November 27, 2013

Auto lease en de fiscus

1  Auto van de zaak
Een auto van de zaak is een auto die door de werkgever aan de werknemer ter beschikking wordt  gesteld. Dit kan een auto zijn die eigendom is van de werkgever of een lease-auto. Als een auto eigendom is van de werknemer en de werkgever vergoedt alle kosten in verband met een dergelijke  auto, dan spreken we eveneens van een auto van de zaak.
1.1  De bijtelling in 2013
1.1.1  Algemeen
Voor een auto van de zaak heeft de werknemer te maken met een fiscale bijtelling. De bedoeling van  deze bijtelling is dat het voordeel dat de werknemer heeft door gebruik van de auto van de zaak voor privédoeleinden wordt belast. Dit gebeurt via de loonbelasting.
het percentage bijtelling is vastgesteld op 15% van de cataloguswaarde van de auto. Dat is dus de aankoopprijs van de auto op het moment dat deze de markt opkwam inclusief omzetbelasting. Ook alle accessoires worden in beginsel bji deze cataloguswaarde geteld.
Een auto van de zaak wordt in ieder geval geacht ook voor privédoeleinden ter beschikking te zijn gesteld, tenzij blijkt dat de auto niet voor prive-doeleinden wordt aangewend.
Een werknemer kan hiertoe een rittenregistratie bijhouden.
In dit verband verdient opmerking dat woon-werkkilometers als prive kilometers worden gezien. De forfaitaire bijtelling geldt zowel voor personenauto’s als voor bestelauto’s.

1.1.2  De cataloguswaarde
De fiscale cataloguswaarde is de nieuwprijs van de auto inclusief de doorberekende omzetbelasting.
In de loop van de tijd kan de catalogusprijs van een auto veranderen. Bepalend is echter de catalogusprijs op de datum van aankoop van de auto.
Ook voor ingevoerde auto’s geldt in principe de lokale catalogusprijs zoals die voor een auto in deze uitvoering gold in het bouwjaar.

1.3  Eigen bijdrage
De fiscale bijtelling van de auto wordt geregeld in de loonbelasting. Per loontijdvak wordt een tijdevenredig deel van de waarde van het privégebruik van een ter beschikking gestelde auto tot het  loon van de werknemer gerekend. De eventuele eigen bijdrage van de werknemer voor privégebruik komt hierop in mindering. De eigen bijdrage kan niet hoger zijn dan de bijtelling.


1.4  Kosten in verband met de auto van de zaak
1.4.1  Aftrek werknemer
Als een werknemer kosten maakt in verband met de auto van de zaak zijn deze niet als beroepskosten aftrekbaar.

1.4.2  Onbelaste vergoeding voor kosten auto van de zaak
Kosten die de werknemer maakt voor zijn auto van de zaak mogen belastingvrij worden vergoed.
Hierbij kan gedacht worden aan waskosten, parkeerkosten en tolgelden. Verkeersboetes kunnen niet onbelast worden vergoed.
De verstrekking van parkeergelegenheid is onbelast als de parkeergelegenheid zich bevindt bij de plaats van werkzaamheden. Te denken valt bijvoorbeeld aan een al dan niet gereserveerde parkeerplaats.

1.5  Aspecten van de auto van de zaak voor de werkgever
1.5.1  Loonbelasting
Een werkgever moet loonbelasting inhouden op het privévoordeel dat een werknemer met een auto van de zaak heeft. Hij hoeft geen premies werknemersverzekering op het voordeel in te houden. De inhouding geldt zowel voor personenauto’s als voor bestelauto’s, tenzij er voor wat betreft de bestelauto sprake is van de eerder genoemde uitzonderingen (zie 1.1.2).
Een en ander betekent dat de werkgever verantwoordelijk is voor en risico loopt met betrekking tot een correcte inhouding
Zelfstandige ondernemers hebben, binnen de grenzen van de redelijkheid, de keuze om hun auto te beschouwen als ondernemingsvermogen of als een privéauto. Indien de auto nagenoeg geheel (d.w.z. 90% of meer) zakelijk wordt gebruikt, zal deze tot het ondernemingsvermogen moeten worden gerekend. Gebruikt u uw auto nagenoeg geheel privé, dan behoort deze verplicht tot het privévermogen. In alle overige gevallen mag u kiezen of u de auto tot het ondernemingsvermogen rekent, of tot het privévermogen.
Als de auto ondernemingsvermogen is, komt de ondernemer terecht in een regeling die vergelijkbaar is met de auto van de zaak voor werknemers. De ondernemer heeft te maken met een fiscale bijtelling wegens privégebruik. Dit wordt fiscaal geeffectueerd door 15% van de cataloguswaarde te classificeren als niet gemaakt ten behoeve van de onderneming.

2  Overige regelingen
Bij financiële lease en koop (en derhalve niet bij operationele lease) kan versnelde afschrijving van toepassing zijn.

2.1  Versnelde afschrijving
Op sommige soorten investeringen (middels koop of financial lease) mag door ondernemers afwijkend van het normale lineaire afschrijvingsverloop worden afgeschreven.
De afschrijving mag dan ‘willekeurig’ plaatsvinden, dat wil zeggen dat men zich niet aan de normale  afschrijvingsregels hoeft te houden. Het voordeel is dan een liquiditeits- en rentevoordeel: door de snellere afschrijving betaalt men in dat jaar minder belasting. Maar soms kan het ook voordelig zijn  de afschrijving te verdelen over meerdere jaren. In elk van de jaren kan de afschrijving dan van de belasting in de hoogste tariefschijven afgetrokken worden.

Uiteraard geldt dat de betaalde lease premies als aftrekbare kosten kunnen worden aangemerkt voor respectievelijk onder de winstbelasting en de inkomstenbelasting vallende ondernemers.


www.mullertax.com3 comments:

  1. Een auto leasen brengt vele voordelen met zich mee. Het leasen is tegenwoordig steeds meer in opkomst en door de concurrentie zal het ook steeds groter worden.

    ReplyDelete