December 31, 2020

Een boekenonderzoek en de gevolgen voor uw compensabele verliezen

 Bij ons diende zich de navolgende casus aan. Een vennootschap heeft jaren geleden een boekenonderzoek mogen ondergaan. 

Dat leidde niet tot belastingheffing voor de winstbelasting omdat de vennootschap nog over voldoende compensabele verliezen beschikte. 

Wel was de onderzoekende ambtenaar de mening toegedaan dat de compensabele verliezen nu fors verminderd zouden moeten worden.
Zijn bevindingen legde hij vast in een rapport dat opgevat dient te worden als een advies aan de belastinginspecteur. Nu doet zich -als sinds 1996- Curacao de situatie voor dat de winstbelasting een zogenaamde aangiftebelasting is. 

Dat betekent dat net als bij bijvoorbeeld de loonbelasting en omzetbelasting de belasting betaald dient te worden gelijktijdig met het doen van de aangifte. De betreffende vennootschap had niets betaald; er waren immers verliezen geleden.

Verder gold dat de vennootschap en haar ijverige belastingadviseur het niet eens waren met de bevindingen zoals vastgelegd in het rapport. Wij hebben dus de oorspronkelijke verliezen aangehouden.

In een situatie waarbij naar aanleiding van een boekenonderzoek meer belasting verschuldigd zou zijn in de visie van de inspecteur legt deze een zogenaamde naheffingsaanslag op. In ons geval niet want er wordt geen belasting extra verschuldigd. Maar formeel wordt ook niets gedaan aan het gegeven dat de fiscus vindt dat de compensabele verliezen voor te hoge bedragen zijn opgevoerd. Logisch zou zijn om een negatieve aanslag winstbelasting op te leggen maar voor een lager verlies dan door een belastingplichtige opgevoerd. Naheffen mag in beginsel na vijf jaar na het jaar waarin de belastingschuld is ontstaan en tien jaar bij kwader trouw.

In dit geval is de belastingplichtige niet te kwader trouw. Hij is het niet eens met de inhoud van het rapport naar aanleiding van het boekenonderzoek en de inspecteur ziet nu de mogelijkheden tot naheffing verdampen omdat geen actie genomen wordt in de zin dat geen negatieve aanslag wordt opgelegd. Dat is voor iedereen jammer wellicht want een belastingplichtige blijft in onzekerheid verkeren totdat verjaring is ingetreden en de fiscus mist wellicht opbrengsten. Indien negatieve aanslagen winstbelasting opgelegd zouden worden kan maar daartegen in bezwaar komen en zo duidelijkheid creeren. De achterligger van de vennootschap waar wij voor optraden is bepaald niet zenuwzwak dus hij vindt het allemaal prima.

In ieder gevalt dient u te beseffen dat een rapport van een boekenderzoeker (in dienst van Stichting Belastingaccountantsbureau) enkel een advies aan de inspecteur bevat en niet meer dan dat en dat wanneer enkel compensabele verliezen worden aangetast het kan lonen om stil te blijven zitten.

Wij wensen u een voorspoedig en covid-vrij 2021.

No comments:

Post a Comment