April 07, 2016

Foute adviezen (1)

De meeste belastingadviseurs in Curacao zijn prima opgeleid en weten wat ze doen. Ze kunnen de afweging maken tussen de "cost and benefit" van hun advies en ook technisch valt vaak weinig op aan te merken. Er zijn echter ook een paar zwarte schapen onder ons.

In de serie "Foute adviezen" ga ik een paar adviezen beschrijven die niet goed zijn danwel regelrecht onrechtmatig.


Een vennootschap met forse winstreserves werd bijvoorbeeld door een belastingadviseur voorgehouden om deze winstreserves om te zetten in aandelenkapitaal en om vervolgens het aandelenkapitaal te verminderen en het verminderde deel (onbelast) terug te betalen aan de aandeelhouder. Daarvoor zijn notariele aktes benodigd dus een notaris werkt klaarblijkelijk mee aan deze gang van zaken.

Waarom kan dit niet? Je kunt enkel iets op aandelen storten indien zich dan nog niet in de vennootschap bevindt. Dus indien je winstreserves op aandelen wil storten zul je die winstreservers er eerst uit moeten halen. Bij een aandeelhouder/natuurlijk persoon levert dat "er uit halen" een belastingdruk op van 19,5 procent. Als deze aandeelhouder netjes die 19,5 procent dividend -want dat is het- aangeeft in je aangifte inkomstenbelasting en dan stort op deze aandelen is er niets aan de hand. Maar dat is een zinloze exercitie. De notaris in kwestie is klaarblijkelijk bereid om onder voorbijgaan aan de dividenduitkering de winstreserve onbelast om te zetten in aandelenkapitaal.

De aandeelhouder verzwijgt het dividend in zijn aangifte en maakt zich daardoor schuldig aan een fiscaal delict. Ook strafrechtelijk overigens want dit levert valsheid in geschrifte op en ook het witwasdelict. De betreffende adviseur en de notaris zijn medeplichtig of medepleger in deze en kunnen dus ook voor het bankje van onze rechters belanden.

Indien bovenstaande aan u wordt geadviseerd ren dan hard weg!

No comments:

Post a Comment