September 18, 2015

Aandachtspunten voor belastingadviseurs (1) Procederen

Uw client benadert u met een aanslag die volgens hem niet in overeenstemming is met de gedane aangifte. U gaat in bezwaar. Als belastingadviseur dient u zich te realiseren dat u vanaf dat moment aan het procederen slaat.Onze of counsel, mr. Leo Delfgaauw, zegt altijd: "Procederen is faciliteren". Hij bedoelt daarmee dat uw bezwaarschrift zo behapbaar mogelijk moet zijn voor de beoogde lezer. Bij een bezwaarschrift is dat de fiscus uiteraard. Wij geven u echter in overweging om het bezwaarschrift dusdanig op te stellen dat het meteen een prima document vormt voor de mogelijk volgende stap: een procedure voor de fiscale rechter>

Zorg derhalve dat u de dagtekening van de betreffende aanslag vermeldt en geef aan dat uw client ontvankelijk is in zijn bezwaar.

Dan omschrijft u -zo compact mogelijk- alle feiten en omstandigheden van het voorliggende geval en u eindigt met een conclusie of zo u wilt een verzoek.

Een afsluitende zin kan bijvoorbeeld zijn: "Wij concluderen tot vernietiging van de aanslag".

In het kader van een optimale rechtsbescherming van uw client dient u aan te geven of er motiveringsgebreken kleven aan de betwiste aanslag, u dient om bewijs van indiening van het bezwaarschrift te verzoeken en -als de omstandigheden daartoe aanleiding geven- een beroep te doen op proceskostenvergoeding.

Schroom niet om meteen producties bij het bezwaarschrift te voegen. Dat geeft meteen voor de fiscus aan dat u al het voorwerk hebt gedaan om de confrontatie ten overstaan van de belastingrechter voort te zetten.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van het bovenstaande kunt u altijd contact opnemen: peter.muller@mullertax.com

No comments:

Post a Comment