May 25, 2020

How to file a profit tax return or who is in the driver's seat?

More than once I have been told that our offices form an atypical law firm.

Insofar as that refers to us being out of the box thinkers I consider that a compliment.

Of course I know from a certain perspective that is true.

This tax law firm came into life in 2001 and since that moment we have sailed our own course.

We take the tax authorities to the court more often than many colleagues seem to do and also we pride ourselves in weighing the costs of implementing our tax advice against the probable fiscal benefit.
Tax advice should be simply about saving you money and should not be principle driven.

In court principles of legislation can support your case but that is something else.

Apart from these high-brow court proceedings and interesting tax advice we also take care of your tax filing needs. We file your income tax, your profit tax and (hopefully not your) estate tax.

Here we also seem to be somewhat different compared to our colleagues. In most cases we do not just receive your company's financials and turn that into a profit tax return. If we would merely do that we would have no added value. The basis of a good profit tax return is a good financial statement meaning a balance sheet, a profit and loss sheet and explanatory notes and hopefully a statement from an accountant that says something about the level of trust that can be obtained from these financials.

So, to make a short story somewhat longer we would like to put our 5 cents worth in before your financial statements a being finalized as these statements form the foundation of the profit tax return.

We want to be in the driver's seat as the quality of the financials directly influence the quality of your profit tax return.So, please allow us to help you compose better financial statements. This of course in a good in con fraternal discourse with the person who prepares your financials.

Having an academically trained tax lawyer fill out just tax form makes no sense. Make use of our expertise on tax law and years of experience.

Want to know more? Call Peter on (**)5 99 9 7374916 or mail to peter.muller@mullertax.com


May 04, 2020

Tax consequences of leaving Curacao

Due to Covid-19 a lot of people are contemplating whether to stay on Curacao or not once the travel ban has been lifted.

This is a word of warning for those who would want to leave and has to do with the difference between wage tax and income tax.

Wage is tax in being withheld from your wages and this wage tax can be compensated against your income tax. The taxes are however calculated differently and this can play an important role when you are leaving the island especially if you do not against the end of the year.Allow me to elaborate.
Wage tax is simply calculated on your (monthly of bi-weekly) wage. Income on your year income. The Curacao income tax however has one little very nasty rule about its calculation once leave the island. Say you intend to leave the island on July 1 and were living in Curacao from January 1 on. You have then lived exactly half a year in Curacao.

For the calculation of your income tax the tax inspector will then first calculate your income tax on the basis of a full year income and then divide that by 2. That calculation will increase the income tax due.

Why is that? Very simple because the income tax has a progressive rate. The more you make the higher the percentage. Remember the wage tax was only withheld on your monthly income. So now you may fall into a higher tax bracket which makes that your income tax may be higher than the wage tax withheld.

Something to take into consideration while pondering on staying or leaving. The AOV has a fixed monthly maximum so you do not have to worry about that one.

April 20, 2020

Brandbrief aan onze regering


Curaçao is een zogenaamde small island state ook wel aangeduid als micro-state. Kleine landen hebben vanwege hun schaal altijd bijzondere problemen. Wanneer je het aantal inwoners hebt van een middelgrote stad maar de beslommeringen van een land staat een dergelijk land per definitie voor uitdagingen. De kleine landen die dat in mindere mate hebben zijn op de vingers van 1 hand te tellen. Je kan dan denken aan Monaco, Liechtenstein en San Marino bijvoorbeeld. Die landen hebben bepaalde problemen niet omdat het er of economisch goed gaat of dat een aantal taken door een groter zusterland worden gedragen. Ook kan zich een combinatie van economisch welzijn voordoen met toch de bijstand van de grote zuster. Liechtenstein steunt op Oostenrijk, Monaco op Frankrijk en San Marco op Italië. Daarnaast geldt dat in deze minilanden het gemiddeld inkomen relatief hoog ligt.
Curaçao is een klein land met een luchthaven, een haven een dienst buitenlandse betrekkingen en een historisch zo gegroeid relatief groot ambtenarenapparaat. Daarnaast beweegt het gemiddelde inkomen zich bepaald aan de lage kant. Dat betekent relatief lage belastingopbrengsten. Anderzijds is de druk van sociale premies ongekend hoog. Sociale premies worden rondgepompt in de samenleving waardoor je daar als land niets aan hebt om bijvoorbeeld onderwijs en infrastructuur in stand te houden.
Recent deden zich opvolgend een aantal problemen voor. De aftakeling van de financiële dienstverlening is onder druk van buiten ingezet vanaf 1993. Het financiële offshore-systeem vertoonde eind 2019 haar laatste stuiptrekking. Verder eindigde de overeenkomst met PdVSA per eind 2019. Als dat al niet genoeg ellende met zich bracht werd vervolgens in augustus 2019 de belastingontvanger getroffen door een brand die de gehele fiscus wist lam te leggen. We schrijven nu april 2020 en de gevolgen van deze brand zijn wij nog immer niet te boven.
Vorig jaar was eindelijk ons nieuwe ziekenhuis gereed. Naar wij begrijpen is dat gepaard gegaan met enorme budgetoverschrijdingen en is het ziekenhuis op een onlogische plek gebouwd. De premies ziekteverzekering die door lokale verzekeraars worden aangeboden zijn meteen forse percentages gestegen.
Maar daar bleef het niet bij. De wereld werd getroffen door Covid-19 waardoor op Curaçao de laatste strohalm -toerisme- kwam stil te liggen.
De fiscale afbreuk van de financiële dienstverlening werd geformaliseerd met de inwerkingtreding van het Nieuw Fiscaal Raamwerk in 2002. In december 2019 was de wetgever nog druk doende om de laatste aanpassingen aan onze fiscale wetgeving te schrijven zodat wij in 2020 een internationaal gezien aanvaardbare wetgeving konden presenteren.
Hoewel ook al jaren bekend was dat de overeenkomst met PdvSA in 2019 zou eindigen kwam eerst eind 2019 de Klesch groep in beeld al redder van onze raffinaderij. Het is maar zeer de vraag of de raffinaderij ooit weer de lucht in komt. Een raffinaderij schijn je niet eenvoudig weer te kunnen opstarten nadat deze langere tijd heeft stil gestaan. Ook is de ontwikkeling van de oliemarkt niet erg bemoedigend en kun je je afvragen of een raffinaderij en toerisme niet strijdig met elkaar zijn. Nog even los van de vraag of fossiele energie de toekomst heeft. We weten allemaal het antwoord op die vraag.
Terugkerende bron van ergernis is tevens de salarissen van de bestuurders van onze overheidsvennootschappen. Ook blijkt men opeens doende om weer een nieuwe overheidsvennootschap het leven te laten zien. De leden van de Raad van Commissarissen hebben de euvele moed getoond om tijdens een van de zwaarste periodes waar Curaçao de laatste decennia doorheen gaat om verhoging te vragen van hun commissarisbeloningen.
Nu is door de Covid-19 crisis Curaçao op slot waarmee ook het toerisme en de horeca een doodsteek hebben gekregen. Tienduizenden mensen kunnen onmiddellijk niet meer rondkomen.
De hierboven beschreven gebeurtenissen geven er blijk van dat onze overheid niet in staat is om adequaat en tijdig te reageren. Laat staan dat er op situaties wordt geanticipeerd.
Wel zijn de ambtenaren druk doende om hun belangen te beschermen. Geen woord van empathie ten aanzien van onze mede-burgers die nu letterlijk omkomen van de honger. Nee, de loontrede, daar gaat het om. Dat de ambtenaren geen oog hebben voor het verwateren van hun pensioenen door aankoop van PSB Bank door het Ambtenaren Pensioenfonds Curacao (APC) welke bank dan vervolgens -als het goed begrijp- moet gaan fuseren met de technisch failliete Girobank is bepaald raadselachtig.
Curaçao is autonoom binnen het koninkrijk. Dat is een juridische realiteit maar niet een economische. Je kan niet met droge ogen roepen dat je autonoom bent als je niet zelf je broek kan ophouden. Terugverwijzend naar het begin van dit verhaal; dat is geen verwijt maar een gevolg van de schaal van Curaçao.
De verwachting is dat binnen afzienbare tijd de ambtenarensalarissen niet meer betaald kunnen worden. Verder geldt dat er met het uitbreken van Covid-19 zich meteen mensonterende toestanden blijken voor te doen.
De reactie van onze overheid is dat Nederland moet helpen. Dat moet ook en Nederland lijkt daartoe bereid maar die hulp draagt wederom bij aan onze al veel te hoge schuldenlast.
Het ligt voor de hand dat Nederland niet bereid zal zijn om Curaçao telkens onvoorwaardelijk uit de brand te helpen als zich weer een negatieve gebeurtenis voordoet.
Zelfs al doen zich geen negatieve gebeurtenissen voor dan nog zullen wij door onze schaal en door het te lage gemiddeld inkomen nimmer in staat zijn om daadwerkelijk autonoom te zijn. Er zal nimmer een situatie ontstaan waarbij Curaçao eigenhandig en met eigen middelen levensvatbaar zal zijn. Met Covid-19 niet en zonder Covid-19 ook.
De klemmende vraag aan onze politieke gezagsdragers is dan ook. Wat stelt u voor om structureel te doen? Telkens pappen en nathouden is geen regeren.

April 16, 2020

Pijnlijke vergissing fiscus

Op 15 april plaatst de fiscus een advertentie in de krant met de mededeling dat de belastingen en premies over maart uiterlijk 15 april dienen te zijn aangegeven en afgedragen casu quo betaald. Dat blijkt achteraf te berusten op een vergissing. De fiscale steunmaatregelen zijn echter afgekondigd op 3 april en gelden vanaf dat moment. In het Antilliaans Dagblad wordt gesuggereerd dat de overheid dit wellicht bewust heeft gedaan omdat zij anders al niet aan haar beloftes voor baanbehoud kan voldoen. Ik zal dat laten voor wat het is maar ik hoop dat veel ondernemers even hebben gewacht met het daadwerkelijk betalen van belastingen en premies. Voor een redelijk denkende ondernemer gaat het bedrijfsbelang en het belang van zijn werknemers nu even voor.


De hele wereld heeft het moeilijk en Curacao had het al zwaar voor het uitbreken van de corona-crisis.

In dat licht gezien is het fantastisch dat Korpodeko een filmpje heeft gemaakt waarin steun wordt uitgesproken voor de werkgevers. Kleine ondernemers vormen in elke samenleving de ruggegraat of beter gezegd het fundament van de samenleving.

https://www.facebook.com/korpodeko/videos/533230194236571/

Waarbij ik wel opmerk dat het gehanteerde engels hondsberoerd is en ik ook zeker geen "Boss" ben of zo aangesproken zou willen worden.

March 17, 2020

Breaking news: uitspraak onroerendezaaksbelasting!

Kom net een uitspraak binnen.

De aanslag onroerendezaaksbelasting verminderd van ANG 6.100 naar ANG 3.275,--!.


Deze uitspraak geldt voor de periode 2014 tot en met 2019; totale besparing voor onze client dus 5 maal het verschil en dat is ANG 14.125,--!
March 13, 2020

My take on the Corona consequences for Curacao

Some years ago I was accosted by two visionaries who saw the vulnerabilities of Curacao and presented me with solutions.

One of the vulnerabilities they envisioned was the dependency of other countries to supply Curacao with food.

The two visionaries involved had interesting and thought through ideas which they already had laid down in plans and video presentations.

I am proud to say that I was hired as there local director.

But for plans like these one of course needs government cooperation and that of a government owned company. That company was run by somebody who actually acted as managing director.

He took decisions. That of course is very dangerous in a political environment so he was fired.

The next director was more politically conscious so for him the plan of action was not to take any action.
We had closed a Memorandum Of Understanding (MOU)  with said government owned company.

I see a MOU as a beginning of a relationship.

This company had made it its business to see it as the end of one. So consequently expensive accountants and lawyers were hired who talked so long about nothing the so much had lapsed that the MOU became null and void.

And there we are now. Totally dependent on the rest of the world to keep us fed and have us driving around the island.

Corona has now struck the world and also our little island. It will crush the economy as our government had immediately decided to close of the island for airplanes coming from Europe. So no more tourists.

Probably a good decision but I am wondering when the whole world is down with Corona who will bother to ship food to us and gas for our cars.

Thanks to our two visionaries who were only guilty of true love for Curacao we could have had our independence from other nations.

Now we shall probably become beggars for food and such.

I do hope however that this time I am wrong, very wrong indeed.

March 06, 2020

concept-dierenwet en misschien een hondenbelasting

Gisteravond kopte de Amigoe als volgt: "Handhaving en financiering net duidelijk in concept Dierenwet".

Charles Cooper begint meteen met te melden dat teveel wordt neergelegd bij de dierenbescherming want wat "als die stichting ophoudt te bestaan." Dat is een beetje tendentieus uiteraard want je kunt altijd een rechtsopvolger in het leven roepen of de wetgeving weer aanpassen. Ook verder vond ik dat het krantenartikel er blijk van gaf dat onze politici enorm goed spijkers op laag water kunnen zoeken. Dierenleed is een serieus probleem en indien wij ons een beschaafd land achten dient hier wat aan gedaan te worden.

Belangrijker is wellicht de financiering. En dat op basis van 8000 loslopende honden zo beweert men. Ik vraag mij dan af of politici ooit wel eens het daglicht zien want volgens mij is het een veelvoud van dat aantal. ik vermoed dat het eerder 25 duizend honden zijn die loslopen op ons prachtige eiland.Goed, de financiering. Hoewel ik vind dat onze overheid momenteel wel erg haar best doet om de laatste centjes van haar burgers in handen te krijgen denk ik dat de enige oplossing is om een hondenbelasting in te voeren. De dierenbescherming zou de ontvanger van de belastingcentjes kunnen zijn. Je zult dan zien dat er nog 1 keer een vloedgolf van straathonden bijkomt van mensen die honden om de verkeerde reden houden maar in beginsel financiert het systeem dan zichzelf. Er is overigens nog een hondenbelasting: Hondenbelastingverordening 1953 die toentertijd als eilandsverordening is ingevoerd en bij mijn weten nooit is ingetrokken. Belasting was toen ANG 8,-- per hond per jaar.