July 28, 2021

POCESKOSTENVERGOEDING EN HET RECHT DAAROP

Indien een bezwaar wordt afgewezen door de belastinginspecteur staat het u vrij om die beslissing van de inspecteur aan de rechter voor te leggen. 

Indien u uw kansen om te winnen wilt vergroten is het uiteraard verstandig om u te laten bijstaan. Dat gaat u uiteraard geld kosten. 

Het is dan ook zeer gebruikelijk dat u aan de rechter verzoekt om een proceskostenvergoeding toe te kennen. 

In Curacao doet de rechter en sluit daarbij aan bij een besluit uit het bestuursrecht of beter gezegd het bestuursprocesrecht. 

Vandaag bereikte ons daaromtrent een interessante uitspraak uit Nederland die ongetwijfeld ook van belang is voor onze praktijk.

Wat speelde in deze casus? Belanghebbende had als gemachtigde een registeraccountant ingeschakeld die in het verleden ook onder meer als belastinginspecteur had gewerkt. De rechtbank wees het verzoek om proceskostenvergoeding echter af.


Want, zo oordeelde de rechtbank in dit geval:

Met betrekking tot de door de gemachtigde in bezwaar en beroep verleende bijstand en vertegenwoordiging is de rechtbank van oordeel dat geen sprake is geweest van beroepsmatig verleende rechtsbijstand. Gelet op de toelichting bij het Besluit Proceskosten bestuursrecht (Stb. 1993, 763, blz. 6) moet worden aangenomen dat voor het beroepsmatige karakter vereist is dat het verlenen van rechtsbijstand een vast onderdeel vormt van een duurzame, op het vergaren van inkomsten gerichte taakuitoefening (vgl. de uitspraak van de Hoge Raad van 16 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BY2770).

Dus indien u een financieel of juridisch deskundige inschakelt wil dat niet automatisch zeggen dat -ook al wint u- dat u -al dan niet op verzoek- een deel van de gemaakte kosten terugziet. U dan dient iemand in te schakelen die op regelmatige wijze tegen vergoeding namens clienten bezwaar-en-beroepsprocedures voert en die relevante juridische scholing heeft genoten. 
Indien u twijfelt of een dienstverlener kwalificeert dient u navraag te doen. 

Dat is overigens hoe dan ook een goed plan omdat procederen een aparte tak van sport is. 

Een goede adviseur hoeft nog geen goede procestijger te zijn. No comments:

Post a Comment