June 06, 2019

D-Day

Today is a special day as we celebrate D-Day. 75 years ago the allied forces stormed the five designated beaches in Normandy thus commencing the liberation of Europe from German occupation. I just saw on the BBC that veterans of that mementos day are still around us.
35 years ago I had just finished school and before going tot University to become a tax lawyer I was hired by a UK company to represent them in Meursault in the Burgundy in France. Meursault's nickname is the capital of the white wines. Meursault was also the place where a Louis de Funes movie was partly filmed many years ago.
During my two month stint in the Burgundy I actually met a lot of British veterans who had 40 years earlier stormed those Normandy beaches. These were very courteous men who were not interested in discussing their mind shattering experiences. They left it at just mentioning that they had participated.
In hindsight these were very special encounters and should not be left unmentioned. Being 19 of age at that time I do not think that at time I realized how privileged I was meeting those men.
25 years later on that same June 6th my baby sister was born. An other reason for celebrating that day.


June 05, 2019

Zweite Wohnung auf Curacao

Wenn Sie eine Wohnung auf Curacao gekauft haben und Sie moechten die vermieten dann wirden Sie dafuer bezeuert auf Curacao.


Als erste die Einkommenssteuer. 65 prozent der Mieteinnahmen werden in die Einkommensbesteuerung bezogen. Die Besteuerung ist progressiv. Das bedeutet je hoeher die Mieteinnahmen je hoeher die Einkommmensteuer. Wennfuer  Sie die Ankauf oder die Verbesserung des Hauses Geld geliehen haben koennen Sie die Gebuhren wie Zinsen abziehen von das besteuerte Einkommen. Aber nur bis auf null. Verluste koennen abgesetzt werden gegen die Einnahmen in den 5 zukuenftige Jahren.

Die Einnahmen werden dazu mit 5 prozent Umsatzsteuer getroffen. Davon kann nichts abgezogen (auch nicht die Umsatzsteuer die Sie selber bezahlen.

Un dann noch Immobiliensteuer auf der Wert des Hauses. Die ist einiger Massen progressiv und damit abhaenig von der Wert des Hauses.

Wir stehen zu Ihrer Verfuegung.

June 04, 2019

Shall I compare thee to an onion

When I was in university we were taught the intricacies of the 1964 Dutch Income Tax. This tax was preceded by the 1941 Income Tax which was introduced during the second world war by the occupying Germans. It remains somewhat stupefying that it took the Dutch government so long to abolish this income tax. The 1941 Income tax was preceded by the 1914 Income Tax on which the current Curacao Income is based.

It is probably better to say that originally our income was a legal transplant of the 1914 Dutch Income Tax. Legal transplants are very much a field of study of my Alma Mater (State University Groningen) but until a few years I had no idea what a legal transplant was. In 2018 however I published an article in our Dutch Caribbean Law Review on the introduction of the Antilles profit tax which is a legal transplant from Dutch East Indies corporate income tax. I am a bit more in the loop now.

With the change of the century the Dutch introduced a complete new income tax which differs quite sttrongly from all the previous income tax legislation. We shall compare both hereunder.One of the things we were taught is that you could  compare the income tax to an onion (hence the title of this blog).  The idea is to peel of layers of taxable types of income in an obligatory order. In the peeling of you of course see the comparison with an onion.

In the Curacao income tax this order is:
1 income from real estate;
2 income from capital;
3 income from labour and entrepreneurial income;
4 periodical income.

Basically all the income is than put together and taxed against a progressive rate. (The higher the income the higher the tax bracket you will end up in). As all the income is basically taxes against the same rate this is called a synthetic income tax (versus an analytical income tax).  But it would of course not be a real law if there were no exceptions to this tax being synthetic. Income from a substantial interest in a company falls under the scope of income from capital but is not being taxed a progressive rate. Same goes for interest income and e.g. compensation for income one missed out on like when you receive your pension income in one installment and such. So the Curacao is a synthetic income tax with analytical elements.

With the current Dutch income tax it is the other way around. It is a analytical income tax with synthetic elements. The Dutch in 2001 introduced an income tax with what they call boxes.
Box 1 contains your income from labgour and such and also the deemed income of owning your own home. Box 2 contains your income from substantial interest and box 3 your income from capital. Each box has its own tax rate. Box 1 has a progressive tax rate; box 2 a fixed rate and box 3 taxes your capital for a deemed income.
The onion is still in play here as the Dutch income tax also requires to go from box 1 to box 3 in that order to find if you have taxable income and how you will be taxed. As certain types of income are also thrown together there is a synthetic element to this income tax and therefor this is an analytical income tax with synthetic elements.


April 05, 2019

Wordt er nu een denkfout gemaakt?

In 2018 publiceerde ik een artikel in het Caribisch Juristenblad over de komst van de winstbelasting naar Curacao alsmede die van de Shell. Onze winstbelasting is oorspronkelijk bijkans een kopie van de Indische vennootschapsbelasting. Ik schreef verder dat onze winstbelasting een objectheffing is omdat deze wordt geheven van "de winst van" allerlei entiteiten. De Nederlandse vennootschapsbelasting is een subjectieve heffing want die heft direct van allerlei entiteiten. Ik was begonnen met dit artikel in 2017 en het is mij totaal ontgaan dat onze winstbelasting met ingang van 2017 ook was verworden tot een subjectieve heffing omdat de woorden "van de winst van" zijn doorgehaald bij PB 2016, no 57. Ik heb er verder niemand over gehoord en ook niemand heeft mij aangesproken op het gegeven dat ik in mijn artikel toen al had kunnen aangeven dat de objectheffing een subjectheffing was geworden. Volgt u mij nog?

2018 was fiscaal gesproken wederom een hectisch jaar voor Curacao omdat ondermeer onze ezone wetgeving en de exportfaciliteit onder vuur kwamen te liggen van de OESO.

Curacao is daar creatief mee omgegaan en heeft in de winstbelasting het territorialiteitsbeginsel geintroduceerd. Zwart-wit gezegd wordt binnenlandse winst nu in heffing van winstbelasting betrokken en buitenlandse winst ook maar tegen een tarief van nul procent.

Ziet u waar ik naar toe wil? In 2017 en 2018 lijkt het prima om als winstbelasting een subjectieve heffing te hebben maar nu we aansluiten bij het territorialiteitsbeginsel kijken we waar winst opkomt en niet zozeer waar het subject zich bevindt of activiteiten ontplooit.

Volgens mij moeten we daarom terug naar de objectheffing zoals die in 1940 in Curacao werd geintroduceerd. Waarbij ik opmerk dat dit wellicht voor de praktijk niet zo van belang is maar voor de theorie wel. Voorheen hadden we een objectheffing met subjectieve vrijstellingen (denk aan de Stichting Particulier Fonds); nu hebben we een subjectieve heffing met objectieve vrijstellingen zoals in het buitenland opgekomen winst.

Tijdens de studie hadden we een boek met de naam "Wegwijs in de vennootschapsbelasting"

(Het wordt nog steeds uitgegeven kijk maar:)dat na lezing door mij werd omgedoopt tot "De weg kwijt in de vennootschapsbelasting".

Curacao lijkt die weg nu ook kwijt te zijn.

https://www.youtube.com/watch?v=LQiOA7euaYA
De Hoge Raad in het Caribische deel van het koninkrijk

De Hoge Raad der Nederlanden heeft verslag uitgebracht over zijn werkzaamheden gedurende 2018. In dat jaar kwamen er 924 zaken voor het bankje van onze hoogste rechtscollege. Uiteraard werp je dan een blik op hetgeen vanuit de West naar voren werd gebracht en ik citeer:


Bij de Hoge Raad zijn in 2018 zes (6) zaken ingestroomd die betrekking hadden op uitspraken in fiscale zaken door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, CuraƧao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hier: het Gemeenschappelijk Hof), tegenover vijf (5) ingestroomde zaken in het jaar 2017. Er zijn in 2018 door de Hoge Raad vier (4) uitspraken gedaan met betrekking tot Caribische cassatieberoepen in fiscale zaken; in alle vier de gevallen werd het cassatieberoep ongegrond verklaard.
Gebouw  van de Hoge Raad
Dat is nog niet erg spannend. Wij deden in 2018 in de West nog niet mee aan rechtsvorming op het hoogste niveau zo lijkt het. Op zich niet verwonderlijk. Immers, wij hebben eerst met ingang van 2016 toegang  tot de Hoge Raad.
Het is nu al duidelijk dat het verslag van de Hoge Raad een iets ander beeld zal geven. Daarover  in een latere blog meer.
Gebouw Gemeenschappelijk Hof Curacao
Een van de specialisaties van ons kantoor is procederen in fiscale zaken. Wij achten dat vaak efficienter dan in gesprek gaan met de fiscus omdat die gesprekken -naar ik begrijp van andere belastingadviseurs- vaak tot niets leiden en indien dan geen bezwaar is ingediend ben je niet ontvankelijk. Wij streven er altijd naar om eerst de juridische positie van onze clienten te waarborgen. Indien er dan gepraat moet worden is dat prima uiteraard. Onze ervaring in fiscale procedures is bepaald robuust. Wij hebben in de loopt van de tijd tientallen zaken voor de rechter in eerste aanleg (voor 2016 de "Raad van Beroep voor Belastingzaken") gebracht en hebben inmiddels 3 procedures voor het Hof gevoerd. Een uitspraak waar wij ons niet geheel in konden heeft gemaakt dat wij een cassatie-advies hebben gevraagd. Omdat de uitspraak nogal feitelijk van aard was werd door de cassatie-advocaat geadviseerd om geen cassatie in te stellen. Het probleem met cassatie is namelijk dat de Hoge Raad niet nog een keer inhoudelijk gaat toetsen. Ik vermoed dan ook dat de vier Caribische zaken waar het rapport van de Hoge Raad over rept ook te inhoudelijk van aard waren. Dan is er uiteraard ook nog een tactisch element. Als belastingadviseur heb je natuurlijk de mogelijkheid om in bezwaar, beroep en hoger beroep ook allerlei vormfouten voor het voetlicht te blijven brengen naast inhoudelijk beweerdelijke schendingen van het recht.  Procederen is daarmee een specialisatie op zich dat je je enkel eigen kunt maken door -naast je inhoudelijk voor te bereiden- procedures te voeren.February 27, 2019

De fiscale verhouding met Nederland en Algemene Ouderdomswet

In 1964 werd de BRK ingevoerd. !964 was een goed jaar en niet enkel vanwege die invoering van de Belastingregeling voor het Koninkrijk zoals deze rijkswet heet; het was ook mijn geboortejaar en ik heb mij laten vertellen dat voor veel Franse wijnen het ook een bijzonder goed moet zijn geweest.

Met ingang van 2016 is de BRK grotendeels komen te vervallen. Voor de verhouding tussen Nederland en Curacao kennen we een nieuwe rijkswet: Belastingregeling Nederland Curacao (BNC).

Opvallende wijzing is dat bijvoorbeeld de heffing over Nederlandse AOW niet langer is toegewezen aan het woonland -mocht u in Curacao woonachtig zijn- maar aan Nederland.

De Nederlandse belastingdienst is daar echter nog niet aan gewend en die heeft dus over de jaren 2016 tot en met 2019 geen inhoudingen van loonbelasting doen verrichten op deze uitkeringen die door de Nederlandse Sociale Verzekeringsbank worden gedaan.

Dan geeft Curacao ook geen vrijstelling voor de heffing van inkomstenbelasting en ontstaat precies het omgekeerde van wat de bedoeling is van hetgeen de BNC wil bewerkstelligen.

Maar Curacao zou Curacao niet zijn als dat voor iedereen zou gelden. Inmiddels hebben wij aanslagen gezien van een client die nu in beide landen geen loon-en- of inkomstenbelasting heeft betaald. Curacao past de BNC toe en Nederland houdt niet in.

Dat is niet eerlijk en het is niet goed maar indien beide landen nou gewoon de BNC goed toepassen is er niets aan de hand. Tot die tijd is het weer frobelen geslagen en roeien met de riemen die we hebben.

Ik voorzie weer lastige sessies met clienten die ik moet gaan uitleggen dat zij belasting betalen over AOW inkomen en de buurman niet.

Kan er echt niets aan doen.

January 28, 2019

Do I need an accountant?

When you own or run a business in the Dutch Caribbean you will need to file your financials annually. The big question is if those financials need to have been compiled and controlled by a chartered accountant or a CPA?


In the Netherlands these persons have their name followed by the "RA" which basically means that have been registered. For the most our clients do avail themselves of these very highly trained persons because of the simple fact that there is no need for them to do so. No legal obligation to hire these people nor from a standpoint of quality. So most of our clients use an office that provides for administrative services. Curacao is plastered with offices that provide for these services and most of them deliver the quality needed. A lot of these offices have an alliance with a small tax law firm like ours for back-up when tax matters need to be addressed. Also tax lawyer can provide feed-back or act as a sparring partner when the financials need to be finalized. If you are lucky enough to find a quality administrative services provider in combination with a smaller tax law firm you may be surprised of the speed and quality of their combined services. Not to mention the fees you save by circumventing the services of a chartered accountant of CPA. There is of course a place in society for these as well but not in all situations.

We work with numerous small administrative services firms and always enjoy a good talk on how to prepare the financials.