November 05, 2018

Procederen voor het Hof in belastingzaken (3)

Het leergeld is betaald!

Donderdag 25 oktober 2018 was de dag dat de twee zaken dienden die ik beschreef in "Procederen voor het Hof in belastingzaken (2).

De eerste zaak diende om 09.00u en de tweede was daaropvolgend om 10.00u. De hofcombinatie bestond uit een dame en twee heren. Van de eerste zaak kan ik eigenlijk niet veel zeggen voor wat betreft de vermoedelijke uitkomst. Deze zaak was ook niet door ons begonnen maar door de Inspecteur der Belastingen.

Omdat ik de hele uitspraak van de rechter in eerste aanleg wilde opengooien ging een deel van de discussie niet over de inhoud van de zaak maar over de vraag of ik de juiste weg had bewandeld en ook of client nu nog griffierechten verschuldigd was. Die vraag gaat nog beantwoord worden. Door het heen en weer getiktak over formeelrechtelijke vragen heb ik enorm veel kennis kunnen opdoen over het formele procesrecht in tweede instantie.

In de tweede zaak stond ik formeelrechtelijk heel sterk maar zei het Hof terecht dat als zij de inspecteur zouden afschieten die dan de mogelijkheid had om in een later jaar alsnog zijn gram te halen. De rechters hebben de inspecteur en mij toen in heel mooi compromis gemasseerd die maakt dat cliente haar belastingaanslag met zo een 70 procent ziet verminderen en ook de boete is van tafel.

Dus over die tweede zaak zijn we enorm tevreden. De eerste zaak blijft even afwachten maar een ding is zeker; leergeld is betaald voor wat betreft procederen voor het Hof.

Ik houd u op de hoogte!

August 03, 2018

Procederen voor het Hof in belastingzaken (2)

Op 31 maart 2017 schreef ik over dit onderwerp. Het was voor mij de eerste keer om in een belastingzaak voor het Hof te mogen procederen. Tegen de verwachting van allerlei -al dan niet zelfverklaarde- deskundigen in hebben wij deze zaak op alle hoofdpunten gewonnen dus client zeer blij.

Inmiddels is voor het Gerecht in Eerste Aanleg wederom een zaak gewezen die bepaald niet tot tevredenheid stemt. Het belang is ongeveer ANG 85 duizend. Het betreft een vennootschap die op een pand 33 jaar lang teveel heeft afgeschreven. De Inspecteur wilde dat in een klap herstellen. Toen ik telkens aangaf dat zo maar niet ging beriep de inspecteur zich op het allerlaatste moment op de foutenleer. En dan kan er heel veel. Toch heeft de inspecteur een belangrijke formele fout gemaakt. De rechter in eerste aanleg zag daar geen probleem in; wij wel dus we hebben hoger beroep aangetekend. De zaak dient waarschijnlijk in oktober.

(niet bang om te bijten)Vervolgens een andere zaak. Niet echt verloren, ook niet echt gewonnen. Ging allemaal over feiten en kosten die deels prive en deels zakelijk waren en de vraag is dan in welke mate. Client was tevreden met de uitkomst maar de inspecteur niet. Dus vorige week heb ik een lijvig verweerschrift geschreven en ingediend bij het Hof. De inspecteur heeft hoe dan ook twee onhoudbare standpunten ingenomen dus een deel van de buit is al binnen. Maar omdat bij hoger beroep de sluizen voor alles weer opengaan maken wij van de gelegenheid gebruik om ook onze grieven tegen de uitkomst in eerste aanleg wederom ter discussie te stellen. Ik ben klaar voor de strijd en ik verzeker de inspecteur dat hij een zware kluif zal hebben aan zijn eigen hoger beroep.

Wij houden u op de hoogte.

July 13, 2018

It wasn't me..................

De belastingrechter heeft geoordeeld dat als je procedeert voor een levenspartner dit dan niet op zakelijke basis zal geschieden.


Geen proceskostenvergoeding derhalve. Overigens zou een slimme inspecteur wellicht kunnen bedenken dat over de prestatie van de belastingadviseur aan zijn/haar levenspartner wel degelijk omzetbelasting verschuldigd is. Ik zal u niet vervelen met de technische details die tot deze conclusie leiden. Het hele geval doet mij wel een beetje denken aan de grap die vroeger onder economen opgeld deed; trouw nooit met je huishoudster want dan daalt het bruto nationaal product.

Enfin hieronder de zaak:
Samenvatting zaak
Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen (navorderings)aanslagen. Daarbij is niet verzocht om een vergoeding van de kosten in de bezwaarfase. Vervolgens stelt belanghebbende beroep in tegen het niet tijdig beslissen op de bezwaarschriften. Hangende de beroepsprocedure is de Inspecteur volledig aan belanghebbende tegemoetgekomen. Tussen partijen is uitsluitend nog de hoogte van de toe te kennen proceskostenvergoeding in geschil. Belanghebbende heeft ter zitting verzocht om een forfaitaire vergoeding van de proceskosten. De partner van belanghebbende treedt in de onderhavige procedure op als gemachtigde van belanghebbende.
Kort samengevat wordt het beroep door het Gerecht in eerste aanleg van CuraƧao (hierna: het Gerecht) als volgt beoordeeld.
Belanghebbende is in beroep gekomen tegen het niet tijdig doen van uitspraken op de bezwaarschriften tegen de (navorderings)aanslagen. Hangende onderhavige beroepsprocedure heeft de Inspecteur op die bezwaarschriften beslist. Belanghebbende heeft derhalve geen belang meer bij gegrondverklaring van de beroepen tegen het niet tijdig beslissen. Die beroepen dienen niet-ontvankelijk te worden verklaard. Het door belanghebbende ingestelde beroep tegen het niet tijdig beslissen, wordt geacht ook betrekking te hebben op de alsnog genomen uitspraken op bezwaar. Ook deze uitspraken zijn derhalve onderwerp van onderhavige procedure. De Inspecteur is in de uitspraken op bezwaar van 1 december 2017 volledig tegemoetgekomen aan de klachten van belanghebbende. De beroepen tegen deze uitspraken kunnen dus niet tot een voor belanghebbende gunstiger resultaat leiden. Die beroepen moeten derhalve wegens het ontbreken van een belang ook niet-ontvankelijk worden verklaard (vgl. HR 15 januari 2016, nr. 15/00460, ECLI:NL:HR:2016:43).
Het Gerecht ziet geen aanleiding om de Inspecteur te veroordelen in de proceskosten. Het Gerecht overweegt daartoe dat een relatie tussen belanghebbende en zijn gemachtigde weliswaar niet aan het beroepsmatige karakter van verleende rechtsbijstand in de weg hoeft te staan, maar dat als de rechtsbijstand wordt verleend door een persoon die behoort tot het huishouden van de belanghebbende, in beginsel moet worden aangenomen dat deze niet op zakelijke basis is verleend en daarom niet kan gelden als beroepsmatig verleend (vgl. HR 19 oktober 2012, nr. 11/04773, ECLI:NL:HR:2012:BY0531). Belanghebbende en zijn gemachtigde behoren tot hetzelfde huishouden. Verder heeft de gemachtigde in oktober 2017 facturen gestuurd aan belanghebbende, waarover ter zitting is verklaard dat deze nimmer zijn betaald. Gehoord de toelichting ter zitting acht het Gerecht niet aannemelijk dat deze facturen op enig moment nog betaald zullen gaan worden. Gelet op het vorenstaande wordt ervan uitgegaan dat in dit geval de rechtsbijstand niet op zakelijke basis is geschied. De Inspecteur dient wel het betaalde griffierecht aan belanghebbende te vergoeden.
CFN-artikelnummer 20180713-1

May 03, 2018

Waarom?/Alles moet anders

Waarom waarheen van Mieke Telkamp is wellicht nog een kaskraker in de business waarin wij eens allemaal zullen belanden; die waar het tijdelijke met het eeuwige met elkaar worden verwisseld.

Iedereen dient zich dit echter constant af te vragen; Waar ga ik heen en waarom/ Of beter gezegd waar wil ik heen en waarom? Belastingadviseurs worden daarbij telkens dooreen geschud vanwege maar telkens wijzigende wetgeving of internationale eisen die maken dat volledige transparantie van uw financiele positie voor de diverse belastingautoriteiten een steeds grotere realiteit wordt.

Met andere woorden; mocht u inkomen of vermogen willen verbergen dan hebben belastingadviseurs slecht nieuws voor; dat lukt steeds minder en minder waarbij geldt alle beoefenaren van het (belasting-)recht er zich ook steeds meer van bewust worden dat ook zij de priemdende ogen van justitie in de rug kunnen voelen mochten zij meewerken aan het verzwijgen van inkomen en zelfs al het in de ogen van de fiscus opschrijven van te agressieve belastingadviezen.

Tot zover het waarom alles anders moet.

Volgende vraag; Waarheen? Van uw financiele adviseurs mag u nog altijd verwachten dat aan u adviezen worden gegeven die belastingbesparingen opleveren. Verder is van belang dat er voor wordt gezorgd dat namens u aan alle wettelijke bepalingen wordt voldaan om niet vast te lopen in een zich maar steeds uitdijend doolhof.

Als u dat allemaal ook nog wil met persoonlijke aandacht voor uw situatie hoef ik u niet te zeggen waar u terecht kunt.


May 09, 2017

Een centrale bank directeur en pensioenopbouw in eigen beheer

Opeens werd Curacao opgeschrikt door het bericht dat de directeur van de Centrale Bank werd verdacht van fiscale fraude en daarmee met witwassen.


Wat is er aan de hand? Uit de krant begrijp ik dat deze directeur pensioenpremies zou hebben afgetrokken van fiscale inkomen om deze af te storten in een eigen pensioenlichaam. Waarom is dat vreemd en waarom kan dat niet?
Werknemers kunnen fiscaal gefacilieerd pensioen opbouwen. Dat werkt als volgt. In beginsel is alles wat een werknemer ontvangt van een werkgever loon en dus belast voor de loonbelasting en later wellicht voor de inkomstenbelasting. Dat geldt dus ook voor het werkgeversdeel van de pensioenpremies. Het zou natuurlijk enorm onhandig uitpakken als loonbelasting zou drukken op pensioenpremies die nog niet tot inkomen aanleiding geven. Daarvoor heeft de wetgever dan ook de zogenaamde omkeerregel bedacht. Eerst bij uitkering worden pensioenen belast; werkgeversdeel pensioenpremies worden niet tot het loon gerekend en het werknemersdeel is aftrekbaar. De gezamenlijke pensioenpremies worden afgestort bij een pensioenverzekeraar of een pensioenlichaam dat verbonden is aan de werkgever.

Voor mensen die 10 procent of meer van de aandelen bezitten in een vennootschap waarvan zij directeur zijn geldt een extra mogelijkheid. Zij mogen in eigen beheer opbouwen. Dat gaat dan weer op dezelfde wijze. Werknemersdeel is aftrekbaar en werkgeversdeel niet belast en bij latere uitkering wordt belasting geheven.

Onze Centrale Bank directeur kan derhalve enkel (voor zijn Centrale Bank salaris) fiscaal gefacilieerd in eigen beheer pensioen opbouwen indien hij tien procent of meer van de aandelen in de Centrale Bank aanhoudt. In tegenstelling tot de FED en de centrale van bank van Engeland zijn de aandelen van onze Centrale Bank niet in prive-handen waardoor het er sterk op lijkt dat er inderdaad iets vreemds is gebeurt. Natuurlijk mag je dan pensioen opbouwen maar dan mag je niet de premies aftrekken van je inkomen. Tenzij er voor onze Centrale Bank president uiteraard een uitzondering is gemaakt maar die zal dan tegen de wet zijn omdat onze fiscale wetgeving hiervoor geen ruimte biedt.

April 03, 2017

TERMIJNEN!!!!!!

Veel administratiekantoren hebben geen boodschap aan belastingaanslagen zo lijkt het. De aanslag komt binnen en wordt doorgestuurd naar de administateur die deze keurig tussen de andere paperassen van zijn client stopt. Niet wordt er gekeken of de aanslag correct is of dat er wellicht (tijdig) gereageerd moet worden door een bezwaarschrift op te stellen.

Daarmee verliest de client van het administratiekantoor zijn formele positie om te protesteren tegen de aanslag. Als dan de ontvanger voor de deur staat of erger nog de deurwaarder kan opeens wel een belastingadviseur worden ingeschakeld om te redden wat er te redden valt.Administrateurs: let op uw zaak en met die van uw clienten! Indien u geen tijd heeft om adequaat te reageren op een aanslag meld dat dan vantevoren aan uw client zodat die de kans krijgt om bijvoorbeeld een belastingadviseur in te schakelen.


March 31, 2017

Procederen voor het Hof in belastingzaken

Gisteren was het dan eindelijk zover; we gingen procederen voor het Gemeenschappelijk Hof in een belastingzaak. Dat kan sinds 1 januari 2016. Als eerste de vraag uiteraard waarom doe je dat? Heel simpel we hadden een zaak voor de rechter in eerste aanleg verloren die wij voor ons gevoel niet hadden mogen verliezen. Client er van overtuigd dat het een tweede poging waard was dus daar gingen we. Op het laatste moment meldde client dat hij mij wilde vergezellen. Prima vriend maar wel jasje/dasje. Die bleek de beste man nog te bezitten dus om kwart over negen togen wij de 21 treden van het stadhuis om ons bij de portier te melden. Die verwees ons naar zaal drie en daar zaten wij op een bankje op de gang te wachten. Drie rechters liepen de zaal onder terwijl zij aangaven dat wij dadelijk zouden beginnen. Eerst kwam er weer een rechter naar buiten die iets mompelde over dat hij wel een fatsoenlijke stoel wilde en toen konden wij aan de slag.De vroegere Raad van Beroep voor Belastingzaken was ook een college bestaande uit drie rechters net als nu bij het Hof. Het waren drie ernstig kijkende Nederlandse heren die melden te ontwaren mij namens client en client en aan mijn rechterzijde de inspecteur der belastingen. De rechter die het meest links was gezeten nam het woord en gaf dat vervolgens aan mij. Vroeg of ik pleitnotities had en toen ik antwoordde "in ruime mate" keek hij wat verbaasd. Ik liep naar voren en gaf hem een exemplaar, vervolgens de in het midden zittende rechter en vervolgens de rechter aan rechterzijde die deze aan de griffier gaf. Ik zei dat ik het meende toen ik zei in ruime mate en gaf hem weer een exemplaar. Toen een voor de inspecteur en een voor de client. Voor mijzelf heb ik altijd pleitnotities in een groter lettertype; dat leest lekker makkelijk en geeft je de ruimte om een beetje over het papier heen te kijken en wat te freewhelen met de tekst. Ik eindigde met de woorden dat verzoek om deze pleitnotities deel uit te maken van de gedingstukken waarop de rechter aan linkerzijde meteen zei dat zullen we zeker doen.

De inspecteur kreeg toen het woord en die herhaalde min of meer het standpunt van de rechter in eerste aanleg, niet onterecht de inspectie had immers gewonnen en kreeg toen wat kritische vragen over zich heen. Het betrof een evidente jonge inspecteur die echter kans zag om haar verhaal goed over de buhne te brengen. Ze had geen pleitnotities en die had ze eigenlijk wel moeten opstellen. Immers, je staat daar voor de rechter en je moet naar mijn idee alles uit de kast halen op het moment supreme.

Het hele gebeuren was enerzijds uiterst vriendelijk en beleefd en anderzijds enorm formeel. Deze rechters weten enorm respect af te dwingen en bleken goed ingelezen in de materie. Ik moest een beetje heen en weer hobbelen tussen Curacaos en Nederlands recht en heb dat hopelijk goed over het voetlicht gebracht. Ik ga nu niet inhoudelijk in op de kwestie want dat is niet netjes als de boel onder de rechter is.

Uitspraak over 6 weken met een mogelijke verlenging tot nog een keer 6 weken. Ik houd u op de hoogte.