August 05, 2020

Binnen of buiten (de termijn)

Het formele belastingrecht bepaalt hoe het fiscale spel gespeeld wordt. Bijvoorbeeld hoe een aanslag tot stand komt, wat er tegen gedaan kan worden, welke verplichtingen u jegens de fiscus en zo verder.

In de belastingkamer van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao zit een rechter die bijzonder veel weet van de spelregels. Hoe weet ik dat? Deze rechter heeft ondermeer meegeschreven aan het -prijzige- Handboek Fiscaal Procesrecht (5e druk). De eerste druk kwam tot stand in mijn geboortejaar dus er moet klaarblijkelijk veel en met name lang worden nagedacht over een nieuwe druk. De 5e druk dateert namelijk uit 2014.

De betreffende rechter deed op 1 juli 2020 een uitspraak waarin hij precies maar ook kort en bondig, uitlegt hoe termijnen werken als je in bezwaar wilt tegen een aanslag of in beroep wilt komen tegen een uitspraak van onze fiscus. In beide gevallen geldt dat binnen twee maanden na de dagtekening van de aanslag of de uitspraak in bezwaar of beroep kan worden gekomen.

Dus zegt de rechter. Die termijn begint op de dag volgend op de dagtekening.


Ik kan hem maar beter citeren denk ik:

"De onderhavige uitspraak op bezwaar is gedagtekend op 3 mei 2019. De beroepstermijn vangt aan op 4 mei en eindigt op 3 juli 2019 om 24.00u. Het beroepschrift is op 4 juli 2019 ingediend. Het beroepschrift is dus buiten de wettelijke termijn van twee maanden ingediend"

En dan ben je dus niet-ontvankelijk en gaat de rechter het ingestelde beroep verder niet behandelen.

Opmerkelijk in de uitspraak (onder procesverloop is overigens: "Belanghebbende heeft op 13 juni 2020 een nader stuk ingediend, te weten het door zijn echtgenote geschreven proefschrift." Ben benieuwd naar dat proefschrift.

July 16, 2020

Uitnodiging voor het doen van aangifte

Onze clienten worden momenteel overspoeld met "uitnodigingen" om aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2019 te doen. Op de foto de uitnodiging voor een buitenlands belastingplichtige.


Omdat er staat "Aangifte B" weten we dat het een buitenlandse belastingplichtige betreft. Ingezetenen worden verzocht om via model A aangifte te doen.

De uitnodigingen verbazen mij moet ik zeggen. Aangiften over 2017 en 2018 zijn uiteraard al lang de deur uit maar aanslagen over die jaren worden nauwelijks opgelegd bij mijn weten. Door deze uitnodigingen te sturen zet de belastingdienst zichzelf nog meer op achterstand. De vraag is of dat verstandig is. Overigens valt op dat ook uitnodigingen de deur uitgaan naar mensen die allang aangifte hebben gedaan.

June 22, 2020

When the going gets tough.........

the tough get going.

Vanochtend las ik in de krant dat Curacao een economische krimp van 23 procent tegemoet kan zien en dat we met een beetje goede wil in 2023 weer aan de beterende hand zullen zijn.

Dat is verschrikkelijk nieuws en het zal naast de al bestaande werkloosheid tot nog meer arbeidslozen onder ons gaan leiden.

Een eerdere verwachting was dat er 60 procent -ja u leest het goed zestig procent- werkloosheid zou komen.

Maar dat was op basis van een economische krimp van iets minder dan 19 procent.
Het kan nog altijd weer erger.

Dit zou het moment moeten zijn waarbij alle inwoners van Curacao de handen ineenslaan en aan de slag gaan om de ons tegemoet tredende crisis het hoofd te bieden.

 Doen wij dat? Mijn angst is van niet.

De volksvertegenwoordigers moeten bezuinigen en lijken allerlei manieren te verzinnen om dat dusdanig in te vullen dat het voor hen geen negatieve cashflow oplevert.

Bij de ambtenarij lijkt het beeld min of meer hetzelfde. Iedereen wil bezuinigen maar niemand wil er op achteruit gaan. Dat kan net zo min als een beetje zwanger zijn overigens. Aan de andere kant lijkt de overheid de insteek van CFT, CBCS en IMF te negeren om nu een serieus te gaan bezuinigen.

Telkens verzint men het tegenovergestelde namelijk het verhogen van de belastingen.
Het laatste voorstel was om de omzetbelasting 1 tarief te geven van 7 procent.

Het is mijn stellige overtuiging dat de crisis waarin wij verkeren ons ook zonder Covid-19 had weten te bereiken. Een van de vele problemen waar wij voor staan is dat de overheid zoveel geld opslurpt aan ambtenarensalarissen dat er niet voldoende overblijft om te investeren in bijvoorbeeld onderwijs, infrastructuur en dergelijke.

In gezondsheidszorg hebben we dusdanig geinvesteerd dat die voor ons onbetaalbaar is geworden. Die bittere beker zullen wij ook nog moeten uitdrinken.

Een van de redenen overigens waarom wij ook zonder Covid-19 in een diepe crisis waren geraakt.

En nu doet zich de paradox voor dat je je moet afvragen of het besparen op ambtenarensalarissen nu wel zo een goed plan is. Zij consumeren namelijk ook en consumptie is een van de pijlers van welke economie dan ook.Deels is Curacao een trickle-down-economy waarbij altijd de sterke schouders in enigerlei mate hebben gezorgd voor mensen om hen heen. Maar ook de sterke schouders gaan het nu voelen en zij zullen ook meer hun hand op de knip gaan houden.

Mijn gedachten gaan constant uit naar degenen die nu voedselpakketten ontvangen en die zich in gemoede afvragen of het volgende pakket er nog aankomt.

Mijn gedachten gaan tevens uit naar degenen die onvermoeibaar die pakketten blijven bezorgen en alle andere vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken.

Vanuit al deze ellende gaan nu stemmen op om dan maar aan te sluiten bij Nederland; provincie of gemeente. Maar dat betreft enkel de verhouding met Nederland. Daarmee zijn onze problemen niet opgelost. En het is maar de vraag of Nederlandse ambtenaren beter in staat zullen zijn om onze problemen op te lossen dan wij zelf.

Een van de structurele problemen van onze maatschappij is de structuur zelf. Een wat cynische kennis van mij beschreef Curacao ooit als een handelsmaatschappij waarin iedereen enkel doende is geld te verdienen. Een soort kruising tussen Shell en WIC. Het is zeker waar dat er een aantal partijen in Curacao economische posities bezitten die maken dat "the cost of doing business" op Curacao veel te hoog is. Waar de overheid moet bezuinigen zouden deze partijen ook voorgehouden moeten worden dat hun marges veel te hoog zijn waardoor veel ondernemers in hetzelfde schuitje verkeren als de overheid; te weinig over om te investeren. Ondernemers zijn echter ondernemers en zijn tough en when the going gets tough.............

Als laatste het volgende. Ik ben fiscaal-jurist en sinds 1985 houd ik mij derhalve bezig met belastingrecht.

In een economie met een krimp van 23 procent en 60 procent werkloosheid; wat gaat dat betekenen voor de belastingopbrengsten en wat voor een aantal overheidsmonopolisten zoals Curoil en Aqualectra. Daarnaast zijn wij getroffen door een aantal bankschandalen. Miljoenen zijn weg bij Girobank. Die gelden zouden in deze crisistijd anders aangewend kunnen worden voor de eerdergenoemde consumptie. Ook zonder Covid-19 bevonden wij ons reeds in een perfect storm.

Wij komen voor fundamentele -zoniet existentiele- problemen te staan die de banale problemen van alledag verre zullen overstijgen. Ik wens een ieder veel sterkte en wil u meegeven om u zo positief mogelijk te blijven opstellen. We kunnen de crisis niet negeren maar we moeten met zijn allen maar trachten er het beste van te maken en hopelijk komen we er dan sterker en beter uit en beseffen we allemaal op wat voor een magische plek wij mogen wonen.

June 15, 2020

De Curaçaose Beleggingsvennootschap en uw vermogensbeheerder


De Curaçaose Beleggingsvennootschap (CBV) (vroeger: vrijgestelde vennootschap) is een vehikel dat onder voorwaarden is vrijgesteld van winstbelasting. Die voorwaarden zijn onder meer dat sprake moet van afgeperkte activiteiten -zowel in de doelstelling als ook feitelijk- en dat de vennootschap als CBV is aangemeld bij de fiscus. Er bestaat wel de plicht tot het opstellen van een jaarlijkse jaarrekening en ook tot het doen van een jaarlijkse aangifte winstbelasting. Voor de meeste aandeelhouders in Curaçao geldt dat dividenden dan niet worden belast maar dat er een fictief rendement over het vermogen van de CBV in aanmerking wordt genomen. Dat geldt overigens expliciet niet voor degenen die op Curaçao onder de penshonadoregeling vallen.


Verder dient de vennootschap haar inkomsten te verkregen uit landen waarin een zekere mate van belasting naar het inkomen plaatsvindt. En daar zou het soms wel eens mis kunnen gaan. Een vennootschap waarbij wij betrokken zijn had dividenden ontvangen uit onder meer de Marshall eilanden en nog wat andere plekken op de wereld waar heffingen naar het inkomen helemaal niet plaatsvinden. In beginsel verlies een CBV dan haar vrijgestelde status zij het dat de wet bepaalt dat indien dergelijke inkomsten beperkt blijven tot 5 procent van de totale inkomsten de vrijgestelde status in stand kan blijven.

Hoe kan de fiscus nou constateren hoe dat zit behalve door nauwgezet een jaarrekening tot zich te nemen? Welnu, bij de jaarrekening moet telkens een zogenaamde deskundigenverklaring gevoegd worden die aangeeft dat de vennootschap voldoet aan de wettelijke eisen en indien er inderdaad inkomsten zijn aangetroffen uit genoemde laag-of niet belaste landen moet getoetst worden of dit aan de vrijgestelde status in de weg staat.

Dat betekent dat indien u belanghebbende bent bij een CBV en u heeft uw vermogensbeheerder de vrije hand gegeven ten aanzien van de vraag hoe de beleggingsportefeuille er uit moet zien het wel zaak is om er aan te dringen dat hij niet teveel stukken uit laagbelaste landen opneemt want dan bent u, zoals dat heet, goed in de aap gelogeerd. Immers, zonder vrijgestelde status ook geen fictief rendement meer waardoor dividenden anders in de heffing van inkomstenbelasting worden betrokken.

Oppassen dus!May 25, 2020

How to file a profit tax return or who is in the driver's seat?

More than once I have been told that our offices form an atypical law firm.

Insofar as that refers to us being out of the box thinkers I consider that a compliment.

Of course I know from a certain perspective that is true.

This tax law firm came into life in 2001 and since that moment we have sailed our own course.

We take the tax authorities to the court more often than many colleagues seem to do and also we pride ourselves in weighing the costs of implementing our tax advice against the probable fiscal benefit.
Tax advice should be simply about saving you money and should not be principle driven.

In court principles of legislation can support your case but that is something else.

Apart from these high-brow court proceedings and interesting tax advice we also take care of your tax filing needs. We file your income tax, your profit tax and (hopefully not your) estate tax.

Here we also seem to be somewhat different compared to our colleagues. In most cases we do not just receive your company's financials and turn that into a profit tax return. If we would merely do that we would have no added value. The basis of a good profit tax return is a good financial statement meaning a balance sheet, a profit and loss sheet and explanatory notes and hopefully a statement from an accountant that says something about the level of trust that can be obtained from these financials.

So, to make a short story somewhat longer we would like to put our 5 cents worth in before your financial statements a being finalized as these statements form the foundation of the profit tax return.

We want to be in the driver's seat as the quality of the financials directly influence the quality of your profit tax return.So, please allow us to help you compose better financial statements. This of course in a good in con fraternal discourse with the person who prepares your financials.

Having an academically trained tax lawyer fill out just tax form makes no sense. Make use of our expertise on tax law and years of experience.

Want to know more? Call Peter on (**)5 99 9 7374916 or mail to peter.muller@mullertax.com


May 04, 2020

Tax consequences of leaving Curacao

Due to Covid-19 a lot of people are contemplating whether to stay on Curacao or not once the travel ban has been lifted.

This is a word of warning for those who would want to leave and has to do with the difference between wage tax and income tax.

Wage is tax in being withheld from your wages and this wage tax can be compensated against your income tax. The taxes are however calculated differently and this can play an important role when you are leaving the island especially if you do not against the end of the year.Allow me to elaborate.
Wage tax is simply calculated on your (monthly of bi-weekly) wage. Income on your year income. The Curacao income tax however has one little very nasty rule about its calculation once leave the island. Say you intend to leave the island on July 1 and were living in Curacao from January 1 on. You have then lived exactly half a year in Curacao.

For the calculation of your income tax the tax inspector will then first calculate your income tax on the basis of a full year income and then divide that by 2. That calculation will increase the income tax due.

Why is that? Very simple because the income tax has a progressive rate. The more you make the higher the percentage. Remember the wage tax was only withheld on your monthly income. So now you may fall into a higher tax bracket which makes that your income tax may be higher than the wage tax withheld.

Something to take into consideration while pondering on staying or leaving. The AOV has a fixed monthly maximum so you do not have to worry about that one.

April 20, 2020

Brandbrief aan onze regering


Curaçao is een zogenaamde small island state ook wel aangeduid als micro-state. Kleine landen hebben vanwege hun schaal altijd bijzondere problemen. Wanneer je het aantal inwoners hebt van een middelgrote stad maar de beslommeringen van een land staat een dergelijk land per definitie voor uitdagingen. De kleine landen die dat in mindere mate hebben zijn op de vingers van 1 hand te tellen. Je kan dan denken aan Monaco, Liechtenstein en San Marino bijvoorbeeld. Die landen hebben bepaalde problemen niet omdat het er of economisch goed gaat of dat een aantal taken door een groter zusterland worden gedragen. Ook kan zich een combinatie van economisch welzijn voordoen met toch de bijstand van de grote zuster. Liechtenstein steunt op Oostenrijk, Monaco op Frankrijk en San Marino op Italië. Daarnaast geldt dat in deze minilanden het gemiddeld inkomen relatief hoog ligt.
Curaçao is een klein land met een luchthaven, een haven een dienst buitenlandse betrekkingen en een historisch zo gegroeid relatief groot ambtenarenapparaat. Daarnaast beweegt het gemiddelde inkomen zich bepaald aan de lage kant. Dat betekent relatief lage belastingopbrengsten. Anderzijds is de druk van sociale premies ongekend hoog. Sociale premies worden rondgepompt in de samenleving waardoor je daar als land niets aan hebt om bijvoorbeeld onderwijs en infrastructuur in stand te houden.
Recent deden zich opvolgend een aantal problemen voor. De aftakeling van de financiële dienstverlening is onder druk van buiten ingezet vanaf 1993. Het financiële offshore-systeem vertoonde eind 2019 haar laatste stuiptrekking. Verder eindigde de overeenkomst met PdVSA per eind 2019. Als dat al niet genoeg ellende met zich bracht werd vervolgens in augustus 2019 de belastingontvanger getroffen door een brand die de gehele fiscus wist lam te leggen. We schrijven nu april 2020 en de gevolgen van deze brand zijn wij nog immer niet te boven.
Vorig jaar was eindelijk ons nieuwe ziekenhuis gereed. Naar wij begrijpen is dat gepaard gegaan met enorme budgetoverschrijdingen en is het ziekenhuis op een onlogische plek gebouwd. De premies ziekteverzekering die door lokale verzekeraars worden aangeboden zijn meteen forse percentages gestegen.
Maar daar bleef het niet bij. De wereld werd getroffen door Covid-19 waardoor op Curaçao de laatste strohalm -toerisme- kwam stil te liggen.
De fiscale afbreuk van de financiële dienstverlening werd geformaliseerd met de inwerkingtreding van het Nieuw Fiscaal Raamwerk in 2002. In december 2019 was de wetgever nog druk doende om de laatste aanpassingen aan onze fiscale wetgeving te schrijven zodat wij in 2020 een internationaal gezien aanvaardbare wetgeving konden presenteren.
Hoewel ook al jaren bekend was dat de overeenkomst met PdvSA in 2019 zou eindigen kwam eerst eind 2019 de Klesch groep in beeld al redder van onze raffinaderij. Het is maar zeer de vraag of de raffinaderij ooit weer de lucht in komt. Een raffinaderij schijn je niet eenvoudig weer te kunnen opstarten nadat deze langere tijd heeft stil gestaan. Ook is de ontwikkeling van de oliemarkt niet erg bemoedigend en kun je je afvragen of een raffinaderij en toerisme niet strijdig met elkaar zijn. Nog even los van de vraag of fossiele energie de toekomst heeft. We weten allemaal het antwoord op die vraag.
Terugkerende bron van ergernis is tevens de salarissen van de bestuurders van onze overheidsvennootschappen. Ook blijkt men opeens doende om weer een nieuwe overheidsvennootschap het leven te laten zien. De leden van de Raad van Commissarissen hebben de euvele moed getoond om tijdens een van de zwaarste periodes waar Curaçao de laatste decennia doorheen gaat om verhoging te vragen van hun commissarisbeloningen.
Nu is door de Covid-19 crisis Curaçao op slot waarmee ook het toerisme en de horeca een doodsteek hebben gekregen. Tienduizenden mensen kunnen onmiddellijk niet meer rondkomen.
De hierboven beschreven gebeurtenissen geven er blijk van dat onze overheid niet in staat is om adequaat en tijdig te reageren. Laat staan dat er op situaties wordt geanticipeerd.
Wel zijn de ambtenaren druk doende om hun belangen te beschermen. Geen woord van empathie ten aanzien van onze mede-burgers die nu letterlijk omkomen van de honger. Nee, de loontrede, daar gaat het om. Dat de ambtenaren geen oog hebben voor het verwateren van hun pensioenen door aankoop van PSB Bank door het Ambtenaren Pensioenfonds Curacao (APC) welke bank dan vervolgens -als het goed begrijp- moet gaan fuseren met de technisch failliete Girobank is bepaald raadselachtig.
Curaçao is autonoom binnen het koninkrijk. Dat is een juridische realiteit maar niet een economische. Je kan niet met droge ogen roepen dat je autonoom bent als je niet zelf je broek kan ophouden. Terugverwijzend naar het begin van dit verhaal; dat is geen verwijt maar een gevolg van de schaal van Curaçao.
De verwachting is dat binnen afzienbare tijd de ambtenarensalarissen niet meer betaald kunnen worden. Verder geldt dat er met het uitbreken van Covid-19 zich meteen mensonterende toestanden blijken voor te doen.
De reactie van onze overheid is dat Nederland moet helpen. Dat moet ook en Nederland lijkt daartoe bereid maar die hulp draagt wederom bij aan onze al veel te hoge schuldenlast.
Het ligt voor de hand dat Nederland niet bereid zal zijn om Curaçao telkens onvoorwaardelijk uit de brand te helpen als zich weer een negatieve gebeurtenis voordoet.
Zelfs al doen zich geen negatieve gebeurtenissen voor dan nog zullen wij door onze schaal en door het te lage gemiddeld inkomen nimmer in staat zijn om daadwerkelijk autonoom te zijn. Er zal nimmer een situatie ontstaan waarbij Curaçao eigenhandig en met eigen middelen levensvatbaar zal zijn. Met Covid-19 niet en zonder Covid-19 ook.
De klemmende vraag aan onze politieke gezagsdragers is dan ook. Wat stelt u voor om structureel te doen? Telkens pappen en nathouden is geen regeren.