October 19, 2014

Grappen en grollen met de transparante vennootschap

Twee weken geleden heb ik een verhaal gehouden voor een maatschap (tegenwoordig heet dat overigens anders maar daarover meer later) van professionals. Zij bezitten een praktijkpand maar dat wordt gehouden door een stichting particulier fonds. Elke uitkering uit een dergelijke stichting wordt sedert enige tijd als belast aangemerkt dus huuropbrengsten kunnen niet onbelast worden ontvangen. De professionals zijn allen in privé de begunstigden van de stichting particulier fonds. Ik heb de dames en heren aangeraden om de stichting om te zetten in een vennootschap en de fiscus te verzoeken om vennootschap als fiscaal transparant aan te merken. Het pand wordt dan beschouwd als een verhuurde onroerende zaak, 65% van huuropbrengsten zijn belast, na aftrek van de financieringslasten voor, in dit geval, de inkomstenbelasting, en een eventuele verkoopopbrengst wordt aangemerkt als een onbelaste vermogenstransactie.
Stel dat later men toch andere kosten behalve de financieringslasten in aanmerking wil nemen? Dan dient men de fiscus te verzoeken om de transparante status op te heffen en kan de vennootschap als een normale vennootschap worden behandeld, met alle voor en nadelen. Heb de professionals wel geadviseerd om dan eerst de aandelen in de vennootschap over te dragen aan de respectievelijke praktijkvennootschappen zodat uitkeringen in eerste instantie onbelast, onder de deelnemingsvrijstelling kunnen worden getoucheerd. 

No comments:

Post a Comment