August 24, 2016

Moet een belastingplichtige zich verdiepen in belastingregelingen?Sparen
Moet een belastingplichtige zich verdiepen in belastingregelingen? Niet als hij zich laat bijstaan door een deskundig adviseur, oordeelt de Hoge Raad. Daarbij geldt echter wel de restrictie dat dit alleen geldt voor inhoudelijke aspecten van een belastingregeling en niet voor betrekkelijk eenvoudige voorwaarden voor toepassing van de regeling.
Een bedrijf dat mensen vanuit een uitkeringssituatie naar een reguliere arbeidssituatie begeleidt, paste tussen 2009 en 2013 voor 400 werknemers onterecht de afdrachtvermindering onderwijs toe. Aangezien het bedrijf niet beschikte over de vereiste verklaring crebo-erkende opleiding en een doelgroepverklaring van het UWV, had het geen recht op de afdrachtvermindering.
Het hof concludeerde dat het in deze zaak ging om betrekkelijk eenvoudige formele voorwaarden. Zeker gezien het feit dat deze in het betreffende marktsegment niet onbekend zijn, had het bedrijf zich hiervan op de hoogte moeten stellen. De belanghebbende had wel een adviseur voor de loonadministratie en het indienen van aangiftes loonheffingen, maar dit leidde niet tot een ander oordeel. Het hof vond dat het bedrijf lichtvaardig had gehandeld en oordeelde dat er sprake was van grove nalatigheid waardoor er te weinig belasting was betaald.

No comments:

Post a Comment