January 12, 2024

• BELEID INZAKE TIJDELIJKE AANSCHERPING STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING BIJ HET NIET DOEN VAN AANGIFTE

 

De Inspectie der Belastingen (hierna: de Inspectie), de Sector Fiscale Zaken, Stichting Belastingaccountantsbureau (hierna: SBAB), Douane en het Openbaar Ministerie (hierna: OM) werken samen aan de strafrechtelijke handhaving van de fiscale wetgeving en de douanewetgeving. Dit is vastgelegd in de Aanmeldings-, Transactie- en Vervolgingsrichtlijnen voor fiscale delicten en douanedelicten 2019 (hierna: ATV-richtlijnen). Conform artikel 55, tweede lid, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (hierna: ALL) en de ATV-richtlijnen, worden zaken met een bewijsbaar (fiscaal) nadeel tussen NAf 100.000,- en NAf 500.000,- voor wat betreft belastingen en tussen NAf 50.000 en NAf 250.000 voor douanerechten en de zogenaamde omissiedelicten, zoals het niet doen van aangifte, door de Sectordirecteur Fiscale Zaken (hierna: de Directeur) afgedaan. Dit houdt in dat de Directeur de processen-verbaal betreffende strafbare feiten, ter zake waarvan inverzekeringstelling of voorlopige hechtenis is toegepast dan wel een woning zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner is birmengetreden, met de inbeslaggenomen voorwerpen, onverwijid doet toekomen aan de officier van justitie. De overige processen-verbaal doet de Directeur met de inbeslaggenomen voorwerpen toekomen aan de officier van justitie indien hij een vervolging wenselijk acht. In de praktijk is komen vast te staan dat slechts om en nabij 55% van de belastingplichtigen voldoen aan hun aangifte verplichtingen ter zake van de winstbelasting, hetgeen laag is. In bet TPO1 is daarom een compliance plan van de Stichting Belastingaccountantsbureau akkoord bevonden dat als doel heeft het verhogen van de compliance ten aanzien van het doen van aangifte winstbelasting. Dit compliance plan houdt in dat indien een belastingplichtige na een aantal waarschuwingen, de verplichting om aangifte(n) te doen, niet binnen de gestelde termijn volledig naleeft er onmiddellijk voor een strafrechtelijke vervolging gekozen zal worden. Belastingplichtigen hebben dan namelijk ondanks meerdere waarschuwingen niet voldaan aan hun wettelijke verplichting om aangifte te doen. Het niet (tijdig) voldoen aan de verplichting tot bet doen van de aangifte is nadelig voor het functioneren van de Inspectie omdat deze genoodzaakt is om taxatieve aanslagen met boetes op te leggen en bet komt het landsbelang niet Het TPO is het overleg tussen de SFZ, Inspectie en SBAB in de vorm van het TIO, het Openbaar Ministerie en Douane. Pieterrnaai 4-4a I Willemstad, Curacao I T. (+599 9) 432-800070 F. (+599 9) 463-0477 I www.gobiemu.cw MINISTERIE VAN FINANCIEN SECTOR FISCALE ZAKEN ten goede. De percentages van de compliance ten aanzien van de loon-, omzet en inkomstenbelasting liggen wat hoger, maar ook deze zijn nog steeds te laag. Conform artikel 55, tweede lid, van de ALL neem ik de beslissing dat in de hierboven beschreven gevallen directe strafvervolging altijd wenselijk wordt geacht2. Het is niet wenselijk in die gevallen de belastingplichtigen een transactie te laten betalen ter voorkoming van strafvervolging. In de praktijk ontstaat hierdoor vaak de perceptie dat de vereiste aangifte op grond van enig transactiebetaling niet meer hoeft te worden ingediend. Dit beleid is tijdelijk ervan uitgaande dat dit preventieve werking zal hebben op de non compliance en belastingplichtigen zal stimuleren om te voldoen aan hun winstbelasting aangifte verplichting. Het niet voldoen aan deze verplichting heeft vergaande gevolgen namelijk strafvervolging en derhalve een strafblad bij veroordeling. Indien na evaluatie blijkt dat het niet langer noodzakelijk is om dit beleid voort te zetten, bijvoorbeeld omdat de omstandigheden drastisch gewijzigd zijn en de non-compliance nagenoeg geheel of geheel is teruggedrongen, zal dit beleid worden ingetrokken. De Sectordirecteur Fiscale Zaken, 2 De processen-verbaal zullen in deze gevallen derhalve rechtstreeks door de SBAB aan het OM ter vervolging worden toegezonden. 


No comments:

Post a Comment