July 03, 2014

INKEERREGELING

Hieronder gelieve u de antwoorden op de meest voorkomende vragen met de inkeerregeling aan te treffen:


1                     Wat houdt de inkeerregeling in?

Belastingbetalers in Curacao die inkomen hebben verzwegen voor de Nederlands Antilliaanse belastingdienst wordt de mogelijkheid geboden om alsnog te betalen als de fiscus hen kort gezegd nog niet op het spoor is.

2                     Is een boete verschuldigd?

De inkeerder moet alle belasting betalen en ook een boete.

3                     Met betrekking tot welke “buitenlandse” bezittingen geldt in Curacao belastingplicht?

In het buitenland aangehouden banrekeningen; investeringen/participaties welke in het buitenland worden aangehouden en ook voor onroerende zaken welke zich in het buitenland bevinden dient u in Curacao aangifte te doen. In sommige gevallen leidt dit overigens  tot een vrijstelling.

4                     Is het mogelijk om in te keren op het moment dat u al wordt onderzocht door de fiscus?

Nee, men kan enkel gefaclieerd inkeren op het moment dat de fiscus u nog niet heeft gevonden en ook dat u daar geen weet van draagt. Als het Belastingaccountantsbureau zich bij u meldt om u te onderzoeken zonder dat deze weet heeft van uw verzwegen inkomen is het al te laat.

5                                 Moet in het buitenland aangehouden vermogensbestanddelen worden overgebracht naar de Curacao?

Na de inkeer kunnen de vermogensbestanddelen in het buitenland blijven. Soms moet dat ook wel uiteraard als het bijvoorbeeld onroerende zaken betreft.

6                                 Tot welk jaar kan de fiscus terug gaan in de tijd?

Hoofregel is dat de fiscus niet meer dan vijf kan teruggaan na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. Onder omstandigheden bedraagt deze termijn echter 15 jaar bijvoorbeeld indien het een in het buitenland aangehouden voorwerp van belasting is of in buitenland opgekomen inkomen betreft.

7                                 Welke informatie is nodig om gebruik te kunnen maken van de inkeerregeling?

In beginsel alle bankafschriften en overzichten van bezittingen met betrekking tot de afgelopen 15 jaar. Over het algemeen lukt het banken om enkel 10 jaar terug te gaan. De fiscus weet dit ook en daarover kan dan in overleg worden getreden.

8                                 Welke informatie kan door de fiscus worden opgevraagd?

In beginsel alle informatie welke relevant kan zijn voor de heffing van de desbetreffende belasting. Indien deze niet wordt aangeleverd kan de fiscus omgekeerde bewijslast stellen en de vraag is dan uiteraard of men op dat moment nog bezig is met vrijwillige inkeer.

9                                 In hoeverre wordt bij derden onderzocht of de vrijwillige inkeer op een juiste grondslag plaatsvindt?

In de meeste gevallen wordt door de fiscus geen verder onderzoek gedaan.

10              Wat is de houding van de fiscus bij vrijwillige inkeer?

De fiscus is in de meeste gevallen pragmatisch in haar benadering ten opzichte van bijvoorbeeld het ontbreken van informatie. Van belang is echter dat de inkeerder een aantoonbaar verdedigbare posite inneemt.

11              Wat zijn de gevolgen indien niet tijdig wordt ingekeerd?

Indien het indienen van foute of onvolledige aangiften door de fiscus wordt ontdekt voordat is ingekeerd kunnen boetes worden opgelegd en zelfs kan worden overgegaan tot strafrechtelijke vervolging. Dat laatste zien wij steeds meer voorkomen.

12              Kan ik alleen inkeren?

De steller van deze vraag vroeg zich of indien hij inkeerde zijn familie die ook over “zwarte” inkomsten beschikten ook baat konden hebben bij zijn inkeer. Gedacht kan bijvoorbeeld aan kinderen die door erfenis gerechtigd raken tot een in het buitenland aangehouden bankrekening. In beginsel is het antwoord op die vraag: nee, zodat indien u in dergelijke omstandigheden verkeert het verstandig is om de andere betrokkenen te informeren alvorens u inkeert.

No comments:

Post a Comment