November 20, 2015

Tjako Streefland. Royale uitdaging: Open brief aan Zijne Majesteit de Koning


19 NOVEMBER 2015 09:29 , door Accountancy Vanmorgen
Majesteit, duidt u mij niet euvel dat ik u benader middels dit schrijven. Tijdens de recente begrotingsbehandeling van Algemene Zaken kwam uw belastingpositie aan de orde. Een deel van de Tweede Kamer heeft toenemende moeite met uw gedefiscaliseerde positie. Voor de goede orde: u geniet geen ongelimiteerde fiscale vrijstellingen.

Grondwettelijk is vastgelegd dat u geen inkomstenbelasting betaalt over uw werktoelage (uw uitkering), het deel van uw vermogen dat u nodig heeft ter behoorlijke uitoefening van uw ambt, alsmede komen u bepaalde successierechtelijke vrijstellingen toe. U bent onschendbaar, zo bepaalt de Grondwet. Hierdoor kan bezwaarlijk worden gesteld dat u onder gezag staat van de overheid of wellicht erger – indachtig de volatiliteit van het Gesundes Volksempfinden – het volk. Als wij verder de gelijkgesteldenregeling en de fictieve dienstbetrekking laten voor wat die zijn, moge duidelijk zijn dat uw werkrelatie met het Koninkrijk der Nederland niet geregeerd wordt door de regels van een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst. Derhalve zal ingeval u belasting moet gaan betalen over uw jaarlijkse uitkering, inhouding van loonbelasting en premies werknemers verzekeringen niet aan de orde zijn. Hoe dan wel uw inkomen van de Staat te duiden? Resultaat uit overige werkzaamheden of misschien zelfs wel winst uit onderneming? Tot voor kort kon in ons land – uw land – voor een dergelijke arbeidsrelatie een zogenoemde Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) worden aangevraagd. De VAR loopt echter op zijn laatste benen en zal aanstonds vervangen worden door de Wet
Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Uw contract met het Rijk (heeft u eigenlijk een overeenkomst?) kan nu voorgelegd worden aan de Belastingdienst, waarbij de mate van (on)zelfstandigheid wordt getoetst. Er zijn rigoureuze maatregelen denkbaar teneinde uw belastingpositie te optimaliseren. Wat te denken van een zetelverplaatsing naar een fiscaal vriendelijke én wellicht ook nog bevriende natie? Toegegeven: een koning die in een ander land zijn hoofdkantoor (paleis) vestigt, dan wel offshore gaat louter vanwege fiscale motieven, zal daarvoor de handen niet op elkaar krijgen van zijn onderdanen. Wel kan het in uw geval de moeite lonen om het belastingverdrag met Argentinië nader te bestuderen. Hoe dat ook zij, een puur binnenlandse aanpak zou ook kunnen volstaan. U bezit immers één of meerdere rijksmonumenten. De voor uw rekening komende onderhoudskosten kunnen leiden tot een substantiële belastingaftrek. In plaats van koninklijke revenuen voor ’s-Rijks belastingen, kan een slimme aanpak van uw belastingpositie leiden tot een uitholling van de schatkist. Het is maar de vraag of de ijverige volksvertegenwoordigers, die u in het vervolg willen laten voorzien van blauwe enveloppen in uw koninklijke brievenbus (‘deurmatmomenten’), hierbij stilgestaan hebben. Het is nog niet zover, maar het kan geen kwaad u op uw (belasting) positie te beraden. Het kan geen kwaad wat te lobbyen bij Kamerleden.  Heeft u nagedacht over de vreemde situatie die kan ontstaan als de wet terzake van uw belastingvrijstelling toch gewijzigd gaat worden? Elke wet is voorzien van de preambule Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Verder ondertekent u elke wet. Ziet u dat wel zitten als uw fiscalisering aan de orde is? Niet getreurd: ook dan is er een uitweg. Herinnert u zich de koning van onze zuiderburen die ooit door zijn regering tijdelijk in de onmogelijkheid werd gesteld om te regeren, terzake van een wetsvoorstel dat hij weigerde te ondertekenen. Een kortstondige abdicatie behoort derhalve tot de mogelijkheden. Alles op rij gezet, strekt in uw situatie advisering en bijstand door een bekwame belastingadviseur / accountant tot de aanbeveling.
Uw belastingadviserende onderdaan! 
Tjako Streefland directeur Taxpartners, Loosdrecht.
Deze column op papier lezen? Deze column is eerder verschenen in de papieren Accountancy Vanmorgen.

No comments:

Post a Comment