerdo

 • 1.Las autoridades competentes procurarán resolver por mutuo acuerdo toda dificultad o duda suscitada entre las Partes en relación con la aplicación o la interpretación del Acuerdo.
 • 2.Además de los acuerdos mencionados en el apartado 1, las autoridades competentes de las Partes podrán acordar mutuamente los procedimientos que deban utilizarse en virtud de los Artículos 5 y 6.
 • 3.Las autoridades competentes de las Partes podrán comunicarse entre sí directamente con el fin de llegar a un acuerdo conforme al presente Artículo.
 • 4.Las Partes también podrán acordar otras formas para la resolución de controversias.

Artículo 11 Entrada en Vigor

 • 1.Cada Parte notificará por escrito a la otra, a través de los canales diplomáticos, la finalización de los procedimientos requeridos por su legislación para la entrada en vigor de este Acuerdo.
 • 2.El presente Acuerdo entrará en vigor el trigésimo día después de la recepción de la última de éstas notificaciones. En el momento de la entrada en vigor, tendrá efecto:
  • a)Con relación a los ilícitos tributarios, en la fecha de entrada en vigor, para los períodos impositivos que comiencen en esa fecha o a partir de esa fecha o, cuando no exista período impositivo, para todas las obligaciones tributarias que surjan en esa fecha o a partir de esa fecha; y
  • b)Con relación a todos los demás aspectos contemplados en el Artículo 1, en la fecha de entrada en vigor, para los períodos impositivos que comiencen el uno de enero del año siguiente a la fecha en que entre en vigor el Acuerdo o con posterioridad a esa fecha, o cuando no exista período impositivo, para todas las obligaciones tributarias que surjan el uno de enero del año siguiente a la fecha en que entre en vigor el Acuerdo o con posterioridad a esa fecha.

Artículo 12 Terminación

 • 1.Este Acuerdo permanecerá en vigor hasta que cualquiera de las Partes lo de por terminado. Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el presente Acuerdo mediante notificación escrita de terminación a la otra Parte, a través de los canales diplomáticos. En ese caso, el presente Acuerdo perderá su vigencia el primer día del mes siguiente al vencimiento del período de seis meses después de la fecha de recepción de la notificación de la terminación por la otra Parte.
 • 2.Aunque el Acuerdo sea terminado de conformidad con el apartado 1, ambas Partes seguirán obligadas por las disposiciones del Artículo 8 respecto de cualquier información obtenida en virtud del presente Acuerdo.
HECHO en Buenos Aires el 14 de mayo de 2014 en dos originales en los idiomas inglés, neerlandés y español, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia en la interpretación de este Acuerdo, prevalecerá el texto en inglés.
Por el Reino de los Países Bajos, respecto de Curaçao,H.J. DE VRIES
Por la Republica Argentina,R. ECHEGARAY

D. PARLEMENT

Het Verdrag behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het Verdrag kan worden gebonden.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag zullen ingevolge artikel 11 in werking treden dertig dagen na ontvangst van de laatste kennisgeving, waarin partijen elkaar schriftelijk in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de op grond van hun wetgeving vereiste procedures voor het in werking doen treden van het Verdrag.
Uitgegeven de twintigste juni 2014.
De Minister van Buitenlandse Zaken,F.C.G.M. TIMMERMANS

No comments:

Post a Comment