September 07, 2015

Muller & Associates behaalt bijzonder resultaat in beroepzaak mbt Tax Holiday


Uitspraak in Beroep tegen afwijzing van toekenning Tax Holiday!

Let op het tijdsverloop van deze procedure. Namens een investeerder deed Muller & Associates op 12 mei 2010 een verzoek om toekenning van een zogenaamde Tax Holiday faciliteit. Op 5 februari 2013 werd dit verzoek bij Landsbesluit afgewezen. Op 14 maart 2013 kwamen wij in beroep tegen dit landsbesluit.

Wij ontvangen vervolgens op vrijdagmiddag rond de klok van half vijf 13 maart 2015 een vertoogschrift van de Gouverneur

en komen er op dat moment achter dat op de maandag daarop (16 maart 2015) wij geacht worden om onze standpunten ten overstaan van de Raad van Beroep te verdedigen. Een oproeping had ons nimmer bereikt.

Wij hebben het weekend derhalve besteed aan het opstellen van pleitnotities.

Cliente voldeed aan alle objectieve criteria welke de betreffende tax holiday wetgeving vereist. Er bestaat echter ook een subjectief criterium: namelijk dat het betreft een bedrijf "waarvan verwacht kan worden dat zij zal bijdragen tot verbreding van de economische basis van Curacao". U voelt hem wel aankomen. De gouverneur was van mening dat dat in casu niet het geval was. Even daargelaten dat het bepaald bevreemdend is als je investeerders wilt aantrekken waarom je dan zo enorm je best gaat doen om te zoeken naar redenen om te weigeren had de Raad van Beroep daar ook nog een mening over.

De Raad begint met te zeggen dat de beleidsvrijheid van de Gouverneur niet zover kan gaan dat deze totaal niet onder een wettelijk toetsingskader te brengen kan zijn en gaat dan verder door te zeggen dat voorts heeft te gelden dat de voorwaarde van "verbreding van de economische basis" geobjectiveerd moet worden bezien. Met andere woorden: de Raad vindt dat deze subjectieve eis ook geobjectiveerd moet worden. Daar heeft de Raad om twee redenen natuurlijk volslagen gelijk in. De eerste reden is dat anders de Gouverneur voor dit onderdeel van een Landsbesluit nimmer rechterlijk getoetst kan worden. De tweede reden is dat anders de deur naar volslagen willekeur wagenwijd wordt opengezet.

De Raad vervolgt dan door te overwegen dat 'de Gouverneur het verzoek van belanghebbende niet, althans niet op de hier aan de orde gestelde gronden, had mogen afwijzen." De Gouverneur wordt vervolgens opgedragen om een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van dit oordeel van de Raad.

De klapper zijn de laatste twee zinnen van de Uitspraak: "................, doch dat niet is bedoeld die toekenning te (kunnen) weigeren indien wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden daarvoor, onder welke de voorwaarde dat, geobjectivieerd bezien en naar maatstaven van de met de belastingfaciliteiten te stimuleren economische doelstellingen, aan verbreding van de economische basis van Curacao wordt bijgedragen. Voorzover de Gouverneur heeft gesteld dat het voorgaande anders zou zijn, acht de Raad dienst standpunt vooralsnog onjuist.
Beslissing

De Raad verklaart het beroep gegrond, vernietigt het bestreden landsbesluit en draagt de Gouverneur op opnieuw op het verzoek van belanghebbende te beslissen met inachtneming van deze uitspraak.

No comments:

Post a Comment